TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Quản lý dự án công nghiệp (232 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Đây là môn học bắt buộc, yêu cầu sinh viên phải học để nắm những nguyên tắc quản lý dự án bao gồm việc lựa chọn dự án, hoạch định chi tiết, kiểm soát dự án, quản lý chất lượng và kỹ thuật, quản lý rủi ro một cách chi tiết đầy đủ và cho học viên hiểu về các kỹ thuật mà một nhà quản lý dự án phải biết sử dụng.
 
101 Thắc mắc và giải đáp khi sử dụng chương trình Microsoft Project trong xây dựng / Bùi Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
59 checklists for project and programme managers / Rudy Kor, Gert Wijnen.
Thông tin xuất bản: Aldershot, England ; Burlington, VT : Gower,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
97 things every project manager should know : collective wisdom from the experts / Barbee Davis.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Cambridge Mass : O'Reilly,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
99 Tricks and Traps for Microsoft Office Project 2013 And 2016 [electronic resource] / Paul E Harris.
Thông tin xuất bản: Doncaster Heights : Eastwood Harris Pty Limited,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.4040285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project Management Institute
Thông tin xuất bản: Newtown Square, Pa. : Project Management Institute, Inc.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). / Project Management Institute
Thông tin xuất bản: Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute, Inc.,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)--2000 Edition / Management Institute Project.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Project Management Institute,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A guide to the project management body of knowledge : PMBOK guide / Management Institute Project.
Thông tin xuất bản: Newtown Square, PA : Project Management Institute, Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A manager's guide to project management : learn how to apply best practices / Michael B. Bender.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : FT Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A standard for enterprise project management / Michael S. Zambruski.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Adaptive project framework : managing complexity in the face of uncertainty [electronic resource] / Robert K. Wysocki.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced Project Management : A Complete Guide to the Key Processes, Models and Techniques / Alan Orr.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Kogan Page Ltd,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced Topics in Information Resources Management (Advanced Topics in Information Resources Management Series). Volume 3 / Khosrowpour Mehdi.
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An introduction to IMS : your complete guide to IBM's information management system / Dean Meltz.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
APM introduction to programme management / Paul Rayner.
Thông tin xuất bản: High Wycombe : Association for Project Management,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải quản trị dự án hiện đại = Modern project management / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Becoming agile : --in an imperfect world / Greg Smith, Ahmed Sidky ; [foreword by Mary Poppendieck].
Thông tin xuất bản: Greenwich, CT : Manning,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Build Master, The : Microsoft's Software Configuration Management Best Practices / Maraia Vincent.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Aw Professional,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nguyên lý quản lý dự án / Bùi Ngọc Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang quản lý dự án = Project management / Andy Bruce, Ken Langdon; Lê Ngọc Phương Anh(dịch); Nguyễn Văn Quỳ(Hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Competency-Based Human Resource Management / D. Dubois David.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Davies-Black Publishing,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Construction program management -- decision making and optimization techniques / Ali D. Haidar.
Thông tin xuất bản: [Cham] : Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404015118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Contemporary project management / Timothy J. Kloppenborg.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : Cengage Learning,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Contextual Process Digitalization : Changing Perspectives - Design Thinking - Value-Led Design
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Creating an environment for successful projects / Robert J. Graham, Randall L. Englund ; foreword by Judd Kuehn.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey Bass,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Critical chain project management / Lawrence P. Leach.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Current security management & ethical issues of information technology / Andrew Rollings.
Thông tin xuất bản: Hershey : IRM Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Customer relationship management / Kristin Anderson, Carol Kerr.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Das Co-Creation Toolbook : Methoden für eine erfolgreiche Kooperation zwischen Hochschule und Gesellschaft
Thông tin xuất bản: Wiesbaden, Germany : Springer Nature,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Data Protection and Information Lifecycle Management / Petrocelli Tom.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Ptr,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
De l'ingénierie d'affaires au management de projet / Henri Georges Minyem
Thông tin xuất bản: Saint-Germain : Groupe Eyrolles,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Directing successful projects with PRINCE2 / Office of Government Commerce.
Thông tin xuất bản: London : Stationery Office,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đưa dự án đến thành công = : Hbr guide to project management / Harvard Business School Press;Thiên Kim (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Earned value management : APM guidelines / Association for Project Management.
Thông tin xuất bản: Princes Risborough : Association for Project Management,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Effective project management / James P. Clements, Jack Gido
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson South-Western,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Effective project management / Wysocki Robert K.
Thông tin xuất bản: kd : Wiley Pub.,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Effective project management : traditional, agile, extreme, seventh edition / Robert K Wysocki.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2013.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Effective project management through applied cost and schedule control / edited by James A. Bent, Kenneth K. Humphreys.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  1996
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Élaborer des objectifs et un tableau de bord de suivi : voici les modes d'emploi! / Gilles Barouch
Thông tin xuất bản:  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enterprise Programme Management : Delivering Value / David Williams, Tim Parr.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Excel 2007 for Project Managers / Kim Heldman, William Heldman.
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing,Inc ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4040285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Executive's guide to project management : organizational processes and practices for supporting complex projects / Robert K. Wysocki.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Exploring the complexity of projects : implications of complexity theory for project management practice / Svetlana Cicmil ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Newtown Square, Pa. : Project Management Institute,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of project management / James P. Lewis.
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gestion de projet vers les méthodes agiles Véronique Messager Ro
Thông tin xuất bản: Paris Eyrolles  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư / Đỗ Phú Trần Tình... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính  2019
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thẩm định dự án đầu tư khu vực công / Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên), Nguyễn Thị Huyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Guide pratique pour étudier la faisabilité de projets / sous la direction de Gilles Corriveau ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Québec : Presses de l'Université du Québec,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Guide to project management [electronic resource] : achieving lasting benefit through effective change / Paul Roberts.
Thông tin xuất bản: London : Profile,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of research on technology project management, planning, and operations / Terry T. Kidd [editor].
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
HBR guide to project management / Harvard business review.
Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Head first PMP / Jennifer Greene, Andrew Stellman.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Head first PMP / Jennifer Greene, Andrew Stellman.
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Head first PMP elektronisk ressurs / Jennifer Greene, Andrew Stellman
Thông tin xuất bản: [Sebastopol, Calif.] : O'Reilly ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Herding Chickens : Innovative Techniques for Project Management / Dan Bradbary, David Garrett.
Thông tin xuất bản: USA : Sybex,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
How to Cheat at IT Project Management / Susan Snedaker, Nels Hoenig.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Syngress,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
How to Cheat at Managing Windows Small Business Server / Susan Snedaker, Daniel Bendell.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Syngress,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
IBM Workplace Services Express for dummies [electronic resource] / by Stephen R. Londergan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Publishing,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.4040285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Implementing and Managing Exchange Server 2003 Exam Cram 2 (Exam 70-284).
Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Implementing enterprise : portfolio management with Microsoft Project server 2002 / Gary Chefetz.
Thông tin xuất bản: New York : Apress : Distributed to the book trade in the U.S. by Springer-Verlag,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.40402855369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Improving your project management skills / Larry Richman.
Thông tin xuất bản: New York : American Management Association,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Industrial project management : planning, design, and construction / Stefano Tonchia ; with additional contributions by Flavio Cozzi.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Integrated project management / Earl Hall, Uliane Johnson.
Thông tin xuất bản: kd : Prentice Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Interfacing risk and earned value management / Association for Project Management.
Thông tin xuất bản: High Wycombe : Association for Project Management,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International Project Management Association Research Conference 2017
Thông tin xuất bản: Broadway UTS ePRESS  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
International project management. / Bennet P. Lientz, Kathryn P. Rea.
Thông tin xuất bản: kd : Academic Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
IT Project+ study guide / William Heldman, Lona Cram.
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Just enough project management / R. Cook Curtis.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Key project management based on effective project thinking / Ronggui Ding.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả = : Daremo oshiete kurenai keikaku suru skill / Shibamoto Hidenori; Yoko (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập dự án đầu tư : Giáo trình / Nguyễn Bạch Nguyệt chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập thẩm định và quản trị dự án đầu tư / Phạm Xuân Giang
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư / Nguyễn Trọng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Making things happen : mastering project management / Scott Berkun.
Thông tin xuất bản: Beijing ; Sebastopol [CA] : O'Reilly,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Manage your project portfolio : increase your capacity and finish more projects / Johanna Rothman.
Thông tin xuất bản: Raleigh, N.C. : Pragmatic Bookshelf,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management Consulting in Practice : Award-winning International Case Studies / Fiona Czerniawska, Paul May.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Kogan Page Ltd,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management de projet / Jean-Louis G. Muller ; préface du professeur Vincent Giard
Thông tin xuất bản: Saint-Denis-la-Plaine : AFNOR,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing Complex Systems : thinking outside the box / Howard Eisner
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing project delivery [electronic resource] : maintaining control and achieving success / Trish Melton, Peter Iles-Smith.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Elsevier ; Butterworth-Heinemann,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.40402466
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing project stakeholders : building a foundation to achieve project goals / Tres Roeder, MBA, PMP.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley  2013
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing projects : create your schedule, monitor your budget, meet your goals / Harvard Business Review.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing Projects with Microsoft Project 2000 Gwen Lowery, Teresa S Stover.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.4040285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing transformation projects : tracing lessons from the Industrial to the Digital Revolution / Mark Kozak-Holland, Chris Procter.
Thông tin xuất bản: Cham : Palgrave Macmillan,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản lý dự án / Eric Verzuh; Trần Huỳnh Minh Triết (dịch).
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MBA trong tầm tay chủ đề quản lý dự án = : The portable MBA in project managemant / Eric Veuh; Trần Huỳnh Minh Triết (dịch); Trịnh Đức Vinh (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Office Excel 2007 for Project Managers / Kim Heldman, William Heldman.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4040285554
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Office Project 2003 bible / Elaine Marmel.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004.
Ký hiệu phân loại: 658.404028555
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Office Project 2007 all-in-one desk reference for dummies / by Elaine J. Marmel, Nancy C. Muir.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4040285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Office Project 2007 all-in-one desk reference for dummies / by Elaine Marmel, Nancy C. Muir.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4040285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Office Project 2007 for dummies / by Nancy Mui
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.4040285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Office Project 2007 for dummies / by Nancy Muir.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Office Project 2007 Step by Step / Carl Chatfield, Timothy Johnson.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Microsoft Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4040286
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Project 2007 Bible / Elaine Marmel.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4040286
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Project 2007 bible / Elaine Marmel.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.4040285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Project 2010 inside out [electronic resource] / Teresa S. Stover, Bonnie Biafore, Andreea Marinescu.
Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Farnham : Microsoft ; O'Reilly [distributor],  2010
Ký hiệu phân loại: 658.4040285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Project 2013 / Bonnie Biafore.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4040285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft Project 2013 step by step / Carl Chatfield, Timothy Johnson.
Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.4040285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microsoft® Office Project® 2003 Bible / Elaine Marmel.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404028555
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Models to Improve the Management of Projects / Association for Project Management.
Thông tin xuất bản: High Wycombe : Association for Project Management,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp quản trị rủi ro trong thực hiện dự án ODA tại ban Giao thông-đô thị TP.HCM / Hồng Nguyễn Phi Anh; Lê Văn Trọng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của các ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Lê Thị Lan Hương;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Napoleon on project management : timeless lessons in planning, execution, and leadership / by Jerry Manas.
Thông tin xuất bản: Nashville, Tenn. : Nelson Business,  2006.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu các nhân tố rủi ro gây chậm tiến độ trong quá trình thực hiện dự án chuỗi thức ăn nhanh / Trần Hiển Vinh ; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến đầu tư của các dự án cao ốc văn phòng tại tp. Hồ Chí Minh / Cao Đào Bắc; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn quận Bình Tân / Lâm Ngọc Phấn; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Optimizing project management / Te Wu
Thông tin xuất bản: New York : CRC Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Oracle Primavera P6 version 8 [electronic resource] : project and portfolio management : a comprehensive guide to managing projects, resources, and portfolios using Primavera P6, through version 8.2 / Daniel L. Williams, Elaine Britt Krazer.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Pub.,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Painless Project Management / Pamela Mcghee, Peter Mcaliney.
Thông tin xuất bản: New Jesey : John Wiley & Sons, Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Painless project management with FogBugz [electronic resource] / -
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York : Apress ; Distributed by Springer-Verlag, New York,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Passing the pmp exam : how to take it and pass it / Rudd McGary.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Prentice Hall Professional Technical Reference,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phần mềm Microsoft Project : Áp dụng thành tựu khoa học thế giới vào điều kiện VN trong việc xây dựng xí nghiệp ảo để giảng dạy cho các ngành kinh tế và QTKD của các trường đại học
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 658.4040285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
PMP : project management professional : study guide / Kim Heldman.
Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. ; London : SYBEX,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PMP : project management professional exam study guide / Kim Heldman.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PMP certification : a beginner's guide / George G. Angel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PMP certification all-in-one for dummies / Cynthia Snyder.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : For Dummies, a Wiley brand,  2013.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PMP exam : practice test and study guide / Ginger Levin, PMP, PgMP, J. LeRoy Ward, PMP, PgMP, PfMP, CSM.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida : CRC Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 658.404076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PMP Exam in depth [electronic resource] : project management professional study guide for PMP and CAPM exams / Paul Sanghera.
Thông tin xuất bản: Boston : Thomson Course Technology,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PMP Final Exam Review / Kim Heldman.
Thông tin xuất bản: USA : Sybex Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PMP rapid review / Sean Whitaker.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, California : O'Reilly Media, Inc.,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.404076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PMP/CAPM Exam Preparation Guide / Thomas Sheffrey.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Preparing for the project management professional (PMP) certification exam / Newell Michael W.
Thông tin xuất bản: [kđ] : AMACOM,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
PRINCE2 for dummies / by Nick Graham.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project 2010 bible [electronic resource] / Elaine Marmel.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project 2010 for dummies / by Nancy Muir.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. ; Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project benefits management : linking your project to the business / Trish Melton, Laura Yates, Peter Iles-Smith.
Thông tin xuất bản: Burlington : Elsevier Science,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project Design I = Thiết kế dự án nhóm I / Nguyễn Xuân Hoàng Việt, Lê Vĩnh An, Yukata Hirai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Project management / Dennis Lock
Thông tin xuất bản: Aldershot : Gower,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project Management / Donna Deeprose
Thông tin xuất bản: Capstone Publishing ,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management / Gary Heerkens.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management : a contemporary approach / Timothy J Kloppenborg.
Thông tin xuất bản: United States : South-Western/Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management : a strategic managerial approach / Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Samuel J. Mantel, Jr.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project Management : Achieving Project Bottom-line Success / William Pinkerton.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Professional,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management : case studies / Harold Kerzner.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management checklists for dummies / by Nick Graham elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley ,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management demystified elektronisk ressurs / Sid Kemp
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management demystified elektronisk ressurs : today's tools and techniques / G. Reiss
Thông tin xuất bản: New York : E & FN Spon ,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project Management for Business Professionals : A Comprehensive/ eduted by Joan Knutson
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management for business, engineering, and technology : principles and practice / John M. Nicholas, Herman Steyn.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier Butterworth Heinemann,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management for dummies / by Stanley E Portny.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management for dummies / by Stanley E. Portny.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2013
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management for dummies / Stanley E. Portny.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management for facility constructions : a guide for engineers and architects / Alberto De Marco.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management for the creation of organisational value / Ofer Zwikael, John Smyrk.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management handbook / Jürg Kuster, Eugen Huber, Robert Lippmann, Alphons Schmid, Emil Schneider, Urs Witschi, Roger Wüst.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Project management jumpstart / Kim Heldman.
Thông tin xuất bản: kd : Sybex,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project Management Methodologies : Selecting, Implementing, and Supporting Method / Jason Charvat.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley Pub.,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management practitioner®s handbook / Kliem Ralph L, Ludin Irwin S.
Thông tin xuất bản: [kđ] : AMACOM,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Project management recipes for success elektronisk ressurs / Guy L. DeFuria
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach Publications ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management roles & responsibilities / J Kent Crawford.
Thông tin xuất bản: Havertown, Pa. : Center for Business Practices,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project management toolbox [electronic resource] : tools and techniques for the practicing project manager / Dragan Z. Milosevi
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project Management Training (ASTD Trainer's Workshop) / Bill Shackelford.
Thông tin xuất bản: [kđ] : American Society for Training and Develpment,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project Management with dotProject : Implement, Configure, Customize, and Maintain your dotProject Installation / Lee Jordan.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Ltd,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project planning and control / Albert Lester.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project portfolio management in theory and practice : thirty case studies from around the world / Jamal Moustafaev.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Project sponsorship : achieving management commitment for project success / Randall L. Englund, Alfonso Bucero.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án / Cao Hào Thi, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án công nghiệp / Nguyễn Ngọc Dương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án công nghiệp / Nguyễn Ngọc Dương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án công nghiệp / Nguyễn Ngọc Dương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án công nghiệp theo hình thức tổng thầu EPC quốc tế / Lê Văn Hiền, Đào Duy Huân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư : Giáo trình / Từ Quang Phương chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án trên 1 trang giấy / Clark A. Campbell, Mick Campbell ; Kiều Tuấn Anh, Thế Vân (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - xã hội,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án trên một trang giấy = The One-Page Project Manager: Communicate and Manage Any Project With a Single Sheet of Paper / Clark A.Cambell; Vũ Kiều Anh Tuấn [dịch]
Thông tin xuất bản: H. : Tri thức,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án / Nguyễn Đình Luận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị dự án / Nguyễn Đình Luận.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị dự án / Nguyễn Đình Luận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị dự án / Nguyễn Thanh Liêm, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Văn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án / Trịnh Thuỳ Anh
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án : thiết lập và thẩm định dự án đầu tư / Vũ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án đầu tư / Lê Kinh Vĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án đầu tư / Nguyễn Xuân Thuỷ, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh.
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án đầu tư : giáo trình / Đỗ Trọng Hoài.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị dự án đầu tư : Lý thuyết và bài tập / Nguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án hiện đại =Modern project management / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI : T.2 / Nguyễn Thị Hường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quick quizzes for project managers / Barbee Davis.
Thông tin xuất bản: Newtown Square, Pa. : Project Management Institute,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Radical project management / Rob Thomsett.
Thông tin xuất bản: kd : Prentice Hall PTR,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Researching about the factors that affect to performance of Tondonga construction project / Vu Huy Thach; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Risk Management for the Future - Theory and Cases [Elektronisk resurs] / Edited by Jan Emblemsvåg.
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sams teach yourself Basecamp in 10 minutes / Patrice-Anne Rutledge.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
SAP® project system handbook / Kieron N. Dowling.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404028553
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Show me! Microsoft Office Project 2003 / Brian Kennemer.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Software configuration management strategies and IBM rational clearcase / David E Bellagio, Tommy J Milligan.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind : Addison Wesley,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Special edition using Microsoft Office Project 2003 / Pyron Tim.
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strategic planning for project management using a project management maturity model / Harold Kerzner.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Team collaboration [electronic resource] : using Microsoft Office for more effective teamwork / John Pierce.
Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.4040285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thẩm định dự án đầu tư / Võ Tường Oanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
The AMA handbook of project management / Dinsmore Paul C, Jeanette Cabanis-Brewin.
Thông tin xuất bản: kd : AMACOM,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The career programmer [electronic resource] : guerilla tactics for an imperfect world, second edition / Christopher Duncan.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. New York : Apress ; Distributed to the book trade in U.S. by Springer-Verlag ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The definitive ANTLR reference : building domain-specific languages / Terence Parr
Thông tin xuất bản: Raleigh : Pragmatic Bookshelf,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The essentials of managing programmes / John Bartlett.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group  2017.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The fast foward MBA in project management / Eric Verzuh.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Front-end of Large Public Projects : Paradoxes and Ways Ahead
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The handbook of project-based management [electronic resource] : leading strategic change in organizations / J. Rodney Turner.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The lazy project manager : how to be twice as productive and still leave the office early / Peter Taylor.
Thông tin xuất bản: Oxford : Infinite Ideas,  2009.
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The little black book of project management / Thomsett Michael C.
Thông tin xuất bản: [kđ] : AMACOM,  1990
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The new dynamic project management : winning through the competitive advantage / Deborah S. Kezsbom, Katherine A. Edward
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Portable MBA in Project Management / Eric Verzuh.
Thông tin xuất bản: kd : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The principles of project management / by Meri Williams.
Thông tin xuất bản: Collingwood, Vic. : SitePoint ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The project management answer book / Jeff Furman, PMP.
Thông tin xuất bản: Vienna, Virginia : Management Concepts Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Project Management Life Cycle / Jason Westland.
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The project management question and answer book / Newell Michael W.
Thông tin xuất bản: kd : AMACOM,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Rise of the Project Workforce / Rudolf Melik
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Six Sigma project planner [electronic resource] : a step-by-step guide to leading a Six Sigma project through DMAIC / Thomas Pyzdek.
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The standard for portfolio management / Project Management Institute.
Thông tin xuất bản: Newtown Square, PA : The Institute,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The standard for program management / Project Management Institute.
Thông tin xuất bản: Newtown Square, PA : The Institute,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The work breakdown structure in government contracting / Gregory T. Haugan.
Thông tin xuất bản: Vienna : Management Concept,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế dự án / Vietnam Japan institute of technology
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế dự án i (project design i) / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án i (project design i) / Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thùy Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án I / Nguyễn Thị Ngọc Anh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án I = Project design I / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án I = Project design I / Lê Vĩnh An, Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án ii (project design ii) / Đàm Duy Long
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án ii (project design ii) / Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thùy Dung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án II / Nguyễn Thị Ngọc Anh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế dự án II = Project design II / Đàm Duy Long.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết lập và thẩm định dự án / Phước Minh Hiệp.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : giáo trình / Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : lý thuyết và bài tập / Vũ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Time Management for System Administrators / Thomas Limoncelli.
Thông tin xuất bản: kd : Reilly Media, Inc.,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức và điều hành dự án / Trung tâm thông tin và tư vấn doanh nghiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tools for project management, workshops and consulting : a must-have compendium of essential tools and techniques / by Nicolai Andler.
Thông tin xuất bản: Erlangen : Publicis,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Trust in Knowledge Management and Systems in Organizations / Huotari Maija-Leena, Iivonen Mirja.
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tự học nhanh thiết kế & quản lý dự án trong project (Hướng dẫn bằng hình) / Minh Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Using Knowledge Management to Drive Innovation / Clive Shepherd.
Thông tin xuất bản: [kđ] : American Productivity & Quality Center,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Using Microsoft Project 2010 / Sonia Atchison and Brian Kennemer.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que Pub ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.404028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
VHD international company - improving project management capacity and success / Ho Thanh Tung; Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Visualizing project management : models and frameworks for mastering complex systems / Kevin Forsberg, Hal Mooz, and Howard Cotterman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley ,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Your successful project management career / Ronald B. Cagle.
Thông tin xuất bản: New York : Amacom,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng