TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Mạng truyền thông trong công nghiệp (9 tài liệu)

 
An introduction to communication network analysis / George Kesidis.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Estimation and control over communication networks / Alexey S. Matveev, Andrey V. Savkin.
Thông tin xuất bản: Boston : Birkhäuser,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Interference in vehicle-to-vehicle communication networks - analysis, modeling, simulation and assessment
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2010
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile satellite communication networks / Ray E. Sheriff, Y. Fun Hu.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mobile satellite communication networks / Sheriff Ray E, Y. Fun Hu.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons Inc,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.38254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Telecommunication Networks - Trends and Developments
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The handbook of optical communication networks / edited by Mohammad Ilyas, Hussein T. Mouftah.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3827
Bộ sưu tập: Sách tra cứu