TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Thiết kế hệ thống số (14 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn thiết kế hệ thống số cung cấp cho sinh viên các kiến thức sau đây: - Công cụ hỗ trợ CAD. - Thiết bị logic lập trình được: ROM, PLD - Máy trạng thái. - Ngôn ngữ mô tả phần cứng: ABEL, VERILOG, VHDL
 
Circuit Design with VHDL / VA Pedroni.
Thông tin xuất bản: [kđ] : MIT Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of digital logic with VHDL design / Stephen Brown, Zvonko Vranesic.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số bằng Vhdl - XilinX / Trương Thị Bích Ngà, Nguyễn Đình Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật số 2 / Hồ Trung Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch / Nguyễn Quốc Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm thiết kế hệ thống số / Phan Đình Mãi, Đoàn Minh Vững
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế hệ thống số / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế hệ thống số / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế hệ thống số / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành thiết kế hệ thống số / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành thiết kế hệ thống số / Võ Đình Tùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
VHDL : programming by example / Douglas L. Perry.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
VHDL 101 : everything you need to know to get started / William Kafig.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier/Newnes,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
VHDL coding and logic synthesis with Synopsys / Weng Fook Lee.
Thông tin xuất bản: San Diego, Calif. ; London : Academic ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng