TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Sửa chữa và gia cố nền móng (10 tài liệu)

 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà / V.A Duronnatgiu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà : dịch từ nguyên bản tiếng Nga / V.A Durơ nátgiư, M.P Philatơva; Đặng Trần Chính, Lê Mạnh Lân (người dịch); Phan Xuân Trường (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường nền móng / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM ,  2004.
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường nền móng / Lê Văn Kiểm.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sửa chữa nâng cấp công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sửa chữa nền móng công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Hoàng Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sửa chữa và nâng cấp công trình / Nguyễn Việt Tuấn, Lương Toàn Hiệp.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình