TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Kết cấu bê tông cốt thép 3 (156 tài liệu)

 
Advanced reinforced concrete design / P.C. Varghese.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Prentice-Hall of India,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép / Trần Mạnh Tuấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông Asphalt / Phạm Duy Hữu (chủ biên)…[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cho công trình biển / Phạm Hữu Hạnh (chủ biên), Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cốt sợi thép / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cốt thép 1 / Nguyễn Hữu Anh Tuấn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bê tông cốt thép 1 cầu đường (theo quy phạm hoa kỳ) / Nguyễn Văn Giang
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bê tông cốt thép ứng lực trước : Bài giảng / Nguyễn Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản:  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cường độ cao / Phạm Duy Hữu (chủ biên), Nguyễn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cường độ cao / Phạm Duy Hữu, Nguyễn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cường độ cao và chất lượng cao / Phạm Duy Hữu (chủ biên)…[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Building code requirements for structural concrete (ACI 318-11) and commentary / reported by ACI Committee 318.
Thông tin xuất bản: Farmington Hills, MI : American Concrete Institute,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cấu tạo bê tông cốt thép / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational engineering for concrete structures / Ulrich Häuler-Combe.
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] : Ernst & Sohn,  2014.
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational Methods for Reinforced Concrete Structures / Ulrich Häussler-Combe.
Thông tin xuất bản: ,Germany : WilhelmErnst&Sohn,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational Modelling of Concrete and Concrete Structures
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.18340113
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Concrete design.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ bê tông Xi măng. Giáo trình- Tập 1 / Nguyễn Tấn Quý, Nguyễn Thiện Ruệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công tác bê tông / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Damage to Concrete Structures
Thông tin xuất bản: London, UK : Taylor & Francis,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Design of cast-in-situ reinforced concrete one-way slabs = : Thiết kế sàn vườn có bản một phương bê tông cốt thép toàn khối / Nguyen Truong Thang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of concrete structures / Arthur H. Nilson ; with contributions by David Darwin.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of high strength steel reinforced concrete columns : a Eurocode 4 approach / S.P. Chiew, Y.Q. Cai.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.183425
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of high strength steel reinforced concrete columns : a Eurocode 4 approach / S.P. Chiew and Y.Q. Cai.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.183425
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of modern highrise reinforced concrete structures / editor, Hiroyuki Aoyama.
Thông tin xuất bản: London : Singapore ; River Edge, NJ : Imperial College Press ; Distributed by World Scientific,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of reinforced concrete / Jack C. McCormac, Clemson University, Russell H. Brown, Clemson University.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of reinforced concrete silo groups : Building Pathology and Rehabilitation / Fernando A.N.Silava, Bernardo Horowitz, João M.P.Q.Delgado, António C.Azevedo.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2019.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of reinforced concrete silo groups.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2019.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Design of reinforced concrete structures / N. Subramanian, consulting engineer, Maryland, USA.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Oxford University Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án bê tông cốt thép 1 / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án bê tông cốt thép 1 / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án bê tông cốt thép 1 / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án bê tông cốt thép 2 : bài giảng / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kết cấu bêtông cốt thép 1 cầu đường (theo quy phạm hoa kỳ aci 318) / Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án môn học kết cấu bê tông sàn sườn toàn khối loại bản dầm theo TCXDVN 356 : 2005 / Võ Bá Tầm , Hồ Đức Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án môn học kết cấu bê tông sàn sườn toàn khối loại bản dầm / Võ Bá Tầm , Hồ Đức Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Failures in concrete structures : case studies in reinforced and prestressed concrete / Robin Whittle.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Talylor and Francis,  2012.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Glassfibre Reinforced Concrete : principles, production, properties and applications / Professor Peter J. M. Bartos.
Thông tin xuất bản: UK : Whittles Publishing,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Glassfibre reinforced concrete [electronic resource] : principles, production, properties and applications / Peter J. M. Bartos.
Thông tin xuất bản: Scotland, England : Whittles Publishing,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 sàn sườn toàn khối có bản dầm / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 Sàn sườn toàn khối có bản dầm theo TCXDVN 356:2005 / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép theo TCXDVN 356:2005
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước trong xây dựng nhà cao tầng / Lê Thanh Huấn chủ biên …[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kiến trúc Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép . Tập 2- Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện nhà cửa / Bùi Thiên Lam.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ / Nguyễn Trung Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ / Nguyễn Trung Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012. Tập 3 - Các cấu kiện đặc biệt / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu / Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu / Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.1, Cấu kiện cơ bản / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.2- Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.2- Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.3, Các cấu kiện đặc biệt / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. tập 2 - Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: PT.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông phần cấu kiện cơ bản / Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng / Lê Thanh Huấn (chủ biên), Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Tất Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng / Lê Thanh Huấn, Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Tất Tâm.
Thông tin xuất bản: H : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông ứng suất trước / Nguyễn Tiến Chương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông ứng suất trước chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356:2005 / Viện Khoa học Công nghệ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bêtông cốt thép cấu kiện nhà cửa. Tập2 / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa : giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng / Ngô Thế Phong ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa : giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng / Ngô Thế Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bêtông cốt thép. Tập 1, Cấu kiện cơ bản / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bêtông cốt thép. Tập 3, Các cấu kiện đặc biệt theo TCVN 5574 - 2012 / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu chuyên dụng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu chuyên dùng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn
Thông tin xuất bản: H : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép ống nhồi bê tông / A. I Kinkin, R.S. SanZHarovsski.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khung Bê tông cốt thép / Trịnh Kim Đạm, Lê Bá Huế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Khoa Học Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khung bêtông cốt thép / Trịnh Kim Đạm, Lê Bá Huế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn Bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng / Nguyễn Mạnh Phát.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn Bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng / Nguyễn Mạnh Phát.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhà cao tầng bêtông - cốt thép / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhà cao tầng thiết kế kết cấu bê tông côt thép toàn khối : Tiêu chuẩn xây dựng198:1997 / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng  
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Non-destructive evaluation of reinforced concrete structures. volume 1, deterioration processes and standard test methods / Edited by Christiane Maierhofer, Hans-Wolf Reinhardt, Gerd Dobmann.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Woodhead Publishing,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete / Pimanmas Amorn, Okamura Hajime.
Thông tin xuất bản: London : Spon Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích kết cấu sàn sườn toàn khối / Nguyễn Khánh Hùng, Nguyễn Trường Công, Nguyễn Hồng Ân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Prestressed Concrete : A Fundamental Approach / Edward G. Nawy.
Thông tin xuất bản: New York : Prentice - Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of reinforced concrete / Zhenhai Guo.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier Butterworth-Hein,  2014.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced and prestressed concrete : analysis and design with emphasis on application of AS 3600-2009 / Yew-Chaye Loo, Sanaul Huq Chowdhury.
Thông tin xuất bản: Port Melbourne, Vic. : Cambridge University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.183410994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced and prestressed concrete : analysis and design with emphasis on application of AS 3600-2009 / Yew-Chaye Loo, Sanaul Huq Chowdhury.
Thông tin xuất bản: Port Melbourne, Vic. : Cambridge University Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.183410994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete : mechanics and design / James K. Wight, F.E. Richart, Jr., James G. Macgregor.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : PEARSON PRENTICE HALL,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete beams, columns and frames : Mechanics and design / Charles Casandjian...[et al].
Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ, USA : ISTE ; Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete beams, columns and frames : section and slender member analysis / Jostein Hellesland, Noel Challamel, Charles Casandjian, Christophe Lanos.
Thông tin xuất bản: London : Hoboken, NJ : ISTE ; Wiley,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete beams, columns and frames. Mechanics and design / Charles Casandjian, Noël Challamel, Christophe Lanos, Jostein Hellesland
Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ, USA : ISTE ; Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete beams, columns and frames. Section and slender member analysis / Jostein Hellesland [and 3 others].
Thông tin xuất bản: London : Hoboken, NJ : ISTE ; Wiley,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.183423
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced Concrete Design : a practical approach / Svetlana Brzev, John Pao.
Thông tin xuất bản: Canada : Pearson Learning Solutions,  2011.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete design to eurocodes : design theory and examples / Prab Bhatt, Thomas J. MacGinley, Ban Seng Choo.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2014.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete design with FRP composites [electronic resource] / Hota V.S. GangaRao, Narendra Taly, P.V. Vijay.
Thông tin xuất bản: New York : London : CRC ; Taylor & Francis [distributor],  2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced Concrete Slabs / Robert Park.
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.18342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete structural reliability / Mohamed A. El-Reedy.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC, Taylor, Francis Group,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete structural reliability / by Mohamed A. El-Reedy.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete structures : analysis and design / David A.Fanella.
Thông tin xuất bản: New York ; Singapore : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối / Đại Học Xây Dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sàn sườn bê tông toàn khối / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sàn sườn bê tông toàn khối / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Seismic design aids for nonlinear analysis of reinforced concrete structures / Srinivasan Chandrasekaran...[et al].
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Seismic design aids for nonlinear analysis of reinforced concrete structures / Srinivasan Chandrasekaran ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Some writers on concrete : the literature of reinforced concrete, 1897-1935 / Edwin A.R. Trout.
Thông tin xuất bản: Dunbeath : Whittles Publishing,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Some writers on concrete : the literature of reinforced concrete, 1987-1935 / Edwin A.R.Trout.
Thông tin xuất bản: Dunbeath : Whittles Publishing,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Standard method of detailing structural concrete : a manual for best practice / IStructE, Concrete Society.
Thông tin xuất bản: London : Institution of Structural Engineers,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Steel-Reinforced Concrete Structures : assessment and Repair of Corrosion / Mohamed Abdallah El-Reedy.
Thông tin xuất bản: New York, NY : CRC Press, Taylor, Francis Group,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strengthening of Concrete Structures With Adhesive Bonded Reinforcement : design and dimensioning of CFRP laminates and steel plates / Konrad Zilch, Roland Niedermeier, Wolfgang Finckh.
Thông tin xuất bản: Germany : Wiley Ernst & Sons,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Structural concrete : theory and design / M. Nadim Hassoun.
Thông tin xuất bản: New York : Prentice - Hall,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Structural renovation in concrete / Zongjin Li.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Taylor & Francis,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18340288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép / Nguyễn Xuân Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép / Nguyễn Xuân Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài liệu kỹ thuật xi măng và bê tông / Holcim
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Holcim,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Testing of concrete in structures / John H. Bungey, Steve G. Millard, Michael G. Grantham.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York : Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18340287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Textile reinforced concrete / by Alva Peled, Barzin Mobasher, and Arnon Bentur.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The art of precast concrete : colour texture expression / David Bennett.
Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.183414
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The reinforced concrete design handbook : a companion to ACI 318-14. volume 1 / Andrew Taylor, Trey Hamilton III, Antonio Nanni (Editors).
Thông tin xuất bản: Farmington Hills, MI : American Concrete Institute,  2015.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Thi công bê tông cốt thép / Lê Văn Kiểm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công bê tông đầm lăn / Vũ Thành Te
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cốt thép dự ứng lực : Gia công và lắp đặt cốt thép dự ứng lực / Đặng Đình Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công lắp ghép dân dụng và công nghiệp / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép dùng SAP2000 V.15 . Tập 1 - Cấu kiện cơ bản / Nguyễn Khánh Hùng; Nguyễn Hồng Ân, Nguyễn Ngọc Phúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode - cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng / Bùi Quốc Bảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép : tiêu chuẩn châu Âu Eurocode en 1992-1-1 / Nguyễn Trung Hòa (dịch và chú giải).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế thành phần bê tông / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép / Hoàng Hiếu Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Time-dependent behaviour of concrete structures [electronic resource] / Raymond Ian Gilbert and Gianluca Ranzi.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Spon Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính kết cấu bê tông cốt thép / Bùi Quang Trường, Nguyên Thanh Bình, Bùi Trung Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính kết cấu bê tông cốt thép : Nguyên lý của ủy ban bê tông châu Âu (CEB), các bài tập thực hành tính theo tiêu chuẩn Bỉ và Việt Nam / Bùi Quang Trường (chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Bùi Trung Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép / Nguyễn Hữu Lân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép / Nguyễn Hữu Lân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán cấu kiện cột bê tông cốt thép sử dụng ngôn ngữ lập trình matlab / Vũ Minh Hoàng , Lê Cảnh Linh , Ngô Thành Phát , Âu Dương Quốc; Hồ Lê Huy Phúc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Nguyễn Thị Mỹ Thuý.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung(Chủ Biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thi Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002 / Trần Mạnh Tuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI318-2002 / Trần Mạnh Tuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode 4 / Nguyễn Xuân Huy (chủ biên), Nguyễn Hoàng Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước / Nguyễn Hoàng Thu Thuỷ, Phan Quang Minh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Xây dựng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXCVN 356 - 2005. Tập 1 / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN356-2005. Tập 2 / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép / Nguyễn Đình Cống
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Viết thuật toán cho bảng tính cấp phối bê tông / Nguyễn Huỳnh Việt Xô;Lê Hoàng Thanh Lam (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Waste materials and by-products in concrete / Rafat Siddique.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng