TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn học

Môn: Kỹ thuật nhiệt - lạnh (23 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học giới thiệu cho sinh viên - Môi chất, thông số của môi chất, phương trình trạng thái của môi chất. - Các định luật nhiệt động 1, định luật nhiệt động 2, các chu trình nhiệt động. - Các phương pháp truyền nhiệt như: dẫn nhiệt, tỏa nhiệt đối lưu, bức xạ nhiệt - Tính toán các thiết bị nhiệt - Cơ sở của chu trình làm lạnh - Các môi chất lạnh. - Hệ thống điều hòa không khí trong ô tô.
 
Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh / Nguyễn Đức Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập trắc nghiệm kỹ thuật nhiệt / Hà Mạnh Thư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật nhiệt / Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kỹ thuật lạnh thực phẩm = : Refrigerating and freezing food engineering / Nguyễn Huy Bích (chủ biên), Nguyễn Thị Hoài Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 664.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật lạnh ứng dụng / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1995
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật lạnh ứng dụng / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật lạnh : cơ sở / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1996
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật lạnh cơ sở / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật lạnh thực phẩm / Nguyễn Xuân Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 664.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật lạnh ứng dụng / Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm / Phạm Xuân Vượng, Trần Như Khuyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,  2006
Ký hiệu phân loại: 664.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt / Bùi Hải, Trần Thế Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt / Lê Hữu Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật nhiệt / Trần Văn Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt / Trịnh Văn Quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt : bài tập / Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt điện / Hoàng Ngọc Đồng, Phan Quang Xưng.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học bách khoa Đà Nẵng,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật nhiệt lạnh / Lê Hữu Sơn, Đỗ Hữu Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật nhiệt lạnh / Lê Hữu Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.56
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Từ điển kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí / Nguyễn Đức Lợi, Hà Mạnh Thư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.563
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Từ điển kỹ thuật nhiệt -điện- lạnh Anh-Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu