TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Thực Tập Công Nhân Kỹ Thuật (5 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Đây là đợt thực tập tập trung của sinh viên sau khi học một số môn chuyên ngành, nhằm mục đích: nắm vững được kỹ thuật thi công từng công tác từ khi bắt đầu đến khi hoàn thiện, làm quen với công việc quản lý, giám sát của người kỹ sư thực hành.Toàn bộ kết quả thực tập được thể hiện trong các phần bài tập của từng chương.