TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Thủy văn công trình (5 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tính toán thủy lực để xác định khNu độ cầu cống cần thiết kế; xác định xói lở tổng thể và xói cục bộ làm căn cứ định chiều sâu đặt móng, mố trụ cầu ứng với công trình thực tế.