TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (87 tài liệu)

 
250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A Baker's dozen : real analog solutions for digital designers / by Bonnie Baker.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Newes,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital circuits for electronic control system applications : using the TI MSP430 microcontroller / by Jerry Luecke.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Newnes,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital circuits for electronic control system applications elektronisk ressurs : using the TI MSP430 microcontroller / Jerry Luecke
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier/Newnes ,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital communication systems / Roden Martin S.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Prentice Hall,  1996
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analog and digital filter design / Steve Winder.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Newnes,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Báo hiệu kênh chung số 7 ứng dụng CSDL7 trong hệ thống viễn thông / Lê Thị Hồng Huệ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Basic TV technology : digital and analog / Robert L. Hartwig.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Focal Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các công nghệ viễn thông hiện đại / Tổng cục bưu điện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38212
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các tổng đài điện thoại trên mạng viễn thông Việt Nam : công tác bảo dưỡng, khắc phục một số sự cố thường gặp / Tổng cục bưu điện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3857
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cad trong kỹ thuật điện tử / Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện tử / Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cải cách viễn thông kinh nghiệm một số nước trên thế giới / Trần Nhật Lệ, Nguyễn Việt Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CCTV surveillance : analog and digital video practices and technology / Kruegle Herman.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Elsevier Butterworth–Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.38928
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chống sét cho các công trình viễn thông / Hoàng Sơn Hồ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
CMOS integrated analog-to-digital and digital-to-analog converters / by Rudy van de Plassche.
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.39814
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện tử số / Vũ Đức Thọ dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện tử số : Giáo trình tinh giản / Vũ Đức Thọ, Đỗ Xuân Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điều khiển chất lượng dịch vụ viễn thông công nghệ và bí quyết triển khai. T.1, Điều khiển chấp nhận cuộc nối, điều khiển dẫn nạp lưu lượng / Trần Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital and analog fiber optic communications for CATV and FTTx applications /Avigdor Brillant.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Bellingham, Wash. : Wiley-Interscience ;SPIE Press,  c2008.
Ký hiệu phân loại: 621.382/75
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Định tuyến trong mạng viễn thông / Nguyễn Văn Nguyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Foundations of analog and digital electronic circuits / Anant Agarwal, Jeffrey H. Lang
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundations of analog and digital electronic circuits [electronic resource] / Anant Agarwal, Jeffrey Lang.
Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : Morgan Kaufman Publishers,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Generalized low-voltage circuit techniques for very high-speed time-interleaved analog-to-digital converters / Sai-Weng, Seng-Pan U, Rui Paolo Martins.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Verlag,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình hệ thống viễn thông : Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông / Phan Văn Ca.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình mạng viễn thông / Trần Xuân Nam, Lê Thị Thanh Huyền
Thông tin xuất bản: Hồ Chí Minh : Khoa học và Kỹ thuật,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống truyền dẫn đồng bộ số - SDH / Học viện công nghệ bưu chính - viễn thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống viễn thông / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống viễn thông / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống viễn thông / Vũ Đình Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống viễn thông : Tập 1 / Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống viễn thông : Tập hai / Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Integrated electronics: analog and digital circuits and systems / Jacob Millman, Christos C. Halkias.
Thông tin xuất bản: New York, McGraw-Hill  1972
Ký hiệu phân loại: 621.38173
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ chủ biên ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Đỗ Xuân Thụ chủ biên, Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật điện tử : bài tập / Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử : Bài tập / Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử : bài tập / Lê Văn Doanh, Võ Thạch Sơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật điện tử số / Đặng Văn Chuyết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật lưu lượng viễn thông / Nguyễn Kim Lan ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38215
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số : Giáo trình / Học viện công nghệ bưu chính - viễn thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật viễn thông : bài giảng / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập trình C trong kỹ thuật điện tử / W. Buchanan; Ngô Diên Tập, Phạm Huy Quỳnh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lý thuyết mạch điện : dùng cho chuyên ngành kỹ thuật thông tin và kỹ thuật viễn thông / Lê Mạnh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạng viễn thông : chuyển giao dịch vụ trên mạng / Minh Ngọc, Phú Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạng viễn thông và xu hướng phát triển / Phùng Văn Vận, Trần Hồng Quân, Nguyễn Qúi Minh Hiền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Matlab và ứng dụng trong viễn thông / Phạm Hồng Liên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3820285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng các mạch điện tử-viễn thông : Tài liệu thực tập cán bộ kỹ thuật.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab / Nguyễn Viết Đảm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng mạng viễn thông sử dụng OPNET / Trần Xuân Nam, Lê Thị Thanh Huyền
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Khoa học và Kỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu một số phương pháp giải bài toán tối ưu hóa mạng viễn thông hỗ trợ kĩ thuật định tuyến đường ngắn nhất : báo cáo tóm tắt / Nguyễn Tiến Ban...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học viện Bưu chính Viễn thông,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nguồn điện cho các thiết bị viễn thông / Bùi Thanh Giang, Nguyễn Trọng Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.38232
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nguyên lý kỹ thuật Analog -Digital converter và digital -analog converter trong truyền hình / Trần Đỗ Tiến Nhân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.39814
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nguyên lý kỹ thuật điện tử / Trần Quang Vinh, Chử Văn An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phase-locked loops for wireless communications [electronic resource] : digital, analog, and optical implementations / by Donald R. Stephens.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815364
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phase-locked loops for wireless communications elektronisk ressurs : digital, analog, and optical implementations / Donald R. Stephens
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815364
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phi thoại : Giáo trình / Tổng cục bưu chính viễn thông Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.383
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pipelined analog to digital converter and fault diagnosis / edited by Alok Barua.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.38159
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Practical analog and digital filter design / Les Thede.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practical analog, digital, and embedded electronics for scientists / Brett D. DePaola.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quản lý mạng viễn thông thế kỷ 21 / Trần Quang Cường dịch, Võ Văn Thương dịch, Lê Thanh Dũng hiệu đính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy hoạch mạng viễn thông tỉnh Gia Lai năm 2003 - 2005 / Nguyễn Phi Hoàng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy hoạch phát triển mạng viễn thông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay kỹ thuật dành cho công nhân viễn thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Telecommunications demystified : a streamlined course in digital communications (and some analog) for EE students and practicing engineers / by Carl Nassar.
Thông tin xuất bản: Eagle Rock, Va. : LLH Technology Pub.,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế mạch đầu cuối viễn thông / Phạm Minh Việt, Nguyễn Hoàng Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thông tin di động / Học viện công nghệ bưu chính - viễn thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành hệ thống viễn thông cơ sở / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hệ thống viễn thông cơ sở / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hệ thống viễn thông nâng cao / Trần Duy Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Ngọc Anh .
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật điện tử / Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành kỹ thuật điện tử / Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tìm hiểu mạng cáp quang trục Bắc - Nam của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông / Lâm Thái Nguyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.38215
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tối ưu hóa thông tin giữa nhà trường và sinh viên thông qua mạng viễn thông SMS / Phạm Trần Anh Thảo;Trần Duy Cường (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.38456
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Từ điển thuật ngữ Viễn Thông Pháp - Anh - Việt / Nguyễn Hữu Viện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Từ điển viễn thông Anh - Việt / Cung Kim Tiến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thanh Niên,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3803
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Ứng dụng SDH trong mạng viễn thông / Nguyễn Thị Saly.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng các bài thực hành cho môn học mạng viễn thông sử dụng phần mềm mô phỏng mạng NS : báo cáo tóm tắt kết quả đề tài / Nguyễn Tiến Ban (chủ trì)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học viện Bưu chính Viễn thông,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học