TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Công nghệ kim loại (57 tài liệu)

 
Additive Manufacturing of High-performance Metals and Alloys - Modeling and Optimization
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Alloy Steel - Properties and Use
Thông tin xuất bản: InTechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 669.142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Alloy Steel: Properties and Use First-Principles Quantum Mechanical Approach to Stainless Steel Alloys
Thông tin xuất bản: InTechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 669.142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Aluminium Alloys : Theory and Applications
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 669.95
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
American Iron, 1607-1900 / Robert B. Gordon.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 669.141097
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
American Iron, 1607-1900 Robert B. Gordon.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 669.141097
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ăn mòn và bảo vệ kim loại / Trương Ngọc Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 669.94
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Austenitic TRIP/TWIP Steels and Steel-Zirconia Composites : Design of Tough, Transformation-Strengthened Composites and Structures
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 669.142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cast Irons : Properties and Applications
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2020
Ký hiệu phân loại: 669.1413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chemical metallurgy : principles and practice / Chiranjib Kumar Gupta.
Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany ; [Cambridge] : Wiley-VCH,  2003
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Concepts in physical metallurgy : concise lecture notes / A. Lavakumar.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2017
Ký hiệu phân loại: 669.9
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Công nghệ kim loại / Hoàng Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ kim loại / Hoàng Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ kim loại : giáo trình / Đinh Minh Diệm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 671
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ kim loại 2 / Lưu Đức Hòa.
Thông tin xuất bản: [Đà Nẵng] : [ Đại học Bách khoa Đà Nẵng],  2008
Ký hiệu phân loại: 671
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ kim loại. T3- Hàn cắt kim loại / Đinh Minh Diệm.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng ,  2001
Ký hiệu phân loại: 671.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ và thiết bị luyện thép : giáo trình / Hoàng Minh Công.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 669.142
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dietary magnesium :new research /Andrew W. Yardley, editor.
Thông tin xuất bản: New York : Nova Science Publishers, Inc.,  c2008.
Ký hiệu phân loại: 669/.723
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Đồ án Thiết kế công nghệ và thiết bị luyện kim / Đặng Vũ Ngoạn...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electromagnetic processing of materials : materials processing by using electric and magnetic functions / Shigeo Asai.
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essential readings in light metals / edited by Don Donaldson and Benny E. Raahauge.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : [Warrendale, Pennsylvania] : Wiley ; TMS,  2013
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Extractive metallurgy /Alain Vignes.
Thông tin xuất bản: London :Hoboken, NJ : ISTE ;Wiley,  2011.
Ký hiệu phân loại: 669.028
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Extractive metallurgy of copper [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Oxford : Pergamon,  2002
Ký hiệu phân loại: 669.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gold Nanoparticles - Reaching New Heights
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 669.22
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
High interstitial stainless austenitic steels / Hans Berns, Valentin Gavriljuk, Sascha Riedner.
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Springer Verlag,  2013
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Intermetallic Compounds - Formation and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 669.94
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intermetallics /Gerhard Sauthoff.
Thông tin xuất bản: Weinheim ;New York : VCH,  c1995.
Ký hiệu phân loại: 669/.94
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Khảo sát phẩm chất thịt của heo nuôi ở TP Hồ Chí Minh được giết mổ tại xí nghiệp CBTP Nam Phong / Trần Văn Tương; Nguyễn Ngọc Tuân (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 669.407
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Liquid Metals
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lò luyện kim : giáo trình / Hoàng Minh Công.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 669.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Luyện gang thép và luyện kim đặc biệt / Huỳnh Công Khanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Luyện thép lò điện / Phạm Phố, Phạm Huy Bình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 669.142
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Membrane-based separations in metallurgy : principles and applications / edited by Lan Ying JIang, Na Li.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2017
Ký hiệu phân loại: 669.04
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mercury Handbook:Chemistry, Applications and Environmental Impact.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 669.71
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Metal sustainability :global challenges, consequences, and prospects /edited by Reed M. Izatt, IBC Advanced Technologies, Inc., American Fork, Utah, and Department of Chemistry and Biochemistry, Brigham Young University, Provo, Utah.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 669/.042
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Metallography and microstructure of ancient and historic metals [electronic resource] / David A. Scott.
Thông tin xuất bản: [Marina del Rey, CA] : Getty Conservation Institute in association with Archetype Books,  1991
Ký hiệu phân loại: 669.95
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Metallurgy fundamentals /by Daniel A. Brandt, J.C. Warner.
Thông tin xuất bản: Tinley Park, Ill. : Goodheart-Willcox,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 669/.1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Metals and society :an introduction to economic geology /Nicholas Arndt, Clément Ganino
Thông tin xuất bản: Berlin ;New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modern blast furnace ironmaking : an introduction / Maarten Geerdes, Rénard Chaigneau, Ivan Kurunov, Oscar Lingiardi, John Ricketts.
Thông tin xuất bản: Amsterdam, The Netherlands : IOS Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 669.141
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modern blast furnace ironmaking :an introduction ;Maarten Geerdes, Rénard Chaigneau, Ivan Kurunov, Oscar Lingiardi, John Ricketts
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 669.1413
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Modern physical metallurgy and materials engineering : science, process, applications / R.E. Smallman, R.J. Bishop
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann ,  1999
Ký hiệu phân loại: 669.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhiệt luyện kim loại : Sách dạy nghề / B. M. Duev, Võ Trần Khúc Nhã dịch.
Thông tin xuất bản: Hải Phòng : Hải Phòng,  2003
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phase interaction in the metal-oxide melts-gas system : the modeling of structure, properties and processes / Vladislav Boronenkov ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Springer Verlag,  2012
Ký hiệu phân loại: 669.01
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Physical chemistry of metallurgical processes /M. Shamsuddin.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 669/.9
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Physical metallurgy / edited by Robert W. Cahn, Peter Haasen
Thông tin xuất bản: Amsterdam : North-Holland ,  1996
Ký hiệu phân loại: 669.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Physical metallurgy / Robert W. Cahn, Peter Haasen
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : North-Holland,  1996
Ký hiệu phân loại: 669.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Recent Researches in Metallurgical Engineering - From Extraction to Forming [electronic resource] / Mohammad Nusheh, Horacio Garza Ahuett.
Thông tin xuất bản: [S.l.] : InTech,  2012.
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Refractory material selection for steelmaking /Thomas Vert, P.Eng., M.B.A.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 669/.82
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Remote Sensing of Biomass : Principles and Applications
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 669.007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Silver nanoparticle applications. / Alarcon Emilio I., Griffith May, Udekwu Klas I., Alarcon Emilio I.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2015.
Ký hiệu phân loại: 669.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smithells Light Metals Handbook / E. A. Brandes chủ biên, G. B. Brook chủ biên.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  1998
Ký hiệu phân loại: 669.72
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Smithells metals reference book.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  1998.
Ký hiệu phân loại: 669.0212
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Stainless Steels and Alloys
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 669.142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Superalloys for Industry Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện / Dương Phúc Tý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 669.142
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện : dùng cho giảng viên và sinh viên ngành cơ khí luyện kim / Dương Phúc Tý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 669.1424
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Zinc oxide materials for electronic and optoelectronic device applications / edited by Cole W. Litton, Donald C. Reynolds [and] Thomas C. Collins.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley,  2011.
Ký hiệu phân loại: 669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng