TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Vi điều khiển (156 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Microcontrollers
 
101 Reasons to Switch to the Mac (Digital Shortcut) / Mark McElroy.
Thông tin xuất bản: [kđ] : O'Reilly,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
101 Windows phone 7 apps / Adam Nathan.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Sams,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Absolute beginner's guide to upgrading and fixing your PC / Michael Miller.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2004.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Android essentials [electronic resource] / Chris Haseman.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : firstPress/Apress,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Android tablets for dummies [electronic resource] / by Dan Gookin.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
BeagleBone for dummies / by Rui Santos and Luis Perestrelo.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Android [electronic resource] / Mark L. Murphy.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2009.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Android 2 [electronic resource] / Mark L. Murphy.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning Android application development / Wei-Meng Lee.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Beginning iPad application development / Wei-Meng Lee.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Best Android apps : the guide for discriminating downloaders / by Mike Hendrickson and Brian Sawyer.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
BlackBerry all-in-one for dummies / by Tim Calbro ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis,Ind. : Wiley publising, inc. ,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
BlackBerry for dummies / by Robert Kao and Dante Sarigumba.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
BlackBerry for dummies [electronic resource] / by Robert Kao and Dante Sarigumba.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Blackberry hacks : [tips & tools for your mobile office] / Dave Mabe ; [editor, Brian Jepson].
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2006.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Blackberry pearl for dummies / Robert Kao, Marie-Claude Kao.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Publishing, Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Blackberry pearl for dummies [electronic resource] / Robert Kao ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub., Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Building an on demand computing environment with IBM : how to optimize your current infrastructure for today and tomorrow / Jim Hoskins.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Core data iOS essentials : a fast-paced, example-driven guide to data-driven iPhone, iPad, and iPod Touch applications [electronic resource] / B.M. Harwani.
Thông tin xuất bản: Olton, Birmingham : Packt Pub.,  2011.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Creating iPhone Apps with Cocoa Touch: The Mini Missing Manual [Elektronisk resurs]
Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly Media, Inc.  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cyber Security on Azure :An IT Professional's Guide to Microsoft Azure Security Center /by Marshall Copeland.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Developing Bots with QnA Maker Service : Integration with Azure Bot Service and Microsoft Bot Framework / by Kasam Shaikh.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress : Imprint: Apress,  2019.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Droid X [electronic resource] : the missing manual / Preston Gralla.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Easy computer basics : Windows 7 edition / Michael Miller.
Thông tin xuất bản: [Indianapolis, Ind.] : Que,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Encyclopedia of mobile computing and commerce / David Taniar, editor.
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Reference,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.16503
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Exploring BeagleBone : tools and techniques for building with embedded Linux / Derek Molloy.
Thông tin xuất bản: Indianapoli, IN : John Wiley & Sons,  2015
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Flash mobile : developing Android and iOS applications / Matthew David.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Focal Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Flash Mobile [electronic resource] / Matthew David.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor and Francis,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Geeks On Call PC's / Call Geeks On.
Thông tin xuất bản: kd : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình vi điều khiển PIC16F và ngôn ngữ lập trình HI - TECH C / Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Tấn Nó
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình Vi xử lý / Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2013
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình vi xử lý / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính / Ngô Diên Tập (chủ biên), Phạm Xuân Khánh, Vũ Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính / Ngô Diên Tập (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
How to do everything [electronic resource] : Mac / Dwight Spivey.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
How to do everything with Windows Mobile / Frank McPherson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
How to Do Everything with Your Smartphone, Windows Mobile Edition / Jason R Rich.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Companies,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
How to do everything. iPad [electronic resource] / Joli Ballew.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
HTC one (M8) for dummies / Bill Hughes.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons,  2015
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iMac /by Guy Hart-Davis.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
IMac for Dummies / by Mark L. Chambers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iMac for dummies /by Mark L Chambers.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
IMac for dummies [electronic resource] / Mark L. Chambers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iMac for dummies [electronic resource].
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iMac for dummies, 6th edition [electronic resource] / Mark L. Chambers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iMac for dummies, 6th edition[electronic resource] /Mark L. Chambers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Imac for dummies, 8th edition / Mark L Chambers.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Imac(r) for dummies(r), 5th edition / Mark L. Chambers.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2008.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Inside Mac / Chuck Toporek.
Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Integrating Macs into Windows networks [electronic resource] / Guy Hart-Davis.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iPad / Paul McFedries.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iPad :the missing manual /J.D. Biersdorfer.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
iPad 2 [electronic resource] : the missing manual : the book that should have been in the box / J.D. Biersdorfer.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iPad 2 all-in-one for dummies /by Nancy Muir wth Jesse Feiler.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Chichester : Wiley ;John Wiley [distributor],  c 2012.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
iPad application development for dummies / by Neal Goldstein and Tony Bove.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iPad at work / David Sparks.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2011.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iPad for dummies / by Edward C. Baig and Bob LeVitus.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iPAQ for dummies / by Brian Underdahl.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iPhone 4 made simple / Martin Trautschold and Gary Mazo.
Thông tin xuất bản: New York : APress,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
iPhone for dummies / by Edward C. Baig and Bob LeVitus.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Itanium architecture for programmers : understanding 64-bit processors and EPIC principles / James S Evans.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
jQuery mobile cookbook / Chetan K. Jain.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Ltd.,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý / Đỗ Xuân Tiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý / Đỗ Xuân Tiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Learning computer architecture with Raspberry Pi /Eben Upton, Jeff Duntemann, Ralph Roberts, Tim Mamtora and Ben Everard.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mac Toys : 12 Cool Projects for Home, Business and Entertainment (Digital Lifestyle) / John Rizzo, Scott Knaster.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MacBook all-in-one for dummies / Mark L. Chambers.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MacBook all-in-one for dummies [electronic resource] / Mark L. Chambers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macbook for dummies / by Mark L Chambers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MacBook for dummies, 2nd edition [electronic resource] / Mark L. Chambers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MacBook for dummies, 2nd edition [electronic resource] / Mark L. Chambers.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macbook for dummies, 5th edition / Mark L Chambers.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MacBook in easy steps :for MacBook, MacBook Air and MacBook Pro /Nick Vandome.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
MacBook Pro : Protable Genius / Brad Miser.
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley And Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs all-in-one desk reference for dummies / by Wallace Wang.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs all-in-one desk reference for dummies [electronic resource] / Wally Wang ; technical editor, Dennis Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub., Inc.,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs all-in-one for dummies / Joe Hutsko and Barbara Boyd.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs all-in-one for dummies / Joe Hutsko.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Publishing,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs all-in-one for dummies, 4th edition / Joe Hutsko, Barbara Boyd.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs all-in-one for dummies.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs for dummies / David Pogue.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs for dummies / Edward C. Baig.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs for Dummies / Edward C. Baig.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs for dummies, 10th edition [electronic resource] / Edward C Baig ; technical editor, Dennis Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub., Inc.,  2009.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs for dummies, 11th edition [electronic resource] / Edward C. Baig.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2011.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs for dummies, 13th edition / Edward C Baig.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Macs for dummies, 14th edition / Edward C Baig.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2016.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Microprocessor theory and applications with 68000/68020 and Pentium / M. Rafiquzzaman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mobile Application Development / Guthery Scott.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Mobile location services : the definitive guide / Andrew Jagoe.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
My iPad 2 [electronic resource] / Gary Rosenzweig.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nghiên cứu sử dụng chip vi điều khiển AVR và ứng dụng trong truyền dữ liệu không dây / Lê Minh Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Office 365: Migrating and Managing Your Business in the Cloud [electronic resource] / by Matthew Katzer, Don Crawford.
Thông tin xuất bản: Springer Nature,  2013
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Palm & Treo hacks / Scott MacHaffie.
Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly,  2006.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
PC repair and maintenance : a practical guide / Joel Rosenthal, Kevin Irwin.
Thông tin xuất bản: Hingham, MA : Charles River Media,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
PCs for dummies / Dan Gookin.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
PhoneGap [electronic resource] : beginner's guide ; build cross-platform mobile applications with the PhoneGap open source development framework / Andrew Lunny.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Pub.,  2011.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
PHP and MySQL Web Development, Second Edition / Luke Welling, Thomson Laura.
Thông tin xuất bản: kd : Sams,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Pro Android [electronic resource] / Sayed Y. Hashimi and Satya Komatineni ; technical reviewer, Vikram Goyal.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional Android 2 application development [electronic resource] / Reto Meier ; technical editor, Milan Narendra Shah.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Professional Android application development [electronic resource] / Reto Meier ; technical editor, Daniel Ulery.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Publishing, Inc.,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Programming mobile devices : an introduction for practitioners / Tommi Mikkonen.
Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley,  2007.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Raspberry Pi : a quick-start guide / by Maik Schmidt.
Thông tin xuất bản: Dallas TX : The Pragmatic Bookshelf,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Raspberry Pi cookbook :software and hardware problems and solutions /Dr. Simon Monk.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Raspberry Pi user guide /Eben Upton and Gareth Halfacree.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Risk assessment and management in pervasive computing : operational, legal, ethical, and financial perspectives / Varuna Godara.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Samsung galaxy note 3 for dummies (a Wiley Brand) / Dan Gookin.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Samsung Galaxy Tab 10.1 for dummies / Dan Gookin.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley And Sons,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Samsung Galaxy Tab 10.1 for dummies / Dan Gookin.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Samsung Galaxy Tab S2 Nook for dummies /by Corey Sandler.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
See MIPS Run / Sweetman Dominic.
Thông tin xuất bản: USA : Morgan Kaufmann,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sony Clié for dummies / Denny Atkin.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sony Clié for dummies / Denny Atkin.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sony Clié for dummies /by Denny Atki
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  c200
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Surface for dummies / Andy Rathbone.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2013
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Switching to a Mac : portable genius / by Paul McFedries.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley & Sons, Inc.,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Switching to a Mac for dummies / Arnold Reinhold.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Switching to a Mac for dummies, second edition [electronic resource] / Arnold Reinhold.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2009.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Take your iPad to work [electronic resource] / Brian Proffitt.
Thông tin xuất bản: Boston : Course Technology PTR,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Taking your iPad to the max / Steve Sande, Michael Grothaus, Erica Sadun.
Thông tin xuất bản: [New York] : Apress,  2010
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Teach yourself visually iPad / Lonzell Watson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub.  2010.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Teach yourself visually iPad 2 [electronic resource] / Lonzell Watson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Teach yourself visually Macs / by Paul McFedries.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2009.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Teach yourself visually Windows 8 tablets / by Paul McFedries.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2012
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The 8051 microcontroller : architecture, programming and applications / Kenneth J. Ayala
Thông tin xuất bản: St. Paul : West Publishing ,  1991
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Apple Photos book for photographers :building your digital darkroom with photos and its powerful editing extensions /Derrick Story.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The BlackBerry Pearl pocketguide : all the secrets of the BlackBerry Pearl, pocket sized / Bart G. Farkas.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Peachpit Press,  2007.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Business of iPhone App Development [electronic resource] : Making and Marketing Apps that Succeed / by Dave Wooldridge, Michael Schneider ; edited by Clay Andres, Steve Anglin, Mark Beckner, Ewan Buckingham, Gary Cornell, Jonathan Gennick, Jonathan Hassell, Michelle Lowman, Matthew Moodie, Duncan Parkes, Jeffrey Pepper, Frank Pohlmann, Douglas Pundick, Ben Renow-Clarke, Dominic Shakeshaft, Matt Wade, Tom Welsh, Kelly Moritz, Kim Wimpsett.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Apress,  2010.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Complete Commodore Inner Space Anthology / Karl J.H. Hildon
Thông tin xuất bản: Transactor Publishing Incorporated ,  1985
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The iPad 2 pocket guide [electronic resource] / Jeff Carlson.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Peachpit Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The iPod™ Companion / Tony Bove.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Muska & Lipman,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The IRQ book / Chase Kate.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  1999
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Mac mini Guidebook A practical, hands-on book for everyoneincluding Windows usersmoving to Apple's compact computer / David Coursey.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Peachpit Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Transactor Book of Bits and Pieces #1 for All Commodore Computers! (A Collection of the Bits and Pieces Sections From the Transactor, V. 4-6) / Karl J H Hildon, Chris Zamara
Thông tin xuất bản: Transactor Publishing ,  1986
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The ultimate palm robot / Kevin Mukhar, Dave Johnson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Osborne ,  2003
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
The Visibooks guide to Palm devices [electronic resource] / Christian MacAuley.
Thông tin xuất bản: [Frederick, Md.] : Visibooks ,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế hệ thống với họ 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Phương Đông,  2006
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế Kit thí nghiệm 89C51 : Báo cáo thí nghiệm / Phạm Hùng Kim Khánh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thiết kế Kit thí nghiệm 89C51 : Giáo trình thí nghiệm / Phạm Hùng Kim Khánh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thực hành vi điều khiển / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành vi điều khiển / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Unlicensed mobile access technology : protocols, architecture, security, standards and applications / edited by Yan Zhang, Laurence T. Yang, Jianhua Ma.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press ,  2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Upgrading & fixing PCs for dummies / Andy Rathbone.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., Inc.,  2007.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Upgrading & fixing PCs for dummies /Andy Rathbone.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., Inc.,  2007.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Upgrading & fixing PCs for dummies [electronic resource] / by Andy Rathbone
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley J. Wiley [distributor] ,  2007
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Vi điều khiển / Phạm Quốc Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi điều khiển / Phạm Quốc Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi điều khiển : giáo trình / Phạm Hùng Kim Khánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi điều khiển cấu trúc - lập trình và ứng dụng / Kiều Xuân Thực chủ biên, Vũ Thị Thu Hương, Vũ Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Vi điều khiển nâng cao / Phạm Quốc Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi xử lý - Vi điều khiển : Bài giảng / Huỳnh Nguyên Khang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vi xử lý / Hồ Trung Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Windows Software Compatibility and Hardware Troubleshooting /by Andrew Bettany, Mike Halsey.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Yii rapid application development / Lauren J. O'Meara, James R. Hamilton III.
Thông tin xuất bản: Birmingham, UK : Packt Pub.,  2012.
Ký hiệu phân loại: 004.165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin