TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t ��i���n t��� - vi���n th��ng (86 môn)

Môn: CAD trong kỹ thuật điện tử (28 tài liệu)

Mô tả chi tiết: CAD in Electronic Engineering
 
Biên soạn giáo trình điện tử mô phỏng mạch điện tử với Orcad 9.2 / Trần Huy Hoàng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong điện & điện tử vi điều khiển và ứng dụng / Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CAD trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
CAD trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện / Nguyễn Hùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
CAD trong kỹ thuật điện tính toán thiết kế chống sét - chiếu sáng mạng điện động lực với - Benji, Luxicon, Ecodial / Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cad trong kỹ thuật điện tử / Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong kỹ thuật điện tử / Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cad trong thiết kế mạch in : Orcad 16 Eagle 5.10 / Nguyễn Việt Hùng, Trần Thu Hà, Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Hồng Đức,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.381531
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electric wiring: domestic elektronisk ressurs / Brian Scaddan.
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier/Newnes ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.31924
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrical safety handbook elektronisk ressurs / John Cadick, Mary Capelli-Schellpfeffer, Dennis K. Neitzel
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3190289
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Electricity for the entertainment electrician & technician [electronic resource] / Richard Cadena.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Focal Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evaluation of the multifunction phased array radar planning process /Committee on the Evaluation of the Multifunction Phased Array Radar Planning Process, Board on Atmospheric Sciences and Climate, Division on Earth and Life Studies, National Research Council of the National Academies.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academies Press,,  c2008.
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Giáo trình CAD trong kỹ thuật điện / Quyền Huy Ánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện / Phạm Văn Hoà, Đặng Tiến Trung, Lê Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện = Supervisory control and data acquisition / Phạm Văn Hoà, Đặng Tiến Trung, Lê Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa-Hà Nội,  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
IEEE recommended practice for master/remote supervisory control and data acquisition (SCADA) communications / sponsor, Substations Committee of the IEEE Power Engineering Society.
Thông tin xuất bản: New York : IEEE,  1993
Ký hiệu phân loại: 621.30285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to PSpice using OrCAD for circuits and electronics / Muhammad H. Rashid.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson/Prentice Hall,  2004.
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Low-power CMOS circuits :technology, logic design and CAD tools /Christian Piguet.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC/Taylor & Francis,  2006.
Ký hiệu phân loại: 621.39/5
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mô phỏng mạch điều chế BPSK dùng ORCAD / Trần Thanh Bình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inverter / Trần Văn Thuận; Nguyễn Minh Khai, Ngô Cao Cường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 621.313
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
 
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inverter / Trần Văn Thuận; Nguyễn Minh Khai, Ngô Cao Cường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 621.313
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
 
OrCAD PSpice for Windows : Vol. 1: DC and AC circuits / Roy W. Goody.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.38150113536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế hệ thống điều khiển góc quay antenna parabol dùng thuật toán Cascade / Mạnh Hồng Hải.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3824
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Tích hợp hệ thống GIS/SCADA/DMS gia tăng hiệu quả hoạt động lưới điện phân phối / Võ Trọng Hùng; Đinh Hoàng Bách (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng chương trình mô phỏng kỹ thuật xung - số sử dụng phần mềm Orcad / Võ Thị Bích Ngọc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học