TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn học: Thi công nhà cao tầng

Mô tả chi tiết: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về kỹ thuật tiên tiến thi công nhà cao tầng: biện pháp kỹ thuật thi công và tổ chức thi công hợp lý, trình tự thi công các công trình nhà cao tầng, chọn dùng máy móc và thiết bị thi công có hiệu quả.
Thi công nhà cao tầng / Nguyễn Xuân Trọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công nhà cao tầng / Nguyễn Xuân Trọng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng