TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành kỹ thuật số

Mô tả chi tiết: Digital Systems Lab
Kỹ thuật số : Bài giảng / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Hải
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành kỹ thuật số / Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Digital Systems
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở