TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Tin học trong phân tích kết cấu cầu đường (7 tài liệu)

 
Cơ sở quan trắc công trình cầu trong thi công và khai thác / Nguyễn Viết Trung (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.250287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu với MIDAS/Civil. Tập 2- Ứng dụng / Ngô Đăng Quang (Chủ biên),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu với midas/civil. Tập 2- Ứng dụng / Ngô Đăng Quang (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tin học trong phân tích kết cấu cầu – hầm / Trần Văn Thiện, Lương Toàn Hiệp, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu . Tập 1 - Các ứng dụng cơ bản / Nguyễn Viết Trung (Chủ biên), Nguyễn Trọng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu : Tập 1- Các ứng dụng cơ bản / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Trọng Nghĩa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu. Tập 2- Phân tích tính toán kết cấu cầu bê tông cốt thép dự ứng lực thi công phân đoạn / Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng