TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Thi công nhà cao tầng (9 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về kỹ thuật tiên tiến thi công nhà cao tầng: biện pháp kỹ thuật thi công và tổ chức thi công hợp lý, trình tự thi công các công trình nhà cao tầng, chọn dùng máy móc và thiết bị thi công có hiệu quả.
 
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc trễ tiến độ trong thời gian thi công đối với các dự án nhà cao tầng tại Tp HCM / Nguyễn Thanh Hoàng ; Đinh Công Tịnh (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng : T.1 / Triệu Tây An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 690.21
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng : T2 / Triệu Tây An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 690.21
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng thi công các dự án nhà cao tầng thuộc vốn đầu tư nước ngoài trong khu vực nội ô tp.HCM / Đặng Trung Kiên;Phạm Văn Vạng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0685
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Thi công nhà cao tầng / Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.383
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thi công nhà cao tầng / Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.383
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thi công nhà cao tầng / Nguyễn Xuân Trọng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công nhà cao tầng / Nguyễn Xuân Trọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế nhà cao tầng ở quận 6 / Thịnh Văn Minh ; Khổng Trọng Toàn (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.8314
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ