TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn học

Môn: CAD (45 tài liệu)

 
Applying AutoCAD 2002 Advanced / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applying AutoCAD 2002 Fundamentals / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: Glencoe : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2002 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: N.Y : Hungry Minds,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 : One Step at a Time, Part 1 / Timothy Sean Sykes.
Thông tin xuất bản: Spring : Forager,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 : One Step at a Time, Part II / Timothy Sean Sykes.
Thông tin xuất bản: Spring : Forager,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 Compansion Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling / James A.Leach.
Thông tin xuất bản: kd : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 for dummies / Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: N.Y : Wiley Pub,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 VBA : A Programmer's Reference / Joe Sutphin.
Thông tin xuất bản: N.Y : Apress,  2004
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2005 Update to accompany : AutoCAD 2004 Compansion Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling / James A.Leach.
Thông tin xuất bản: kd : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autocad 2007 and Autocad LT 2007 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autocad 2007 instructor : A student guide to complete coverage of autocad's commands and features / James A. Leach.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw-Hill Companies,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 essentials / Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex / Autodesk,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autocad and autocad lt : no experience required: autodesk official press / Donnie Gladfelter.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Automated Deduction - CADE 28 [electronic resource] : 28th International Conference on Automated Deduction, Virtual Event, July 12-15, 2021, Proceedings / edited by André Platzer, Geoff Sutcliffe.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beginning CSS : cascading style sheets for Web design / Richard York.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2005.
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning CSS [electronic resource] : cascading style sheets for Web design / Richard York.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning CSS [electronic resource] : cascading style sheets for Web design, second edition / Richard York.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cascading style sheets : the definitive guide / Eric A. Meyer.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly,  2004
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Core CSS : cascading style sheets / Schengili-Roberts Keith.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice - Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
CSS hacks and filters : making cascading style sheets work / Joseph Lowery.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Enhancing CAD drawings with photoshop / Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: [kđ] : SYBEX,  2004
Ký hiệu phân loại: 006.68602472
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Học nhanh Autocad 2008 (2D) / Nguyễn Khánh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học AutoCad 2000 toàn tập . Tập 1 / Trung Nguyên, Giang Đô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : [knxb],  2000
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học nhanh và dễ dàng Autocad 2007 / Nguyễn Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri Thức,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn thực hành AutoCAD 2006 : Vẽ các vật thể 3 chiều (3D) các lệnh căn bản / Đức Bình, Lê Trung Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn tự học AutoCAD 2000 toàn tập . Tập 2 / Trung Nguyên, Giang Đô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Làm quen với Auto CAD 2007 (bản vẽ hai chiều) / Thu Trọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mô hình hoá ba chiều với AutoCAD 2007 & 2008 / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical Autodesk AutoCAD 2021 and AutoCAD LT 2021 : A no-nonsense, beginner's guide to drafting and 3D modeling with Autodesk AutoCAD / Yasser Shoukry, Jaiprakash Pandey
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.686
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional CSS : cascading style sheets for Web design / Christopher Schmitt ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Technology Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional CSS : cascading style sheets for Web design / Christopher Schmitt ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.7
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Quản lí lớp, vẽ mặt cắt và nhập văn bản trong AutoCAD 2007 (bản vẽ hai chiều) / Thu Trọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng AutoCAD 2000 lập bản vẽ thiết kế / Nguyễn Văn Hiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng AutoCAD 2002 . Tập 1 - Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều (2D) / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng AutoCAD 2002 . Tập 2 - Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng Autocad thiêt kế các mô hình 3 chiều Release 14 / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1998
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tạo khối và in ấn trong AutoCad 2004 / Lê Bá An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical (Mechanical Desktop) / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành AutoCAD 2010 bằng hình minh họa / Vl-Comp (tổng hợp và biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tin học chuyên ngành 1 Autocad / Trần Văn Khải, Trương Ngọc Quỳnh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học chuyên ngành 1 Autocad / Trần Văn Khải, Trương Ngọc Quỳnh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Truy cập dữ liệu và mở rộng sang internet trong Autocad 2004 / Lê Bá An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tự Học AutoCAD : Thiết kế 2D / Lưu Triều Nguyên chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tự học xử lý sự cố thường gặp trên phần mềm đồ họa CorelDRAW Autocad photoshop / Water Pc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin ,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Xây dựng mô hình mặt cong trong AutoCad 2007 : Mô hình 3 chiều / Thu Trọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin