TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Tin học kỹ thuật (199 tài liệu)

 
A Brief Introduction to Engineering Computation with MATLAB Serhat Beyenir
Thông tin xuất bản: British Columbia, Canada Serhat Beyenir  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A course on digital image processing with MATLAB / P.K. Thiruvikraman.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 621.367
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A guide to MATLAB : for beginners and experienced users / Brian R. Hunt, Ronald L. Lipsman, Jonathan M. Rosenberg ; with Kevin R. Coombes, John E. Osborn, and Garrett J. Stuck.
Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 519.4285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A guide to MATLAB object-oriented programming / Register Andy H.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
A MATLAB Primer for Technical Programming for Materials Science and Engineering / Leonid Burstein.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.00285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accelerating MATLAB performance : 1001 tips to speed up MATLAB programs / Yair Altman.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida : CRC Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 519.4028553042
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced digital imaging laboratory using MATLAB(R) / by Leonid P. Yaroslavsky.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2016
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced digital imaging laboratory using MATLAB{#170} / by Leonid P. Yaroslavsky.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced mathematics and mechanics applications using MATLAB / Howard B. Wilson, Louis H. Turcotte, David Halpern.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC,  2003
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced Modeling with the MATLAB Reservoir Simulation Toolbox
Thông tin xuất bản: Cambridge University Press  2021
Ký hiệu phân loại: 622.3382
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications Using Matlab [electronic resource] / by E.S. Gopi.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An Introduction to Matlab and Mathcad Troy Siemers
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] APEX Calculus  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB [electronic resource] / S.R. Otto, J.P. Denier.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag London Limited,  2005
Ký hiệu phân loại: 518.02855
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
An introduction to reservoir simulation using MATLAB/GNU Octave : user guide for the MATLAB Reservoir Simulation Toolbox (MRST) / Knut-Andreas Lie.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 622.338
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Analog Filters using MATLAB [electronic resource] / Lars Wanhammar.
Thông tin xuất bản: New York : Springer  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applications from Engineering with MATLAB Concepts
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2016
Ký hiệu phân loại: 823.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applications of MATLAB in Science and Engineering
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2011
Ký hiệu phân loại: 210
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applied mathematics for the analysis of biomedical data : models, methods, and MATLAB / Peter J. Costa.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2017
Ký hiệu phân loại: 570.151
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applied numerical methods using MATLAB / Won Young Yang ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2005.
Ký hiệu phân loại: 518
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applied speech and audio processing [electronic resource] : with MATLAB examples / Ian McLoughlin.
Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3828
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Automatic control of atmospheric and space flight vehicles : design and analysis with MATLAB® and Simulink® / Ashish Tewar
Thông tin xuất bản: New York : Birkhäuser,  2011
Ký hiệu phân loại: 629.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. Tập 1- Mạch điện cơ bản (tính toán và mô phỏng với matlab) / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basics of MATLAB and beyond / Andrew Knight.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Chapman & Hall/CRC,  2000
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biosignal and Biomedical Image Processing : MATLAB-Based Applications / John L Semmlow.
Thông tin xuất bản: USA : Marcel Dekker,  2004
Ký hiệu phân loại: 610.2856
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business economics and finance with MATLAB, GIS and simulation models / Patrick L. Anderson.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC,  2005
Ký hiệu phân loại: 650.028
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cân bằng kênh thông tin số - mô phỏng bằng Matlab / Đậu Như Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chapter Image Processing with MATLAB and GPU
Thông tin xuất bản: InTechOpen  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter MATLAB - A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications - Volume 2
Thông tin xuất bản: InTechOpen  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Circuit Analysis II with MATLAB® Applications / Steven T. Karris.
Thông tin xuất bản: USA : Orchard Publications,  2003
Ký hiệu phân loại: 518
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Classification, parameter estimation and state estimation : an engineering approach using MATLAB / F. van der Heijden ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, Eng. ; Hoboken, NJ : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 681
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện. T.1- Cơ sở lý thuyết mạch điện và Điện tử lý thuyết và bài tập giải sẳn với Matlab-Mạch điện cơ bản / Hồ Văn Sung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật điện. T.2- Cơ sở lý thuyết mạch điện và điện tử, lý thuyết và bài tập giải sẵn với Matlab - Mạch điện chức năng / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở kỹ thuật mạch điện & điện tử. Tập 2- Mạch điện chức năng (tính toán và mô phỏng với matlab) / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở Matlab và ứng dụng / Phạm Thị Ngọc Yến...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật,  2009
Ký hiệu phân loại: 518.0285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cơ sở Matlab và ứng dụng : giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng / Phạm Ngọc Yến...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.0028551
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Computational Color Science Using MATLAB / Stephen Westland, Caterina Ripamonti.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 535.60285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Computational mathematics : models, methods, and analysis with MATLAB and MPI / Robert E. White.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2004
Ký hiệu phân loại: 519.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Công cụ phân tích Wavelet và ứng dụng trong Matlab / Nguyễn Hoàng Hải ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.38215
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital communications / John G. Proakis, Masoud Salehi.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital communications / Ian Glover, Peter Grant.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Prentice Hall,  1998
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital Communications : Fundamentals and Applications / Bernard Sklar.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital Image Processing Using MATLAB / Gérard Blanchet, Maurice Charbit.
Thông tin xuất bản: London : Gatesmark Publishing,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.367
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital Image Processing Using MATLAB / Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins.
Thông tin xuất bản: American : Gatesmark Publishing,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.367
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital image processing using MATLAB / Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 621.367
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital Signal and Image Processing Using Matlab / Geìrard Blanchet/Maurice Charbit
Thông tin xuất bản: ISTE Ltd. ,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital signal processing for wireless communication using MATLAB / E.S. Gopi.
Thông tin xuất bản: : Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Digital signal processing using MATLAB and Wavelets / Michael Weeks.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Infinity Science Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ họa với MATLAB 5.3 / Đặng Minh Hoàng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Electronic devices and amplifier circuits : with matlab computing / Steven T Karris.
Thông tin xuất bản: Fremont, CA : Orchard Publications,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.381535
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electronically scanned arrays : MATLAB modeling and simulation / edited by Arik D. Brown.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 681.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electronics and circuit analysis using MATLAB / John Okyere Attia.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla : CRC Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electronics and circuit analysis using MATLAB [electronic resource] / John Okyere Attia.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla : CRC Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 621.3810285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Elementary mathematical and computational tools for electrical and computer engineers using MATLAB / Jamal T. Manassah.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 510
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Embedded control systems in C/C+ + [electronic resource] : an introduction for software developers using MATLAB / Jim Ledin.
Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : CMP Books,  2004
Ký hiệu phân loại: 004.21
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Engineering analysis : interactive methods and programs with FORTRAN, QuickBASIC, MATLAB, and Mathematica / Y.C. Pao.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering Education and Research Using MATLAB
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Engineering optics with Matlab / Ting-Chung Poon, Taegeun Kim.
Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, NJ : World Scientific,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.36
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Environmental modeling : using MATLAB / Ekkehard Holzbecher.
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 025.063637
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Environmental systems analysis with MATLAB / Stefano Marsili-Libelli.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis Group,  2016
Ký hiệu phân loại: 363.700727
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Essential MATLAB for engineers and scientists / Brian D. Hahn and Daniel T. Valentine.
Thông tin xuất bản: Amserdam : Butterworth-Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.002855369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essential MATLAB for engineers and scientists, third edition [electronic resource] / Brian D. Hahn, Daniel T. Valentine.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, Mass. : Butterworth Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.002855369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essential MATLAB for scientists and engineers / Brian D. Hahn.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2002
Ký hiệu phân loại: 510.2855369
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Fourier ptychographic imaging : a MATLAB{#170} tutorial / Guoan Zheng.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2016
Ký hiệu phân loại: 621.36015152433
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals of signals and systems [electronic resource] / Benoit Boulet.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Charles River Media,  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình mô hình hóa và điều khiển trong điện tử công suất ứng dụng matlab - simulink / Lê Minh Phương (chủ biên), Phan Quốc Dũng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2021
Ký hiệu phân loại: 621.3170285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Insight through computing :a MATLAB introduction to computational science and engineering /Charles F. Van Loan, K.-Y. Daisy Fan.
Thông tin xuất bản: Philadelphia, PA : Society for Industrial and Applied Mathematics,  c2010.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Intelligent control design and MATLAB simulation / Jinkun Liu.
Thông tin xuất bản: Beijing : New York, NY : Tsinghua University Press ; Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to digital communications / Ali Grami.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to digital signal processing using MATLAB with application to digital communications / K.S. Thyagarajan.
Thông tin xuất bản: : Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to fuzzy logic using MATLAB / S.N. Sivanandam, S. Sumathi and S.N. Deepa.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 511.3130285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to MATLAB & SIMULINK [electronic resource] : a project approach / O. Beucher and M. Weeks.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Infinity Science Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to MATLAB for engineers / William J. Palm III.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 518.0285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to pattern recognition : a MATLAB approach / Sergios Theodoridis ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Academic Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Inverse synthetic aperture radar imaging with MATLAB / Caner Özdemi
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2012
Ký hiệu phân loại: 621.3848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát mô hình tải bằng matlab / Đặng Quốc Bảo Long, Phan Thị Thanh Bình giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kinematics and dynamics of mechanical systems : implementation in MATLAB and SimMechanics / Kevin Russell, Qiong Shen, Raj S. Sodhi.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis,  2019
Ký hiệu phân loại: 621.015311
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
LabVIEW Digital Signal Processing and Digital Communications / Cory Clark
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập trình kỹ thuật với C, Matlab, Java / Ngọc Tuấn, Tấn Mẫn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Lập trình matlab và ứng dụng / Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Việt Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 518.0285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Learning MATLAB / Tobin A. Driscoll
Thông tin xuất bản: Society for Industrial and Applied Mathematics ,  2009
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Linear control system analysis and design with MATLAB [electronic resource] / John J. D'Azzo and Constantine H. Houpis, Stuart N. Sheldon.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  2003
Ký hiệu phân loại: 629.832
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Linear programming with MATLAB / Michael C. Ferris, Olvi L. Mangasarian, Stephen J. Wright.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics : Mathematical Programming Society,  2007
Ký hiệu phân loại: 519.72
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linking Advanced Visualization and MATLAB for the Analysis of 3D Gene Expression Data [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Oak Ridge, Tenn. : Lawrence Berkeley National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Mathematics for business, science, and technology [electronic resource] : with MATLAB and Excel applications, third edition / Steven T. Karris.
Thông tin xuất bản: Fremont, Calif. : Orchard Publications,  2007
Ký hiệu phân loại: 510
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
MATLAB / Amos Gilat
Thông tin xuất bản: Wiley ,  2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MATLAB : A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications - Volume 1
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 574.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
MATLAB : A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications - Volume 2
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
MATLAB : A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications - Volume 3
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 629.13660973
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
MATLAB : A Ubiquitous Tool for the Practical Engineer
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 850
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Matlab : giáo trình / Phan Thanh Tao.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng ,  2004
Ký hiệu phân loại: 518.0285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Matlab : Modelling, Programming and Simulations
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2010
Ký hiệu phân loại: 627.0202
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
MATLAB : Professional Applications in Power System
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 510.285536
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
MATLAB Applications for the Practical Engineer
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
MATLAB demystified elektronisk ressurs / David McMahon
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2007
Ký hiệu phân loại: 518 518.0285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
MATLAB for behavioral scientists
Thông tin xuất bản: New York ; London : Routledge,  2015.
Ký hiệu phân loại: 150.285536
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
MATLAB for dummies / by Jim Sizemore and John Paul Mueller.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersy : For Dummies, a Wiley brand,  2015
Ký hiệu phân loại: 518.0285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
MATLAB for Engineers : Applications in Control, Electrical Engineering, IT and Robotics
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
MATLAB Graphics and Data Visualization Cookbook [electronic resource] / Nivedita Majumdar; Swapnonil Banerjee.
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Pub.,  2012
Ký hiệu phân loại: 005.437
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
MATLAB numerical methods with chemical engineering applications /Kamal I.M. Al-Malah, Ph.D.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 660.0285
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
MATLAB primer / Timothy A. Davis, Kermit Sigmon.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC,  2005
Ký hiệu phân loại: 518.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
MATLAB primer for speech-language pathology and audiology / Frank R. Boutsen, Justin D. Dvorak.
Thông tin xuất bản: San Diego, CA : Plural Publishing Inc.,  2016
Ký hiệu phân loại: 616.85500285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MATLAB primer for speech-language pathology and audiology /Frank R. Boutsen, PhD, CCC-SLP, Justin D. Dvorak, MS.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.85/500285
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
MATLAB recipes for earth sciences / Martin H. Trauth ; with text contributions by Robin Gebbers and Norbert Marwan and illustrations by Elisabeth Sillmann
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer ,  2006
Ký hiệu phân loại: 510.285
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Matlab và Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động / Nguyễn Phùng Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 629.80285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Matlab và ứng dụng trong điều khiển / Nguyễn Đức Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Matlab và ứng dụng trong viễn thông / Phạm Hồng Liên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 621.3820285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MATLAB/Simulink Framework for Modeling Complex Coolant Flow Configurations of Advanced Automotive Thermal Management Systems [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Mechanics of Composite Materials with MATLAB [electronic resource] / by George Z. Voyiadjis, Peter I. Kattan.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2005
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanisms and robots analysis with MATLAB [electronic resource] / Dan B. Marghitu.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MIMO-OFDM wireless communications with MATLAB / Yong Soo Cho ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Singapore ; Hoboken, NJ : IEEE Press : J. Wiley & Sons (Asia),  2010
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng bài thí nghiệm "đường dây truyền sóng" dùng MATLAB / Huỳnh Văn Tâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng điện tử công suất trong MATLAB-SIMULINK / Lê Minh Phương (Chủ biên), Phan Quốc Dũng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 621.3170285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng hệ thống thu phát FM bằng Matlab / Nguyễn Phạm Tiến Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng hệ thống thu phát FM bằng Matlab / Trần Đình Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab / Nguyễn Viết Đảm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô phỏng kỹ thuật điều chế số bằng phần mềm Matlab / Huỳnh Thị Kim Xuyến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng mạch chỉnh âm sắc tích cực dùng MATLAB / Nguyễn Thị Kiều Phương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng sơ đồ khối bộ điều chế QPSK dùng Matlab / Hồ Đức Sinh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 006.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Mô phỏng tuyến truyền số quang dùng MATLAB / Nguyễn Thị Thanh Lợi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 621.3827
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Model Predictive Control mit MATLAB und Simulink : Model Predictive Control with MATLAB and Simulink
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modeling Control Strategies and Range Impacts for Electric Vehicle Integrated Thermal Management Systems with MATLAB/Simulink [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Modeling of an Electric Vehicle Thermal Management System in MATLAB/Simulink [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Office of the Assistant Secretary of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2015
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Modeling the wireless propagation channel :a simulation approach with Matlab /F. Pérez-Fontán and P. Mariño-Espiñeira.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ;Hoboken, NJ, USA : Wiley,  2008.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Multirate filtering for digital signal processing : MATLAB applications / Ljiljana Milić.
Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Neural Network Toolbox : For Use with MATLAB® / Howard Demuth, Mark Beale.
Thông tin xuất bản: USA : The MathWorks,  2004
Ký hiệu phân loại: 006.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
New Automotive Air Conditioning System Simulation Tool Developed in MATLAB/Simulink [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Golden, Colo. : Oak Ridge, Tenn. : National Renewable Energy Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Nghiên cứu - phân tích sơ đồ dàn trải ĐTDĐ và mô phỏng quá trình điều chế tín hiệu số bằng Matlab / Hồ Ngọc Bá giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Minh Đăng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu (tìm hiểu) hệ thống ĐKTĐ động cơ Diesel lai máy phát điện qua mô phỏng trên Simulink của Matlab / Kha Vĩnh Trí, Võ Hồng Sơn, Trần Lê Bình giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu công nghệ điện gió và ứng dụng Matlab mô phỏng nhà máy điện gió 9-MW / Nguyễn Hữu Liêm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 621.450285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu phân tích và mô phỏng hệ thống điều chế - giải điều chế số dùng Matlab / Nguyễn Văn Thu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động / Trang Sĩ Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động / Vương Tài.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 629.89
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu về Matlab và ứng dụng vào bài toán tài chính / Nguyễn Thị Cẩm Nhân, Nguyễn Thị Hồng Nhi, Trương Mỹ Dung giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nonlinear control systems using MATLAB / Mourad Boufadene.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 629.836028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets / Steven T. Karris.
Thông tin xuất bản: USA : Orchard Publications,  2004
Ký hiệu phân loại: 518
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Numerical analysis using MATLAB and spreadsheets [electronic resource] / -
Thông tin xuất bản: Fremont, Calif. : Orchard Publications,  2004
Ký hiệu phân loại: 518
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Numerical methods : using MATLAB / G.R. Lindfield, J.E.T. Penny.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Academic Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 518.028553
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Numerical methods for chemical engineers with MATLAB applications / Alkis Constantinides, Navid Mostoufi.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR,  1999
Ký hiệu phân loại: 660
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Numerical methods in engineering with MATLAB / Jaan Kiusalaas.
Thông tin xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 620.001518
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Numerical methods in finance and economics : a MATLAB-based introduction / -
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Interscience,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.0151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Numerical simulation of optical wave propagation with examples in MATLAB /Jason D. Schmidt.
Thông tin xuất bản: Bellingham, Wash. : SPIE,  ©2010.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Ordinary and partial differential equation routines in C, C++, Fortran, Java, Maple, and MATLAB / H.J. Lee and W.E. Schiesser.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2004
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Performance optimization of digital communications systems / Vladimir Mitlin.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach Publications,  2006.
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp phần tử hữu hạn với Matlab / Nguyễn Hoài Sơn, Vũ Như Phan Thiện, Đỗ Thanh Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2001
Ký hiệu phân loại: 519.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Physical Modeling in MATLAB Allen Downey
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] Green Tea Press  2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Practical MATLAB applications for engineers / Misza Kalechman.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practical MATLAB basics for engineers / Misza Kalechman.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.00151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practical MATLAB basics for engineers [electronic resource] / Misza Kalechman.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.00151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Problem-based learning in communication systems using MATLAB and simulink /Kwonhue Choi, Yeungnam University, Gyeongsan, Korea, Huaping Liu, Oregon State University, Corvallis.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 621.3/8216
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Programming for Computations - MATLAB/Octave [electronic resource] : A Gentle Introduction to Numerical Simulations with MATLAB/Octave / by Svein Linge, Hans Petter Langtangen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature,  2016
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Programming for Computations - MATLAB/Octave [electronic resource] : A Gentle Introduction to Numerical Simulations with MATLAB/Octave / by Svein Linge, Hans Petter Langtangen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 004.0151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Radar systems analysis and design using Matlab / Bassem R. Mahafza.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC,  2000
Ký hiệu phân loại: 621.3848
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rational Fitting Techniques for the Modeling of Electric Power Components and Systems Using MATLAB Environment
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2017
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Robotics, vision and control : fundamental algorithms in MATLAB / Peter Corke.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Robust Control Design with MATLAB [electronic resource] / Da-Wei Gu, Petko Hristov Petkov, Mihail Mihaylov Konstantinov.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag London Limited,  2005
Ký hiệu phân loại: 629.8312
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Schaum's outline of theory and problems of signals and systems / Hwei P. Hsu
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  1995
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Scientific and Engineering Applications Using MATLAB
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Scientific computing with MATLAB and Octave / Alfio Quarteroni, Fausto Saleri.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 502.85
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Scientific computing with matlab and octave / Alfio M. Quarteroni, Fausto Saleri, Paola Gervasio.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 502.85
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Signals and systems made ridiculously simple / Zoher Z. Karu.
Thông tin xuất bản: Cambridge, MA : ZiZi Press,  1995
Ký hiệu phân loại: 621.38223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Signals and systems with MATLAB / Won Y. Yang ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Signals and systems with MATLAB computing and Simulink modeling [electronic resource] / Steven T. Karris.
Thông tin xuất bản: [Fremont, Calif.] : Orchard Publications,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Signals and systems with MATLAB computing and simulink modeling, third edition [electronic resource] / Steven T. Karris.
Thông tin xuất bản: Fremont, Calif. : Orchard Publications,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Signals and Systems with MATLAB® Applications / Steven T. Karris.
Thông tin xuất bản: California : Orchard Publications,  2003
Ký hiệu phân loại: 518
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Simulation for Wind Turbine Generators -- With FAST and MATLAB-Simulink Modules [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Golden, Colo. : Oak Ridge, Tenn. : National Renewable Energy Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Metadata
 
Simulation of dynamic systems with MATLAB and Simulink / Harold Klee and Randal Allen.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press,  2018.
Ký hiệu phân loại: 003.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Soạn giáo trình giải tích mạch trên máy tính mô phỏng (Simulink) với Matlab 6.0 / Nguyễn Minh Chuyện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Solar PV and wind energy conversion systems : an introduction to theory, modeling with Matlab/Simulink, and the role of soft computing techniques / S. Sumathi.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Solving Dynamics Problems with Matlab / Harper Brian.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2001
Ký hiệu phân loại: 519.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Solving problems in scientific computing using Maple and MATLAB / Walter Gander, Jiří Hřebíc.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York ; Springer,  2004
Ký hiệu phân loại: 530
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Telecommunications demystified : a streamlined course in digital communications (and some analog) for EE students and practicing engineers / by Carl Nassar.
Thông tin xuất bản: Eagle Rock, Va. : LLH Technology Pub.,  2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The elements of MATLAB style [electronic resource] / Richard K. Johnson.
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 518
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The finite element method using MATLAB /Young W. Kwon, Hyochoong C. Bang.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  ©2000.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The finite volume method in computational fluid dynamics : an advanced introduction with OpenFOAM® and Matlab® / F. Moukalled, L. Mangani, M. Darwis
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer International Publishing,  2016
Ký hiệu phân loại: 518.25
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Thiết kế mạch phối hơp trở kháng mô phỏng bằng Matlab / Nguyễn Khái Duy Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại: 621.3841
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thông tin số / Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành xử lý số tín hiệu trên máy tính PC với MATLAB / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành xử lý tín hiệu với MATLAB / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tìm hiểu công cụ khai khoáng dữ liệu của Matlab / Trần Thái Quang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu công cụ Logic mờ của Matlab / Phạm Anh Tú.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu công cụ Virtual Reality của Matlab / Trương Quốc Lâm, Phan Minh Luân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu công cụ xử lý ảnh của Matlab / Trần Thị Hiếu, Trương Dục Chánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu Window Realtime Target of Matlab nghiên cứu một số giải thuật điều khiển ứng dụng điều khiển động cơ học / Nguyễn Huỳnh Thuý Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tính toán cấu kiện cột bê tông cốt thép sử dụng ngôn ngữ lập trình matlab / Vũ Minh Hoàng , Lê Cảnh Linh , Ngô Thành Phát , Âu Dương Quốc; Hồ Lê Huy Phúc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Truyền hình số - mô phỏng kênh thông tin số dùng Matlab / Dương Minh Điền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Understanding digital signal processing with MATLAB and solutions / Alexander D. Poularikas.
Thông tin xuất bản: : CRC Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 621.3822028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng Matlab 6.0 để mô phỏng đánh giá các loại mạch điều chế số trong thông tin vô tuyến số / Trần Tấn Khanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng Matlab mô phỏng đáp ứng động của hệ thống điện / Phạm Duy Tiên...[Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 621.31920285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Ứng dụng Matlab mô phỏng phụ tải điện / Nguyễn Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 621.31920285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Ứng dụng Matlab trong mô phỏng và phân tích hệ thống động lực học / Nguyễn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn, Ngô Nhật Quang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng Matlab trong mô phỏng và phân tích hệ thống động lực học cơ khí / Phan Chiến Thắng, Nguyễn Tiến Dũng giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng Matlab trong tính toán kỹ thuật / Nguyễn Hoài Sơn, Đỗ Thanh Việt, Bùi Xuân Lâm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 519.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Vibration simulation using MATLAB and ANSYS / Michael R. Hatch.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC ,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vibration simulation using MATLAB and ANSYS /Michael R. Hatch.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC  c2001.
Ký hiệu phân loại: 620.3/01/13
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Xử lý số tín hiệu : phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm Matlab : T.1 / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xử lý số tín hiệu : phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm Matlab : T.2 / Hồ Văn Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xử lý số tín hiệu : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mền Matlab. Tập 1 / Hồ VĂn Sung Sung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xử lý số tín hiệu : Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mền Matlab. Tập 2 / Hồ Văn Sung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xử lý tín hiệu số và matlab : giải bài tập / Trần Thị Thục Linh, Đặng Hoài Bắc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện ,  2008
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng