TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Truyền số liệu và mạng máy tính (29 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Data Communication and Systems Engineering
 
Công nghệ mạng máy tính / Lê Thanh Dũng, Nguyễn Trang Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Công nghệ mạng máy tính / Phạm Thế Quế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình cài đặt hệ điều hành mạng máy tính : dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Vũ Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính : dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Vũ Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 (học kỳ 1) / Hoàng Đức Hải, Nguyễn Hồng Sơn chủ biên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 2 (học kỳ 2) / Khương Anh, Nguyễn Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNAsemester 1 / Nguyễn Hồng Sơn chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu / Nguyễn Việt Hùng...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình nhập môn mạng máy tính / Hồ Đắc Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 3 (học kỳ 3) : Giáo trình / Khương Anh chủ biên, Nguyễn Hồng Sơn hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật truyền số liệu / Nguyễn Hồng Sơn chủ biên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật truyền số liệu / Nguyễn Hồng Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạng máy tính / Hàn Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính / Hàn Minh Châu...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính / Lư Huệ Thu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính / Văn Thiên Hoàng, ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính / Văn Thiên Hoàng, Hàn Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính / Văn Thiên Hoàng, Hàn Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính / Văn Thiên Hoàng, Hàn Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính : Bài giảng / Lê Mạnh Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính nâng cao / Hàn Minh Châu.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính nâng cao / Văn Thiên Hoàng ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạng máy tính. Tập1 / Tống Văn On.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Network kỹ thuật mạng máy tính / Hồ Hoàng Triết.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành mạng máy tính / Hàn Minh Châu, Nguyễn Hoàng Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2021
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành mạng máy tính / Hàn Minh Châu...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành mạng máy tính nâng cao / Hàn Minh Châu, Nguyễn Hoàng Nam, Đoàn Khải Hiếu.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tìm hiểu mạng máy tính / Trần Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1998
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Truyền số liệu : Tài liệu thí nghiệm / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.38
Bộ sưu tập: Sách giáo trình