TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn học: Autocad

Mô tả chi tiết: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản cách trình bày bản vẽ kỹ thuật khi sử dụng phần mềm Autocad. Sinh viên có khả năng thể hiện bản vẽ kết cấu chuyên ngành Xây dựng, cách thao tác các lệnh vẽ và hiệu chỉnh đối tượng để vẽ nhanh các cấu kiện (bê tông, thép, gỗ...) khi thực hiện đồ án thiết kế.
AutoCAD 2006 VBA / Joe Sutphin.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Just enough AutoCAD 2007 / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mastering Autocad 2002 / George Omura
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
AutoCAD 2002 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: N.Y : Hungry Minds,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
AutoCAD 2004 for dummies / Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: N.Y : Wiley Pub,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Applying AutoCAD 2002 Advanced / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Introducing AutoCAD 2008 / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
AutoCAD 2004 VBA : A Programmer's Reference / Joe Sutphin.
Thông tin xuất bản: N.Y : Apress,  2004
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
AutoCAD 2000 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Just Enough Autocad 2006 / George Omura.
Thông tin xuất bản: San Francisco : SYBEX,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Applying AutoCAD 2002 Fundamentals / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: Glencoe : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Project-Based Autocad / Darren J Manning.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Beginning AutoCAD / Robert McFarlane.
Thông tin xuất bản: London : Edward Arnold,  1993
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
AutoCAD 2004 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: Indianopolis, IN : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.004202855369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
AutoCAD 2011 for dummies / by David Byrnes
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
AutoCAD 2005 for dummies / by Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
AutoCAD 2010 essentials / Munir M. Hamad.
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
AutoCad LT 2005 for dummies / Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Vẽ autocad / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vẽ Autocad / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Học nhanh Autocad 2008 (2D) / Nguyễn Khánh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin