TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn học

Môn học: Mạch siêu cao tần

Mô tả chi tiết: Nội dung môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về mạch siêu cao tần, các linh kiện tích cực; các phương pháp tính toán mạch khuếch đại dựa trên ma trện tán xạ, tính toán mạch dao động dựa trên điều kiện ổn định, mạch chia và ghép công suất, mạch lọc siêu cao tần.
Ham radio for dummies / Silver H. Ward.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần / Nguyễn Trọng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
RF and microwave radiation safety / Ronald Kitchen.
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The beginner's handbook of amateur radio / Clay Laster.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
VLSI for wireless communication / Bosco Leung.
Thông tin xuất bản: New York : Springer ,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mạch siêu cao tần / Đinh Sĩ Hiền
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 621.38132
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
UWB Technology : Circuits and Systems
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở