TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Hệ thống nhúng (55 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tìm hiểu tổ chức, quy trình sản xuất ở một cơ sở thực tế. Tham gia thực hiện các công đoạn thực tiễn. Tổng hợp các kiến thức cơ sở và chuyên ngành để hoàn thành một công việc được giao mang tính định hướng nghề nghiệp. Sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy/Cô hoặc cán bộ ngoài doanh nghiệp, lập báo cáo thực tập và bảo vệ trước giáo viên hướng dẫn thực tập.
 
A Problem-Oriented Approach for Dynamic Verification of Heterogeneous Embedded Systems
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2013
Ký hiệu phân loại: 670
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Design and Specification Languages for Embedded Systems [electronic resource] / edited by Sorin A. Huss.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V.,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automotive Embedded Systems Handbook / Nicolas Navet, Francoise Simonot-Lion.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
C programming for embedded systems / Kirk Zurell.
Thông tin xuất bản: [kđ] : R&D Books,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Chapter Concurrent Specification of Embedded Systems: An Insight into the Flexibility vs Correctness Trade-Off
Thông tin xuất bản: InTechOpen  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Development of Energy Efficiency Aware Applications Using Commercial Low Power Embedded Systems
Thông tin xuất bản: InTechOpen  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Networking Applications for Embedded Systems
Thông tin xuất bản: InTechOpen  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter SW Annotation Techniques and RTOS Modelling for Native Simulation of Heterogeneous Embedded Systems
Thông tin xuất bản: InTechOpen  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
COMPUTER ORGANIZATION AND EMBEDDED SYSTEMS; CARL HAMACHER ... ET AL.
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill Education,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.381952
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dependable Embedded Systems
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Dependable Embedded Systems [electronic resource] / edited by Jörg Henkel, Nikil Dutt.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Design of image processing embedded systems using multidimensional data flow / Joachim Keinert, Jürgen Teich.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.21
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing embedded systems with PIC microcontrollers : principles and applications / Tim Wilmshurst.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Designing embedded systems with PIC microcontrollers : principles and applications / Tim Wilmshurst.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Amsterdam : Newnes,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Digital design : an embedded systems approach using VHDL / Peter J. Ashenden.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers,  2008.
Ký hiệu phân loại: 621.391
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Embedded robotics : mobile robot design and applications with embedded systems / Thomas Bräun
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Embedded System Design : Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Embedded System Design [electronic resource] : Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things / by Peter Marwedel.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Embedded systems : desktop integration / Oliver H. Baile.
Thông tin xuất bản: Plano, Texas : Wordware Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.163
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded Systems : High Performance Systems, Applications and Projects
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Embedded Systems : Theory and Design Methodology
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 006.22072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Embedded systems and computer architecture / G.R. Wilson.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Newnes,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded systems architecture : a comprehensive guide for engineers and programmers / Tammy Noergaard
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded systems building blocks : complete and ready-to-use modules in C / Jean J. Labrosse.
Thông tin xuất bản: Lawrence, Kan. : R&D,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded systems design with the Texas Instruments MSP432 32-bit processor /Dung Dang, Daniel J. Pack, Steven F. Barrett.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Embedded systems dictionary [electronic resource] / Jack Ganssle, Michael Barr.
Thông tin xuất bản: San Francisco : CMP Books,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.163
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Embedded systems handbook / edited by Richard Zurawski.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Enhancing embedded systems simulation[electronic resource] :a chip-hardware-in-the-loop simulation framework /Christian Köhler.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Hệ thống nhúng / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình nhúng cho Micromouse / Nguyễn Hà Giang
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Making embedded systems / Elecia White.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc.,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Memory allocation problems in embedded systems :optimization methods /María Soto ... [et al.].
Thông tin xuất bản: London :Hoboken, NJ : ISTE ;Wiley,  2013.
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Memory Architecture Exploration for Programmable Embedded Systems / Peter Grun, Nikil D Dutt, Alexandru Nicolau.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers,  2002
Ký hiệu phân loại: 004.256
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Model-Based Engineering of Collaborative Embedded Systems : Extensions of the SPES Methodology
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Model-Based Engineering of Collaborative Embedded Systems [electronic resource] : Extensions of the SPES Methodology / edited by Wolfgang Böhm, Manfred Broy, Cornel Klein, Klaus Pohl, Bernhard Rumpe, Sebastian Schröck.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Model-based testing for embedded systems / edited by Justyna Zander, Ina Schieferdecker, and Pieter J. Mosterman.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Multi-core embedded systems / Georgios Kornaros.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Node.js for embedded systems :using Web technologies to build connected devices /Patrick Mulder and Kelsey Breseman.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 006.22
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Pro Linux embedded systems [electronic resource] / Gene Sally ; technical reviewer, William von Hagen.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming Embedded Systems / Michael Barr, Anthony Massa.
Thông tin xuất bản: [kđ] : O'Reilly,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming embedded systems : with C and GNU development tools / Michael Barr, Anthony Massa
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly ,  2006
Ký hiệu phân loại: 005.26
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming embedded systems in C and C++ / Michael Barr.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming embedded systems in C and C++. [computer file]
Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly,  1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Real-time concepts for embedded systems / Qing Li ; with Caroline Yao.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : CMP Books,  2003
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Real-Time Embedded Systems
Thông tin xuất bản: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Real-Time Embedded Systems / Christos Koulamas and,Mihai T. Lazarescu.
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI ,  2018
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Real-time embedded systems / Xiacong Fan.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Real-time embedded systems : open-source operating systems perspective / Ivan Cibrario Bertolotti, Gabriele Manduchi.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 006.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Real-time embedded systems : optimization, synthesis, and networking [electronic resource] / Meikang Qiu, Jiayin Li.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 006.22
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Serial port complete [electronic resource] : COM ports, USB virtual COM ports, and ports for embedded systems / Jan Axelson.
Thông tin xuất bản: Madison : Lakeview Research,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The art of designing embedded systems / Jack G. Ganssle.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Newnes,  2000
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The art of designing embedded systems [electronic resource] / Jack Ganssle.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Linux TCP/IP stack : networking for embedded systems / Thomas F. Herbert.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Charles River Media ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế điều khiển tự động dùng PLC cho dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng / Vương Hữu Bình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế hệ thống điều khiển qui trình công nghệ nhúng kẽm dùng PLC S7-200 CPU 214 / Lê Khánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ