TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn học

Môn: Sức bền vật liệu 1 (48 tài liệu)

 
Bài giảng thí nghiệm Sức bền vật liệu
Thông tin xuất bản:  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập Sức bền vật liệu / Trần Chương,Tô Văn Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập sức bền vật liệu : tóm tắt lý thuyết, bài giải, bài tập / Nguyễn Văn Quảng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu / Nguyễn Vũ Việt Nga, Lều Mộc Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : [Đại học Thủy lợi Hà Nội],  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu : dùng cho sinh viên các trường cao đẳng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu . T.1 / Đặng Việt Cương, Nguyễn Nhật Thăng, Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T.1 / Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T2 / Lê Hoàng Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Thái Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Vũ Đình Lai, Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài giảng thí nghiệm / Khoa Kỹ thuật Công trình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lượng, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1996
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Vũ Đình Lai, Nguyễn Văn Nhậm (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : đề thi-đáp án 1989-2008 bài tập chọn lọc / Phạm Ngọc Khánh (chủ biên), Hoàng Xuân Lượng, Lê Hồng Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : giáo trình / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : giáo trình / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Đỗ Kiến Quốc, Chủ biên…[ Và Những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Đỗ Kiến Quốc, Chủ biên…[ Và Những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng / Nguyễn Văn Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : T.1 / Lê quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : T.2 / Đặng Việt Cương, Nguyễn Nhật Thăng, Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : T.2 / Lê quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : T3 / Lê quang Minh, Nguyễn Quang Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 1 : bài giảng / Võ Minh Thiện
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 2 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 2 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 2 : Bài giảng / Võ Minh Thiện
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu lý thuyết và bài tập / Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu- T.1 / Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu toàn tập / Đặng Việt Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu. T1 / Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu. T2 / Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu. Tập 2 / Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu / Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa, Nguyễn Ngọc Quảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu / Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu / Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tĩnh học và sức bền vật liệu / Fa-Hwa Cheng; Lưu Văn Hy (biên dịch); Võ Văn Lộc (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập các bài giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 2 / Đặng Viết Cương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 1 / Đặng Viết Cương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng