TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép (27 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần gồm 6 bài đưa dến cho người học các nội dung như: giới thiệu chung, các vấn đề chính trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng, các đặc điểm của tải trọng tác dụng lên nhà cao tầng, các loại kết cấu chịu lực thường gặp trong nhà cao tầng, tính toán gần đúng một số cấu kiện và một số đặc điểm trong việc tính toán thiết kế nhà cao tầng bê tông cốt thép.
 
Các yếu tố rủi ro trong quá trình thi công phần ngầm nhà cao tầng áp dụng cho các công trình tại thành phố Hồ Chí Minh / Đàm Lê Minh Thông; Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình công nghiệp lớn và nhà cao tầng / Trịnh Hồng Nam dịch, Nguyễn Thế Thận dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng : T.1 / Triệu Tây An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 690.21
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng : T2 / Triệu Tây An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 690.21
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 3758:2006 / Nguyễn Xuân Chính …[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước trong xây dựng nhà cao tầng / Lê Thanh Huấn chủ biên …[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kiến trúc Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng / Khổng Trọng Toàn, Đào Đình Nhân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu nhà cao tầng / Khổng Trọng Toàn, Đào Đình Nhân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kết cấu nhà cao tầng : chuyên đề / Nguyễn Văn Hiệp.
Thông tin xuất bản:  2006
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng : dịch từ bản tiếng Nga / W.Sullơ, Lê Mạnh Lân(Dịch)...[Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép / Lê Thanh Huấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Móng nhà cao tầng kinh nghiệm nước ngoài / Nguyễn Bá Kế(Chủ biên)…[ Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhà cao tầng bêtông - cốt thép / Võ Bá Tầm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhà cao tầng thiết kế kết cấu bê tông côt thép toàn khối : Tiêu chuẩn xây dựng198:1997 / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng  
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhận biết và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhà cao tầng tại thành phố Hồ Chí Minh / Trần Quốc Long; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân phối tải trọng giữa cọc và đất của móng bè cọc nhà cao tầng / Cao Ngọc Lâm; Trương Quang Thành (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích, đánh giá sức chịu tải của cọc cho nhà cao tầng theo các phương pháp tính hiện nay / Võ Thanh Phong; Võ Phán (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng giải pháp JET-GROUTING xử lý đất yếu dưới đáy hố đào, để ổn định tường vây cho nhà cao tầng / Nguyễn Việt Thái; Võ Phán (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng tường barrette để ổn định hố đào sâu nhà cao tầng / Huỳnh Ngọc Duy; Võ Phán (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.1640285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ