TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� k��� thu���t �� t�� (102 môn)

Môn: Vật liệu mới (15 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học giới thiệu các vấn đề cơ bản về các loại vật liệu: - Giang graphic. - Thép các bon, thép hợp kim - Thép kết cấu và thép đặc biệt - Thép dụng cụ và thép hợp kim màu - Vật liệu polyme - Chất dẻo - Vật liệu kết hợp - Vật liệu cao su - Vật liệu gốm
 
Advanced tomographic methods in materials research and engineering / edited by John Banhart.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.11272
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Carbon nanofiber reinforced polymer composites / Ronald L. Poveda, Nikhil Gupta.
Thông tin xuất bản: Cham [Switzerland] : Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chain mobility and progress in medicine, pharmaceutical, and polymer science and technology / George Wypych.
Thông tin xuất bản: Toronto : ChemTec Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.1129
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ vật liệu mới / Nguyễn Văn Dán.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber reinforced polymers technology applied for concrete repair / Edited by Martin Alberto Masuelli.
Thông tin xuất bản: Croatia : Janeza Trdine,  2013.
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Melt Blowing [electronic resource] : Equipment, Technology, and Polymer Fibrous Materials / by L. S. Pinchuk, V. A. Goldade, A. V. Makarevich, V. N. Kestelman.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Photorefractive Materials : Fundamental Concepts, Holographic Recording And Materials Characterization / Jaime Frejlich
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley-Interscience ,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.11295
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Polymer composites in the aerospace industry / P. E. Irving, C. Soutis.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Woodhead Pub.,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Shape memory polymers for biomedical applications / L Yahia.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thermal degradation of polymer blends, composites and nanocomposites / P.M. Visakh, Yoshihiko Arao, editors.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm vật liệu học và xử lý / Đặng Vũ Ngoạn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật liệu học cơ sở / Nghiêm Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật liệu học cơ sở / Nghiêm Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật liệu mới / Nguyễn Phụ Thượng Lưu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật liệu và vật liệu mới / Phạm Phố , Lương Thị Hương Giang, Phạm Huy Bình, Nghiêm Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng