TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn: Đồ Án Nền Và Móng Công Trình (20 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học đồ án nền và móng công trình là môn học giúp sinh viên thực hành, ứng dụng những lý thuyết đã học trong môn học lý thuyết nền và móng công trình một cách có hệ thống, giải quyết trọn vẹn một đề bài - đó là thiết kế một phương án móng cụ thể của một công trình mà thực tế đòi hỏi và yêu cầu với độ tin cậy cao.
 
Đồ án nền và móng công trình / Nguyễn Thành Đạt, Lê Thị Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà / V.A Duronnatgiu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà : dịch từ nguyên bản tiếng Nga / V.A Durơ nátgiư, M.P Philatơva; Đặng Trần Chính, Lê Mạnh Lân (người dịch); Phan Xuân Trường (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng / Châu Ngọc Ẩn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án nền và móng / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng / Lê Anh Hoàng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng / Lê Xuân Mai (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng / Nguyễn Thành Đạt, Lê Thị Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền và móng : dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng : Dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp / Tô Văn Lận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp / Nguyễn Văn Quảng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình / Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nền và móng công trình / Nguyễn Thành Đạt (chủ biên), Nguyễn Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình / Tạ Đức Tịnh (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình cầu đường / Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng công trình cầu đường / Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nền và móng trên đất than bùn / N. N. Morareskul.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1981
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng