TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn học: Tiếng Anh 1

Mô tả chi tiết: English 1
Oxford Business English : Grammar and Practice / Michael Duckworth.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University,  1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Essential Idioms in English / J. Dixon Robert.
Thông tin xuất bản: N.J : Prentice - Hall,  1994
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Advance with English. T2 / D H Howe, TA Howe, DL Kirkpatrick.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University,  1992
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Advance with English. T3 / D H Howe; ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University,  1993
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Toefl / Pamela J Sharpe.
Thông tin xuất bản: N.Y : Barron,  1996
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Advance with English . T4 / D H Howe, G McArthur.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University,  1993
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Traslation : Resource books for tearchers / Alan DufF.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University,  1989
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
English in focus : Level C / Nicholas Sampson.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1998
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
CAMBRIDGE IELTS . T2 / Jakeman Vanessa, McDowell Clare.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lifelines : Pre-intermediate Student's Book / Tom Hutchinson.
Thông tin xuất bản: N.Y : Oxford University,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lifelines : Intermediate Teacher's Book / Hutchinson Woodbridge.
Thông tin xuất bản: N.Y : Oxford University,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lifelines : Elementary Student's Book / Tom Hutchinson.
Thông tin xuất bản: N.Y : Oxford University,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lifelines : Intermediate Workbook / Tom Hutchinson.
Thông tin xuất bản: N.Y : Oxford University,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lifelines : Pre-intermediate Workbook / Tom Hutchinson.
Thông tin xuất bản: N.Y : Oxford University,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lifelines : Elementary Teacher's Book / Hutchinson Woodbridge.
Thông tin xuất bản: N.Y : Oxford University,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ITN World News / Ulrike Meinhof.
Thông tin xuất bản: N.Y : Oxford University,  1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lifelines : Intermediate Student's Book / Tom Hutchinson.
Thông tin xuất bản: N.Y : Oxford University,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lifelines : Elementary Workbook / Tom Hutchinson.
Thông tin xuất bản: N.Y : Oxford University,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Oxford Bookworms Supplement to Teacher's Guide.
Thông tin xuất bản: Britain : Oxford University,  1999
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Model Test for the IELTS with Answers / Nguyễn Văn Phước, Vũ Tài Hoa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2004
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Barron's : 600 Essential Words for the TOEIC / Lin Lougheed.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2005
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Writer's Choice Grammar and Composition. Grade 9 / Florida.
Thông tin xuất bản: New york : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Writer's Choice : Grammar and Composition. Grade 7
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Upgrading Toeic test-taking skills Target toeic / AnneTaylor, Casey Malarcher.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2007
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Toeic Analyst : Mastering TOEIC Test-taking skills / Anne Taylor.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2007
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Beginning TOEIC Test-taking Skills very Easy Toeic Taylor Anne, Garrett Byrne.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2008
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
El Ingles Prohibido / Glenn Darragh.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Stanley,  2003
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Writer's Choice : Grammar and Composition / William Strong, Mark Lester.
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Atlas 3 : Learning-centered Communication / David Nunan.
Thông tin xuất bản: USA : Heinle & Heinle Publishers,  1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Atlas 1 : Learning-centered Communication / David Nunan.
Thông tin xuất bản: USA : Heinle & Heinle Publishers,  1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Stand out 4 : Standards-based english / Staci Lyn Sabbagh, Rob Jenkins.
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Heinle,  2002
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Intercom 2000 : Workbook / Jennifer E. Bixby.
Thông tin xuất bản: USA : Heinle & Heinle Publishers,  1991
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Atlas 4 : Learning-centered Communication / David Nunan.
Thông tin xuất bản: USA : Heinle & Heinle Publishers,  1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Go for it / David Nunan.
Thông tin xuất bản: USA : Heinle & Heinle Publishers,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The ins and outs of prepositions / Jean Yates.
Thông tin xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Barron's Educational Series ,  1999
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
TOEFL exam essentials / Margaret Muirhead.
Thông tin xuất bản: New York : LearningExpress ,  2004
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bí quyết thi trắc nghiệm tiếng anh / Lê Đình Bì.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,  2010
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Phrasal verbs and idioms / -
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
New Headway English course. Elementary. -
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Developing skills for the toeic test / Paul Edmuns, Anne Taylor.
Thông tin xuất bản: Trẻ ,  2010
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
A handbook of classroom English / Glyn S. Hughes.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  1981
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Translation 1&2 / Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế ,  2006
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Basic English usage / Michael Swan.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  1984
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Translation Psychology / Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế ,  2006
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Advanced English practice / B.D. Graver.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  1986
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Step up to IELTS / Vanessa Jakeman and Clare McDowell.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Natural English. Upper-intermediate. -
Thông tin xuất bản: Oxford, U.K. : Oxford University Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
IELTS express. Upper intermediate [kit].
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Thomson Learning,  2006
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
New Headway English course. Beginner. -
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
New headway English course. Pre-intermediate / -
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Advanced language practice : [with key] / Michael Vince
Thông tin xuất bản: Oxford : Heinemann ,  1994
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Key
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Read better, remember more / Elizabeth Chesla.
Thông tin xuất bản: New York : LearningExpress,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Teaching English / Andrew Goodwyn, Jane Branson
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis,  2004
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Fast Track to Fce Teacher's Book / Jane Allemano
Thông tin xuất bản: Non Basic Stock Line ,  2001
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Cpe Practice Tests / Mark Harrison
Thông tin xuất bản: Oxford University Press Elt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
First Certificate Gold (FCE) / Richard Acklam
Thông tin xuất bản: Pearson Elt ,  2000
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
English Teaching Plays / Kaj Himmelstrup
Thông tin xuất bản: Language Teaching Publications ,  1986
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Who Are You? Sb (Brain Friendly Resources) / Michael Berman
Thông tin xuất bản: Brain Friendly Publications ,  1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Test It, Fix it / Kenna Bourke
Thông tin xuất bản: Oxford University Press ,  2003
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
New English File / Christina Latham-Koenig
Thông tin xuất bản: Oxford University Press ,  2005
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
New Headway English Course / Amanda Maris
Thông tin xuất bản: Oxford University Press ,  1998
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Taking off beginning english / Susan Hancock Fesler, Christy M. Newman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
High flyer upper intermediate. Workbook / Mary Stephens.
Thông tin xuất bản: Harlow : Longman,  1996
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
All-star 1 / Linda Lee;...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Mc Graw Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Making words in English [ elektronisk ressurs] / Magnus Ljung.
Thông tin xuất bản: Lund : Studentlitteratur ,  2003
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Atlas 4 : Learning-centered Communication / David Nunan.
Thông tin xuất bản: USA : Heinle & Heinle Publishers,  1995
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Dictionary of problem words and expressions / Harry Shaw.
Thông tin xuất bản: New York, McGraw-Hill  1975
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Profile Intermediate Student's Book 2 / Jon Naunton.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Toeic Analyst : Mastering TOEIC Test-taking skills / Anne Taylor.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2011
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Upgrading Toeic test-taking skills Target toeic / AnneTaylor.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2011
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Qualitative inquiry in TESOL / Keith Richards.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2003
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
A course in English language teaching / Penny Ur.
Thông tin xuất bản: UK : Cambridge University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Developing skills for the TOEFL iBT / Paul Edmunds.
Thông tin xuất bản: Compass Publishing,,  2009
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
First Certificate : practice tests / Charles Osborne.
Thông tin xuất bản: Heinle Cengage Learning,  2008
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Read & Speak English Workbook / T. Yu. Drozdova.
Thông tin xuất bản: Russian :  2004
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Read & Think English / The Editors Of Think English! Magazine.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Values in English language teaching / Bill Johnston.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates,  2003
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
An Introduction to Old English / Richard Hogg.
Thông tin xuất bản: Edinburgh University Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Check your English vocabulary for TOEIC / Rawdon Wyatt.
Thông tin xuất bản: London : : A & C Black,  2006
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Ship or sheep : an intermediate pronunciation course / Ann Baker.
Thông tin xuất bản: England : Cambridge,  2006.
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Peterson's master TOEFL reading skills / Editor Wallie Hammond.
Thông tin xuất bản: Peterson's,  2007
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Four Corners : Student's Book 3B / Jack C. Richards, David Bohlke.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Cambridge,  2013
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Four Corners : Student's Book 2A / Jack C. Richards, David Bohlke.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Cambridge,  2013
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Four Corners : Student's Book 3A / Jack C. Richards, David Bohlke.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Cambridge,  2013
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Four Corners : Student's Book 2B / Jack C. Richards, David Bohlke.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Cambridge,  2013
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Four Corners : Student's Book 4A / Jack C. Richards, David Bohlke.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Cambridge,  2013
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Progress to Proficiency Student's book / Leo Jones.
Thông tin xuất bản: London : Cambridge University Press ,  1986
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Peterson's Toefl Practice Tests / Bruce Rogers.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ