TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Thí nghiệm vật liệu xây dựng (10 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Vật liệu xây dựng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong các công trình xây dựng. Chất lượng của vật liệu có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và tuổi thọ của công trình. Vì thế, muốn sử dụng vật liệu đạt hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao cần hiểu rõ đặc tính và những phương pháp thử cơ lý của các loại vật liệu xây dựng thông dụng theo tiêu chuNn Việt Nam hiện hành.
 
Giáo trình vật liệu xây dựng / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm vật liệu xây dựng / Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.180287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm vật liệu xây dựng / Nguyễn Thị Thùy Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.180287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật liệu xây dựng / Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật liệu xây dựng / Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật liệu xây dựng / Phùng Lự, Phạm Duy Hữu, Khắc Trí.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật Liệu Xây Dựng / Phùng Văn Lự.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vật liệu xây dựng : giáo trình / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật liệu xây dựng : Giáo trình / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vật liệu xây dựng : Giáo trình / Phùng Văn Lự.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình