TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: Giải tích mạch điện (49 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Electrical Circuit Analysis
 
Bách khoa mạch điện & hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện. T2 / Trần Thế San, Nguyễn Văn Mạnh.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.319203
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bách Khoa Mạch Điện & Những Sự Cố Mạch Điện. T1 / Trần Thế San, Nguyễn Văn Mạnh.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.319203
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. Tập 1- Mạch điện cơ bản (tính toán và mô phỏng với matlab) / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập mạch điện 2 / Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1997
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập mạch điện I
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập mạch điện. Phần 2 / Phạm Thị Cư.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic electric circuit analysis / David E. Johnson ... [et. al].
Thông tin xuất bản: N.J : Prentice - Hall,  1995
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các mạch điện tử kỹ thuật số thực nghiệm và ứng dụng / Đức Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Circuit analysis demystified / David McMahon.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Circuit analysis for dummies / by John M. Santiago.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Circuits and networks : analysis and synthesis / A. Sudhakar, Shyammohan S. Palli.
Thông tin xuất bản: Dubuque, Iowa : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện. T.1- Cơ sở lý thuyết mạch điện và Điện tử lý thuyết và bài tập giải sẳn với Matlab-Mạch điện cơ bản / Hồ Văn Sung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện. T.2- Cơ sở lý thuyết mạch điện và điện tử, lý thuyết và bài tập giải sẵn với Matlab - Mạch điện chức năng / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. Tập 1- Mạch điện cơ bản / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. Tập 2- Mạch điện chức năng (tính toán và mô phỏng với matlab) / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : bài tập . Tập 2- Mạch điện chức năng / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electric circuit analysis / Charles A. Schuler, Richard J. Fowler, Jay D. Helsel
Thông tin xuất bản: New York : Glencoe/Mcgraw Hill ,  1993
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electric circuits / James W. Nilsson, Susan A. Riedel.
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electric circuits / W.Nilsson James, A. Riedel Susan.
Thông tin xuất bản: N.Y : Addison Wesley,  1996
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrical circuit theory and technology / John Bird.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Newnes,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evolvable designs of experiments :applications for circuits /Octavian Iordache.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  c2009.
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Fundamentals of electric circuits / K. Alexander Charles, N. O Sadiku Matthew.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.31924
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải tích mạch điện / Ngô Cao Cường (chủ biên), Nguyễn Quý.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giải tích mạch điện / Ngô Cao Cường, Nguyễn Quý.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thí nghiệm mạch điện / Lê Minh Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thí nghiệm mạch điện / Ngô Cao Cường.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Introduction to PSpice using OrCAD for circuits and electronics / Muhammad H. Rashid.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall,  2004.
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật mạch điện tử / Phạm Minh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật mạch điện tử / Phạm Minh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết mạch điện : dùng cho chuyên ngành kỹ thuật thông tin và kỹ thuật viễn thông / Lê Mạnh Việt.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết mạch điện tử & tự động thiết kế mạch bằng máy tính / Dương Tử Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.319201
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch điện : giáo trình / Phạm Văn Minh, Vũ Hữu Thích, Nguyễn Bá Khá.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạch điện : Tài liệu thí nghiệm / Khoa Điện - Điện tử.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạch điện 1 / Ngô Cao Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mạch điện 1 / Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1996
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch điện 1 / Phạm Thị Cư,Lê Minh Cường,Trương Trọng Tuấn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch điện 1 : bài tập / Phạm Thị Cư,Trương Trọng Tuấn Mỹ,Lê Minh Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch điện 2 / Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch điện II / Phạm Thị Cư chủ biên, Lê Minh Cường, Trương Trọng Tuấn Mỹ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch điện II / Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn, Lê Minh Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1996
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch điện thực dụng / Nguyễn Đúc Ánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1997
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch điện tử - T.2 / Nguyễn Tấn Phước.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mạch điện tử. T.1 / Nguyễn Tấn Phước.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The analysis and design of linear circuits / E. Thomas Roland.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The foundations of electric circuit theory / N.R. Sree Harsha, Anupama Prakash, D.P. Kothari.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thiết kế tự động mạch điện tử EDA / Phạm Quang Huy, Nguyễn Ngọc Thái.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành giải tích mạch điện / Hoàng Nguyên Phước.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tuyển chọn 350 bài tập thiết bị điện tử & mạch điện tử (sách dùng cho học sinh - sinh viên) / Lê Trung Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng bài thí nghiệm mô phỏng mạch điện dùng P-Spice / Nguyễn Văn Sơn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học