TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước (156 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần trình bày nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép ứng suất trước, các phương pháp tạo ứng suất trước lên bê tông, trình tự thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước theo các trạng thái giới hạn, các yêu cầu cấu tạo và nguyên tắc bố trí cốt thép trong cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước.
 
Advanced reinforced concrete design / P.C. Varghese.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Prentice-Hall of India,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép / Trần Mạnh Tuấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông Asphalt / Phạm Duy Hữu (chủ biên)…[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cho công trình biển / Phạm Hữu Hạnh (chủ biên), Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cốt sợi thép / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cốt thép 1 / Nguyễn Hữu Anh Tuấn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bê tông cốt thép 1 cầu đường (theo quy phạm hoa kỳ) / Nguyễn Văn Giang
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bê tông cốt thép ứng lực trước : Bài giảng / Nguyễn Thị Mỹ Thúy.
Thông tin xuất bản:  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cường độ cao / Phạm Duy Hữu (chủ biên), Nguyễn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cường độ cao / Phạm Duy Hữu, Nguyễn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bê tông cường độ cao và chất lượng cao / Phạm Duy Hữu (chủ biên)…[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Building code requirements for structural concrete (ACI 318-11) and commentary / reported by ACI Committee 318.
Thông tin xuất bản: Farmington Hills, MI : American Concrete Institute,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cấu tạo bê tông cốt thép / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational engineering for concrete structures / Ulrich Häuler-Combe.
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] : Ernst & Sohn,  2014.
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational Methods for Reinforced Concrete Structures / Ulrich Häussler-Combe.
Thông tin xuất bản: ,Germany : WilhelmErnst&Sohn,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational Modelling of Concrete and Concrete Structures
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.18340113
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Concrete design.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ bê tông Xi măng. Giáo trình- Tập 1 / Nguyễn Tấn Quý, Nguyễn Thiện Ruệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công tác bê tông / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Damage to Concrete Structures
Thông tin xuất bản: London, UK : Taylor & Francis,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Design of cast-in-situ reinforced concrete one-way slabs = : Thiết kế sàn vườn có bản một phương bê tông cốt thép toàn khối / Nguyen Truong Thang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of concrete structures / Arthur H. Nilson ; with contributions by David Darwin.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of high strength steel reinforced concrete columns : a Eurocode 4 approach / S.P. Chiew, Y.Q. Cai.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.183425
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of high strength steel reinforced concrete columns : a Eurocode 4 approach / S.P. Chiew and Y.Q. Cai.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.183425
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of modern highrise reinforced concrete structures / editor, Hiroyuki Aoyama.
Thông tin xuất bản: London : Singapore ; River Edge, NJ : Imperial College Press ; Distributed by World Scientific,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of reinforced concrete / Jack C. McCormac, Clemson University, Russell H. Brown, Clemson University.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of reinforced concrete silo groups : Building Pathology and Rehabilitation / Fernando A.N.Silava, Bernardo Horowitz, João M.P.Q.Delgado, António C.Azevedo.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2019.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design of reinforced concrete silo groups.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2019.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Design of reinforced concrete structures / N. Subramanian, consulting engineer, Maryland, USA.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Oxford University Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án bê tông cốt thép 1 / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án bê tông cốt thép 1 / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án bê tông cốt thép 1 / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án bê tông cốt thép 2 : bài giảng / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án kết cấu bêtông cốt thép 1 cầu đường (theo quy phạm hoa kỳ aci 318) / Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đồ án môn học kết cấu bê tông sàn sườn toàn khối loại bản dầm theo TCXDVN 356 : 2005 / Võ Bá Tầm , Hồ Đức Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đồ án môn học kết cấu bê tông sàn sườn toàn khối loại bản dầm / Võ Bá Tầm , Hồ Đức Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Failures in concrete structures : case studies in reinforced and prestressed concrete / Robin Whittle.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press/Talylor and Francis,  2012.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Glassfibre Reinforced Concrete : principles, production, properties and applications / Professor Peter J. M. Bartos.
Thông tin xuất bản: UK : Whittles Publishing,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Glassfibre reinforced concrete [electronic resource] : principles, production, properties and applications / Peter J. M. Bartos.
Thông tin xuất bản: Scotland, England : Whittles Publishing,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 sàn sườn toàn khối có bản dầm / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 Sàn sườn toàn khối có bản dầm theo TCXDVN 356:2005 / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép theo TCXDVN 356:2005
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước trong xây dựng nhà cao tầng / Lê Thanh Huấn chủ biên …[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kiến trúc Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép . Tập 2- Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện nhà cửa / Bùi Thiên Lam.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Bách khoa Đà Nẵng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép 2 / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ / Nguyễn Trung Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ / Nguyễn Trung Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012. Tập 3 - Các cấu kiện đặc biệt / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu / Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu / Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước / Nguyễn Việt Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.1, Cấu kiện cơ bản / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.2- Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.2- Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. T.3, Các cấu kiện đặc biệt / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông cốt thép. tập 2 - Cấu kiện nhà cửa / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: PT.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông phần cấu kiện cơ bản / Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng / Lê Thanh Huấn (chủ biên), Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Tất Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng / Lê Thanh Huấn, Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Tất Tâm.
Thông tin xuất bản: H : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông ứng suất trước / Nguyễn Tiến Chương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bê tông ứng suất trước chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356:2005 / Viện Khoa học Công nghệ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bêtông cốt thép cấu kiện nhà cửa. Tập2 / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần cấu kiện cơ bản / Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa : giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng / Ngô Thế Phong ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu bêtông cốt thép phần kết cấu nhà cửa : giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng / Ngô Thế Phong.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bêtông cốt thép. Tập 1, Cấu kiện cơ bản / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu bêtông cốt thép. Tập 3, Các cấu kiện đặc biệt theo TCVN 5574 - 2012 / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu chuyên dụng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu chuyên dùng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn
Thông tin xuất bản: H : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu thép ống nhồi bê tông / A. I Kinkin, R.S. SanZHarovsski.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khung Bê tông cốt thép / Trịnh Kim Đạm, Lê Bá Huế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Khoa Học Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khung bêtông cốt thép / Trịnh Kim Đạm, Lê Bá Huế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn Bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng / Nguyễn Mạnh Phát.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn Bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng / Nguyễn Mạnh Phát.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhà cao tầng bêtông - cốt thép / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhà cao tầng thiết kế kết cấu bê tông côt thép toàn khối : Tiêu chuẩn xây dựng198:1997 / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng  
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Non-destructive evaluation of reinforced concrete structures. volume 1, deterioration processes and standard test methods / Edited by Christiane Maierhofer, Hans-Wolf Reinhardt, Gerd Dobmann.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Woodhead Publishing,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete / Pimanmas Amorn, Okamura Hajime.
Thông tin xuất bản: London : Spon Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích kết cấu sàn sườn toàn khối / Nguyễn Khánh Hùng, Nguyễn Trường Công, Nguyễn Hồng Ân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Prestressed Concrete : A Fundamental Approach / Edward G. Nawy.
Thông tin xuất bản: New York : Prentice - Hall,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of reinforced concrete / Zhenhai Guo.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier Butterworth-Hein,  2014.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced and prestressed concrete : analysis and design with emphasis on application of AS 3600-2009 / Yew-Chaye Loo, Sanaul Huq Chowdhury.
Thông tin xuất bản: Port Melbourne, Vic. : Cambridge University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.183410994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced and prestressed concrete : analysis and design with emphasis on application of AS 3600-2009 / Yew-Chaye Loo, Sanaul Huq Chowdhury.
Thông tin xuất bản: Port Melbourne, Vic. : Cambridge University Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.183410994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete : mechanics and design / James K. Wight, F.E. Richart, Jr., James G. Macgregor.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : PEARSON PRENTICE HALL,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete beams, columns and frames : Mechanics and design / Charles Casandjian...[et al].
Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ, USA : ISTE ; Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete beams, columns and frames : section and slender member analysis / Jostein Hellesland, Noel Challamel, Charles Casandjian, Christophe Lanos.
Thông tin xuất bản: London : Hoboken, NJ : ISTE ; Wiley,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete beams, columns and frames. Mechanics and design / Charles Casandjian, Noël Challamel, Christophe Lanos, Jostein Hellesland
Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ, USA : ISTE ; Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete beams, columns and frames. Section and slender member analysis / Jostein Hellesland [and 3 others].
Thông tin xuất bản: London : Hoboken, NJ : ISTE ; Wiley,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.183423
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced Concrete Design : a practical approach / Svetlana Brzev, John Pao.
Thông tin xuất bản: Canada : Pearson Learning Solutions,  2011.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete design to eurocodes : design theory and examples / Prab Bhatt, Thomas J. MacGinley, Ban Seng Choo.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2014.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete design with FRP composites [electronic resource] / Hota V.S. GangaRao, Narendra Taly, P.V. Vijay.
Thông tin xuất bản: New York : London : CRC ; Taylor & Francis [distributor],  2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced Concrete Slabs / Robert Park.
Thông tin xuất bản: Canada : John Wiley,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.18342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete structural reliability / Mohamed A. El-Reedy.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC, Taylor, Francis Group,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete structural reliability / by Mohamed A. El-Reedy.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced concrete structures : analysis and design / David A.Fanella.
Thông tin xuất bản: New York ; Singapore : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối / Đại Học Xây Dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sàn sườn bê tông toàn khối / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sàn sườn bê tông toàn khối / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Seismic design aids for nonlinear analysis of reinforced concrete structures / Srinivasan Chandrasekaran...[et al].
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Seismic design aids for nonlinear analysis of reinforced concrete structures / Srinivasan Chandrasekaran ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Some writers on concrete : the literature of reinforced concrete, 1897-1935 / Edwin A.R. Trout.
Thông tin xuất bản: Dunbeath : Whittles Publishing,  2013.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Some writers on concrete : the literature of reinforced concrete, 1987-1935 / Edwin A.R.Trout.
Thông tin xuất bản: Dunbeath : Whittles Publishing,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Standard method of detailing structural concrete : a manual for best practice / IStructE, Concrete Society.
Thông tin xuất bản: London : Institution of Structural Engineers,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Steel-Reinforced Concrete Structures : assessment and Repair of Corrosion / Mohamed Abdallah El-Reedy.
Thông tin xuất bản: New York, NY : CRC Press, Taylor, Francis Group,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strengthening of Concrete Structures With Adhesive Bonded Reinforcement : design and dimensioning of CFRP laminates and steel plates / Konrad Zilch, Roland Niedermeier, Wolfgang Finckh.
Thông tin xuất bản: Germany : Wiley Ernst & Sons,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Structural concrete : theory and design / M. Nadim Hassoun.
Thông tin xuất bản: New York : Prentice - Hall,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Structural renovation in concrete / Zongjin Li.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Taylor & Francis,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18340288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép / Nguyễn Xuân Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép / Nguyễn Xuân Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tài liệu kỹ thuật xi măng và bê tông / Holcim
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Holcim,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Testing of concrete in structures / John H. Bungey, Steve G. Millard, Michael G. Grantham.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York : Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18340287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Textile reinforced concrete / by Alva Peled, Barzin Mobasher, and Arnon Bentur.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The art of precast concrete : colour texture expression / David Bennett.
Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.183414
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The reinforced concrete design handbook : a companion to ACI 318-14. volume 1 / Andrew Taylor, Trey Hamilton III, Antonio Nanni (Editors).
Thông tin xuất bản: Farmington Hills, MI : American Concrete Institute,  2015.
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Thi công bê tông cốt thép / Lê Văn Kiểm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công bê tông đầm lăn / Vũ Thành Te
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cốt thép dự ứng lực : Gia công và lắp đặt cốt thép dự ứng lực / Đặng Đình Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.183412
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công lắp ghép dân dụng và công nghiệp / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép dùng SAP2000 V.15 . Tập 1 - Cấu kiện cơ bản / Nguyễn Khánh Hùng; Nguyễn Hồng Ân, Nguyễn Ngọc Phúc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode - cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng / Bùi Quốc Bảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép : tiêu chuẩn châu Âu Eurocode en 1992-1-1 / Nguyễn Trung Hòa (dịch và chú giải).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế thành phần bê tông / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép / Hoàng Hiếu Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Time-dependent behaviour of concrete structures [electronic resource] / Raymond Ian Gilbert and Gianluca Ranzi.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Spon Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính kết cấu bê tông cốt thép / Bùi Quang Trường, Nguyên Thanh Bình, Bùi Trung Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính kết cấu bê tông cốt thép : Nguyên lý của ủy ban bê tông châu Âu (CEB), các bài tập thực hành tính theo tiêu chuẩn Bỉ và Việt Nam / Bùi Quang Trường (chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Bùi Trung Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép / Nguyễn Hữu Lân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép / Nguyễn Hữu Lân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán cấu kiện cột bê tông cốt thép sử dụng ngôn ngữ lập trình matlab / Vũ Minh Hoàng , Lê Cảnh Linh , Ngô Thành Phát , Âu Dương Quốc; Hồ Lê Huy Phúc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản / Nguyễn Thị Mỹ Thuý.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo / Nguyễn Viết Trung(Chủ Biên), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thi Tuyết Trinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002 / Trần Mạnh Tuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI318-2002 / Trần Mạnh Tuân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode 4 / Nguyễn Xuân Huy (chủ biên), Nguyễn Hoàng Quân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước / Nguyễn Hoàng Thu Thuỷ, Phan Quang Minh (GVHD)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Xây dựng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXCVN 356 - 2005. Tập 1 / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN356-2005. Tập 2 / Nguyễn Đình Cống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép / Nguyễn Đình Cống
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Viết thuật toán cho bảng tính cấp phối bê tông / Nguyễn Huỳnh Việt Xô;Lê Hoàng Thanh Lam (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18340285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Waste materials and by-products in concrete / Rafat Siddique.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng