TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Thực Hành Thiết Kế Hệ Thống Số (6 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học Thực hành Thiết kế hệ thống số cung cấp các kiến thức nâng cao về tổng hợp các hệ thống số, các lý thuyết cơ sở về máy trạng thái Moore, Meally, các bước thiết kế hệ thống dùng ROM, PLD, FPGA các phần mềm hỗ trợ Quartus II, Maxplus II…, cụ thể như thiết kế số với công cụ hỗ trợ CAD, thiết kế hệ thống số dùng ROM: tổ hợp, tuần tự, thiết kế hệ thống số dùng PLD: tổ hợp, tuần tự, Máy trạng thái Moore, Meally, Ngôn ngữ mô tả phần cứng Abel, VHDL, Verilog.