TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Tổng luận và mố trụ cầu (7 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần trang bị các kiến thức tổng quát về các công trình nhân tạo trên đường, về cấu tạo và thiết kế mố trụ cầu. Giới thiệu các tiêu chuNn, quy trình, quy phạm thiết kế mố trụ và các kỹ năng phân tích tải trọng, thiết kế kết cấu mố trụ cầu (cấu tạo, tính toán).