TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn học

Môn: Vật liệu xây dựng (305 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học vật liệu xây dựng là một môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu cho sinh viên khối ngành kỹ thuật như tính chất, mối tương quan giữa các tính chất cơ lý của vật liệu, phương pháp xác định các chỉ tiêu đặc trưng cho vật liệu, quy trình công nghệ chế tạo một số loại vật liệu nhân tạo, lý thuyết tính toán các nguyên vật liệu thành phần cho các loại vật liệu hỗn hợp để từ đó sinh viên có được những kiến thức cơ bản nhất về vật liệu để có thể sử dụng vật liệu phù hợp cũng như làm cơ sở để học những môn học chuyên nhành tiếp theo.
 
3-D textile reinforcements in composite materials / edited by Antonio Miravete.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Cambridge : CRC Press ; Woodhead Pub.,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accelerated aging [electronic resource] : photochemical and thermal aspects / Robert L. Feller.
Thông tin xuất bản: Marina del Rey, CA : Getty Conservation Institute,  1994
Ký hiệu phân loại: 620.11228
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Acoustic Emission : New Perspectives and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 620.1127
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Acoustic Emission Technology for High Power Microwave Radar Tubes
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 620.11274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adhesive Bonding of Aircraft Composite Structures [electronic resource] : Non-destructive Testing and Quality Assurance Concepts / edited by Welchy Leite Cavalcanti, Kai Brune, Michael Noeske, Konstantinos Tserpes, Wiesław M. Ostachowicz, Mareike Schlag.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced Engineering Testing
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 620.11230287
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced Functional Materials
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advanced mechanics of materials / Arthur P. Boresi, Richard J. Schmidt, Omar M. Sidebotto
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Son,  1993
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced structural materials : properties, design optimization, and applications / edited by Winston O. Soboyejo, T.S. Srivatsan.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2007.
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced tomographic methods in materials research and engineering / edited by John Banhart.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.11272
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in Microporous and Mesoporous Materials
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom : IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 620.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ageing of composites / Rod Martin.
Thông tin xuất bản: Cambridge, England : [England?] : Boca Raton, FL : Woodhead ; Maney Pub. ; CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Alternative Lithography [electronic resource] : Unleashing the Potentials of Nanotechnology / edited by Clivia M. Sotomayor Torres.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ăn mòn và bảo vệ vật liệu / Alain Galerie, Nguyễn Văn Tư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ăn mòn và bảo vệ vật liệu / Alain Galerie, Nguyễn Văn Tư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applied analysis of composite media : analytical and computational results for materials scientists and engineers / Piotr Drygaś...[et al].
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Woodhead Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Assorted Dimensional Reconfigurable Materials
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom : IntechOpen ,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Austenitic TRIP/TWIP Steels and Steel-Zirconia Composites [electronic resource] : Design of Tough, Transformation-Strengthened Composites and Structures / edited by Horst Biermann, Christos G. Aneziris.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Auxetic materials and structures. / Teik-Cheng Lim
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.11292
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài giảng thí nghiệm Sức bền vật liệu
Thông tin xuất bản:  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập Sức bền vật liệu / Trần Chương,Tô Văn Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập sức bền vật liệu : tóm tắt lý thuyết, bài giải, bài tập / Nguyễn Văn Quảng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic electromagnetism and materials / André Molito
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.11297
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biaxial/Multiaxial fatigue and fracture / editors: Andrea Carpinteri, Manuel de Freitas, Andrea Spagnoli.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.1126
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biocomposites
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biofiber reinforcement in composite materials / Omar Faruk, Mohini Sain.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Woodhead Pub.,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomaterials Applications for Nanomedicine
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Carbon nanofiber reinforced polymer composites / Ronald L. Poveda, Nikhil Gupta.
Thông tin xuất bản: Cham [Switzerland] : Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Carbon nanomaterials as adsorbents for environmental and biological applications / Carlos P. Bergmann, Fernando Machado Machado, editors.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Carbon-Based Smart Materials
Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cereals : novel uses and processes / Grant M. Campbell, Colin Webb, Stephen L. McKee.
Thông tin xuất bản: N.Y : Plenum,  1997
Ký hiệu phân loại: 620.117
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chain mobility and progress in medicine, pharmaceutical, and polymer science and technology / George Wypych.
Thông tin xuất bản: Toronto : ChemTec Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.1129
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Characterization of minerals, metals, and materials 2015 [electronic resource] / edited by John S. Carpenter ... and others.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Characterizations of Some Composite Materials
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chemistry, Physics, and Materials Science of Thermoelectric Materials [electronic resource] : Beyond Bismuth Telluride / edited by M. G. Kanatzidis, S. D. Mahanti, T. P. Hogan.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.11295
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical evaluation of medical devices / Karen M. Becker, John J. Whyte.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Humana Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở đánh giá độ tin cậy / Phan Văn Khôi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Combinatorial materials science / edited by Balaji Narasimhan, Surya K. Mallapragada, Marc D. Porter.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Composite Joints and Connections [ressource électronique] : Principles, Modelling and Testin
Thông tin xuất bản: Sawston : LaVergne : Woodhead Publishing Limited, Ingram Publisher Services Distributor,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.1183
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Composite Materials
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Composite materials : engineering and science.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Boca Raton : Woodhead ; CRC,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Composite materials : mathematical theory and exact relations / Yury Grabovsky.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Composite materials : science and applications / Deborah D.L. Chung.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Composite materials engineering : modeling and technology / edited by Alexander V. Vakhrushev, DSc, A.K. Haghi
Thông tin xuất bản: Canada : Apple Academic Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Composite materials for industry, electronics, and the environment : research and applications / edited by Omari V. Mukbaniani, Devrim Balköse, Heru Susanto, A.K. Haghi.
Thông tin xuất bản: Canada : Apple Academic Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Composite Reinforcements for Optimum Performance [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Sawston : LaVergne : Woodhead Publishing Limited ; Ingram Publisher Services [Distributor],  2011
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Composites from Renewable and Sustainable Materials
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Comprehensive Utilization of Magnesium Slag by Pidgeon Process [electronic resource] / by Lan'er Wu, Fenglan Han, Guiqun Liu.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Computational materials science / edited by Jerzy Leszczynski.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier,  2004.
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Concrete Durability : Cementitious Materials and Reinforced Concrete Properties, Behavior and Corrosion Resistance / edited by Luis Emilio Rendon Diaz Miron, Dessi A. Koleva.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ vật liệu mới / Nguyễn Văn Dán.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Corrosion
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11223
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Corrosion / edited by L.L. Shrier, R.A. Jarman, G. T. Burstein.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  1994
Ký hiệu phân loại: 620.11223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Corrosion and surface chemistry of metals elektronisk ressurs / Dieter Landolt.
Thông tin xuất bản: Lausanne, Switzerland : EPFL Press ,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.11223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Corrosion engineering : principles and solved problems / Branko N. Popov.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.11223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Corrosion mechanisms in theory and practice / edited by Philippe Marcus.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.11223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
CRC materials science and engineering handbook / [edited by] James F. Shackelford, William Alexander.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
CRC Materials Science and Engineering Handbook [electronic resource] / James F. Shackelford,...[et al].
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Abingdon : CRC Press LLC Taylor & Francis Group [Distributor]  2015
Ký hiệu phân loại: 620.11223
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Creating materials with a desired refraction coefficient / Alexander G. Ramm.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11295
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Creating materials with a desired refraction coefficient / Alexander G. Ramm.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2017
Ký hiệu phân loại: 620.11295
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Creep Characteristics of Engineering Materials
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11233
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Đàn hồi ứng dụng : bài tập / Nhữ Phương Mai (chủ biên), Nguyễn Nhật Thăng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.11232
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Data Technology in Materials Modelling [electronic resource] / by Martin Thomas Horsch, Silvia Chiacchiera, Welchy Leite Cavalcanti, Björn Schembera.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Databook of UV stabilizers / Anna Wypych, George Wypych.
Thông tin xuất bản: Toronto : ChemTec Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11228
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu / Nguyễn Vũ Việt Nga, Lều Mộc Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : [Đại học Thủy lợi Hà Nội],  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Delamination behaviour of composites / edited by Srinivasan Sridharan.
Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Boca Raton, FL : Woodhead Pub. ; CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.1186
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Design and manufacture of composite structures / Geoff Eckold.
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge : McGraw-Hill ; Woodhead Publishing,  1994
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Designing hybrid nanoparticles / Maria Benelmekki.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Dielectric metamaterials : fundamentals, designs and applications / edited by Igal Brener...[et al]
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Woodhead Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Effects of Sediment Transport on Hydraulic Structures
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.11283
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Elasticity of Materials - Basic Principles and Design of Structures
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 620.11232
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Electrical and Electronic Properties of Materials
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 620.11297
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Electrocaloric materials. / Tatiana Correia, Qi Zhang
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 620.11296
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrospinning Method Used to Create Functional Nanocomposites Films
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Engineered interfaces in fiber reinforced composites / Jang-Kyo Kim, Yiu-Wing, Mai.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier Sciences,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering Applications of Residual Stress, Volume 8 [electronic resource] : Proceedings of the 2011 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics / edited by Tom Proulx.
Thông tin xuất bản: New York, NY : The Society for Experimental Mechanics, Inc.,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.1124
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering materials / by Michael F. Ashby and David R. H. Jones.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering materials 1 : an introduction to their properties and applications / by Michael F. Ashby and David R.H. Jones.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  1996
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Engineering materials 2 : an introduction to microstructures, processing and design / Michael F. Ashby and David R.H. Jones.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth Heinemann,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Epoxy-Based Composites
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Experimental Investigations of Deformation Pathways in Nanowires
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : KIT Scientific Publishing,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.11299
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Failure analysis case studies II : a sourcebook of case studies selected from the pages of Engineering failure analysis 1997-1999 / edited by D.R.H. Jones.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York : Pergamon,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fatigue design procedure for welded hollow section joints : IIW Document XIII-1804-99 and IIW Document XV-1035-99 : recommendations of IIW Subcommission XV-E / the International Institute of Welding ; edited by Xiao-Ling Zhao and Jeffrey A. Packer.
Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Abington Pub.,  2000
Ký hiệu phân loại: 620.1126
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fatigue life prediction of composites and composite structures / edited by Anastasios P. Vassilopoulos.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Oxford : CRC Press ; Woodhead Publishing,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.1186
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fatigue of fiber-reinforced composites / Anastasios P. Vassilopoulos, Thomas Keller.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.1186
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fatigue testing and analysis : Theory and Practice / Yung-Li Lee ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.1126
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber fracture / editors, M. Elices and J. Llorca.
Thông tin xuất bản: Kidlington, Oxford, UK : Elsevier,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.1126
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fiber reinforced polymers technology applied for concrete repair / Edited by Martin Alberto Masuelli.
Thông tin xuất bản: Croatia : Janeza Trdine,  2013.
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Finite element modelling of composite materials and structures / F.L. Matthews ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Cambridge, England : CRC Press ; Woodhead Pub.,  2000
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Flexible and stretchable electronic composites / Deepalekshmi Ponnamma, Kishor Kumar Sadasivuni, Chaoying Wan, Sabu Thomas, Mariam Al-Ali AlMa' adeed, editors.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Flow-induced alignment in composite materials / edited by T. D. Papathanasiou and D. C. Guell.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead,  1997
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundations of materials science and engineering / William F. Smith, Javad Hashemi.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fracture Mechanics Applications
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.1126
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Frontiers of Graphene and Carbon Nanotubes [electronic resource] : Devices and Applications / edited by Kazuhiko Matsumoto.
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan : Imprint: Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Functional nanomaterials and devices for electronics, sensors and energy harvesting. / Alexei Nazarov, Francis Balestra, Valeriya Kilchytska, Denis Flandre.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Functionalized Nanomaterials
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals of composite materials / Vincent K. Choo
Thông tin xuất bản: : Knowen Academic Press,  1990
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of materials science and engineering : an interactive e.text / William D. Callister, Jr.
Thông tin xuất bản: New York ; Singapore : John Wiley & Sons,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of materials science and engineering : an interactive eText / William D. Callister, Jr.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley ,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia Rơnghen và Gamma / Phạm Ngọc Nguyên, Phạm Khắc Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.1127
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu : dùng cho sinh viên các trường cao đẳng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình vật liệu cơ khí / Phạm Đình Sùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình vật liệu xây dựng / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Graphene nanoribbons / edited by Luis Brey, Pierre Seneor, Antonio Tejeda.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Graphene Production and Application
Thông tin xuất bản: n London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Graphita 2011. / Luca Ottaviano, Vittorio Morandi
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Green composites from natural resources / editor, Vijay Kumar Thakur.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida : CRC/Taylor & Francis,  2013
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Green nanomaterials : from bioinspired synthesis to sustainable manufacturing of inorganic nanomaterials / Siddharth V. Patwardhan, Sarah S. Staniland.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.1150286
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Green photo-active nanomaterials : sustainable energy and environmental remediation / edited by Nurxat Nuraje, Ramazan Asmatulu, Guido Mul.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK : Royal Society of Chemistry,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Growth and Coarsening [electronic resource] : Ostwald Ripening in Material Processing / by Lorenz Ratke, Peter W. Voorhees.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Guide through the nanocarbon jungle : buckyballs, nanotubes, graphene, and beyond / David Tom�anek.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of ceramic composites [electronic resource] / Narottam P. Bansal.
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of UV degradation and stabilization / George Wypych (editor).
Thông tin xuất bản: Toronto : ChemTec Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11228
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hybrid Nanomaterials : Flexible Electronics Materials
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hyperbolic metamaterials / Igor I. Smolyaninov.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Immune Response Activation
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.11208
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intermediate Mechanics of Materials elektronisk ressurs / by J. R. Barber
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands ,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to nano / Amretashis Sengupta, Chandan Kumar Sarkar.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to nondestructive testing / Mix Paul E.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.1127
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to the dimensional stability of composite materials [electronic resource] / Ernest G. Wolff.
Thông tin xuất bản: Lancaster, PA : DEStech Publications,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật phân tích vật lý : Giáo trình / Phạm Ngọc Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lasl shock Hugoniot data / Stanley P. Marsh, editor.
Thông tin xuất bản: Berkeley : University of California Press,  1980
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lecture Notes on Composite Materials elektronisk ressurs : Current Topics and Achievements / edited by Ren ̌Borst, Tomasz Sadows
Thông tin xuất bản: Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Low-cost nanomaterials : toward Greener and More Efficient Energy Applications / Zhiqun Lin, Jun Wang.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết dẻo kỹ thuật / Trương Tích Thiện.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 620.11233
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết dẻo ứng dụng / Đặng Việt Cương, Lê Quang Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.1125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Magentism and spintronics in carbon and carbon nanostructured materials / Sekhar Chandra Ray.
Thông tin xuất bản: Netherlands : Elsevier,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Magnesium-based nanocomposites : advances and applications / Sankaranarayanan Seetharaman, Sravya Tekumalla, Manoj Gupta.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Material ConneXion : the global resource of new and innovative materials for architects, artists, and designers / George M. Beylerian and Andrew Dent ; edited by Anita Moryadas.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Materials : engineering, science, processing and design / Michael Ashby, Hugh Shercliff and David Cebon.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Materials for Design.
Thông tin xuất bản: London : Richmond : Laurence King Publishing Raincoast Book Distribution [Distributor]  2014
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Materials for engineering, third edition [electronic resource] / J.W. Martin.
Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Boca Raton, Fla. : Woodhead Publishing ; CRC Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Materials science and engineering : an introduction / William D. Callister, Jr.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Materials science and technology : a comprehensive treatment. V16- Processing of semiconductors / edited by R.W. Cahn, P. Haasen, E.J. Kramer.
Thông tin xuất bản: Weinheim ; New York : VCH,  1991
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanics and mechanisms of fracture : an introduction / Alan F. Liu.
Thông tin xuất bản: Materials Park, Ohio : ASM International,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.1126
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanics of Materials / Roylance David.
Thông tin xuất bản: N.Y : John Wiley,  1996
Ký hiệu phân loại: 620.1123
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanics of anisotropic materials / Jacek J. Skrzypek, Artur W. Ganczarski, editors.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanics of material forces / Paul Steinmann, Gérard A. Maugin
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.1123
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanics of materials / Ferdinand P. Beer ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.1123
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanics of materials / Ferdinand P. Beer...[et al]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.1123
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanics of materials : an introduction to engineering technology / Parviz Ghavami.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.11292
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanics of materials : an introduction to the mechanics of elastic and plastic deformation of solids and structural materials / E.J. Hearn.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  1997
Ký hiệu phân loại: 620.1123
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mechanics of materials 2 : an introduction to the mechanics of elastic and plastic deformation of solids and structural materials / E.J. Hearn.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann,  1997
Ký hiệu phân loại: 620.1123
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Melt Blowing [electronic resource] : Equipment, Technology, and Polymer Fibrous Materials / by L. S. Pinchuk, V. A. Goldade, A. V. Makarevich, V. N. Kestelman.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Metal clusters and nanoalloys : from modeling to applications / Marcelo Mario Mariscal, Oscar Alejandro Oviedo, Ezequiel Pedro Marcos Leiva [editors].
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Metal Matrix Composites : Custom-made Materials for Automotive and Aerospace Engineering / Karl U. Kainer.
Thông tin xuất bản: Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Metamaterial multiverse / Igor I. Smolyaninov.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2018
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbiologically Influenced Corrosion / Brenda J Little, Jason S Lee.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.11223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microscopy techniques for materials science [electronic resource] / A R Clarke, C N Eberhardt.
Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Woodhead Publishing Limited,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.11299
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Microstructural characterisation of fibre-reinforced composites / edited by John Summerscales.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Cambridge, England : CRC Press ; Woodhead,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modeling, characterization, and production of nanomaterials / V Tewary, Y Zhang.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Modern analytical electromagnetic homogenization / Tom G. Mackay, Akhlesh Lakhtakia.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.1189
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern analytical electromagnetic homogenization with Mathematica{#170} / Tom G. Mackay, Akhlesh Lakhtakia.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.1189
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern physical metallurgy and materials engineering / R.E. Smallman and R.J. Bishop.
Thông tin xuất bản: Boston : Butterworth-Heinemann,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Multi-scale modelling of composite material systems : the art of predictive damage modelling / C. Soutis, P.W.R. Beaumont.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Boca Raton : Woodhead : Maney Publishing ; CRC Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Multiscale Simulation Methods for Nanomaterials / edited by Richard B. Ross,Sanat Mohanty.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Incorporated,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanoalloys : synthesis, structure and properties / Damien Alloyeau, Christine Mottet, Christian Ricolleau, editors.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer-Verlag  2012
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanocomposites - Recent Evolutions
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2019
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanocrystalline Materials
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanocrystals and Nanostructures
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanoenergetic Materials / Djalal Trache and,Luigi T. Deluca.
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI ,  2021
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanoenergetic Materials : Preparation, Properties, and Applications
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2021
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanofibers : Synthesis, Properties and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanoinformatics [electronic resource] / edited by Isao Tanaka.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanomaterials : the original product of nanotechnology / Maria Benelmekki.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2019
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanomaterials and nanochemistry [electronic resource] / C. Bréchignac, P. Houdy, M. Lahmani.
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanomechanics : Theory and Application
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 620.1153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanoplasmonic sensors / Alexandre Dmitriev, editor.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.1157
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanoporous materials : science and engineering [electronic resource] / edited by G.Q. Lu, X.S. Zhao.
Thông tin xuất bản: London : Imperial College Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.116
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanorods and Nanocomposites
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanostructured materials and their applications / [edited by] Stergios Logothetidis.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanostructures
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Natural and Artificial Fiber-Reinforced Composites as Renewable Sources
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Challenges in Residual Stress Measurements and Evaluation
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 620.1124
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Materials : Towards a History of Consistency / Amy E. Slaton, Darin Hayton, Scott Gabriel Knowles, Sharon Tsia-hsuan Ku, Projit Bihari Mukharji, Rafico Ruiz, Tiago Saraiva, Karen Senaga, Jose L. Torero, Patryk Wasiak.
Thông tin xuất bản: Amherst : Lever Press,  2020.
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
New Uses of Micro and Nanomaterials
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 620.11299
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nghiên cứu công nghệ tái chế phế thải vỏ tràm làm vật liệu composite / Huỳnh Trung Hậu; Nguyễn Ngọc Phương Thảo (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis / Javier Bonet, Richard D. Wood.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Novel Biomaterials for Tissue Engineering 2018
Thông tin xuất bản: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2019
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Novel Biomaterials for Tissue Engineering 2018 / Emmanuel Stratakis.
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI ,  2019
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Novel Nanomaterials
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Novel optical technologies for nanofabrication / Qian Liu.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Novel synthesis and characterization of nanostructured materials. / Kopp Alves Annelise; Bergmann Carlos Pérez; Berutti Felipe Amorim
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Optical Fiber Communications and Devices
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Optically Induced Nanostructures : Biomedical and Technical Applications
Thông tin xuất bản: Berlin, Germany De Gruyter  2015
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Optimisation of design of composite structures / Antonio Miravete.
Thông tin xuất bản: Cambridge, England : Woodhead Pub. Ltd.,  1996
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Photon upconversion nanomaterials. / Fan Zhang
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Photorefractive Materials : Fundamental Concepts, Holographic Recording And Materials Characterization / Jaime Frejlich
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley-Interscience ,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.11295
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp khảo sát - nghiên cứu thực nghiệm công trình / Võ Văn Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại : giáo trình / Phạm Ngọc Nguyên, Phạm Khắc Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.1127
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Plasticity of pressure-sensitive materials. / Altenbach Holm
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 620.11233
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Polymer composites in the aerospace industry / P. E. Irving, C. Soutis.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Woodhead Pub.,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Poroelastic structures / Gabriel Cederbaum, LePing Li, Kalman Schulgasser.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York ; Oxford : Elsevier,  2000
Ký hiệu phân loại: 620.116
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Porosity - Process, Technologies and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 620.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Porous Fluids : Advances in Fluid Flow and Transport Phenomena in Porous Media
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 620.116
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Principles of the manufacturing of composite materials [electronic resource] / Suong V. Hoa.
Thông tin xuất bản: Lancaster, PA : DEStech Publications,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.118
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Printed films : materials science and applications in sensors, electronics and photonics / edited by Maria Prudenziati and Jacob Hormadaly.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; Philadelphia : Woodhead Publishing,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Proceedings of the 1st World Congress on Integrated Computational Materials Engineering (ICME) [electronic resource] : July 10-14, 2011 at Seven Springs Mountain Resort, Seven Springs, PA / edited by John Allison, Peter Collins and George Spanos.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc.,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.110285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Proceedings of the Scientific-Practical Conference "Research and Development - 2016" [electronic resource] / edited by K. V. Anisimov, A. V. Dub, S. K. Kolpakov, A. V. Lisitsa, A. N. Petrov, V. P. Polukarov, O. S. Popel, V. A. Vinokurov.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2018
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Radiation Damage in Materials : Helium Effects
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2020
Ký hiệu phân loại: 620.11228
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Redox - Principles and Advanced Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2017
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Rheometry of Pastes, Suspensions, and Granular Materials : Applications In Industry And Environment / Philippe Coussot.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Schaum's outline of theory and problems of strength of materials / William A. Nash.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Scientific Modeling and Simulations [electronic resource] / edited by Sidney Yip, Tomás Diaz Rubia.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V.,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.110113
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Semiconductor Nanocrystals [electronic resource] : From Basic Principles to Applications / edited by Alexander L. Efros, David J. Lockwood, Leonid Tsybeskov.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.11295
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sensor technologies for civil infrastructures / edited by M.L. Wang, J.P. Lynch and H. Sohn.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier, Woodhead Publishing,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.110287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sensors, sampling, and simulation for process control : proceedings of a symposium sponsored by the Process Technology and Modeling Committee and the Solidification Committee of the Extraction and Processing Division of TMS (The Minerals, Metals & Materials Society) and Association for Iron and Steel Technology (AIST), held during the TMS 2011 Annual Meeting & Exhibition, San Diego, California, USA, February 27-March 3, 2011 / edited by Brian G. Thomas, James A. Yurko, Lifeng Zhang.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : [Warrendale, Pa.] : Wiley TMS,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Shape memory polymers for biomedical applications / L Yahia.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Shape-Memory Materials
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 620.1125
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Silicene-based layered materials : essential properties / Shih-Yang Lin, Hsin-Yi Liu, Duy Khanh Nguyen, Ngoc Thanh Thuy Tran, Hai Duong Pham, Shen-Lin Chang, Chiun-Yan Lin, Ming-Fa Lin.
Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.115
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Solid Particle Erosion [electronic resource] : Occurrence, Prediction and Control / by Ilmar Kleis, Priit Kulu.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag London Limited,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.11223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Solid State Laser
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Spectroscopic Properties of Rare Earths in Optical Materials [electronic resource] / edited by Robert Hull ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Tsinghua University Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.11295
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strength and stiffness of engineering systems / Frederick A. Leckie, Dominic J. Dal Bello.
Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strength of Materials
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Strength of materials : a unified theory / Surya N. Patnaik, Dale A.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Strength of materials and structures / John Case, Lord Chilver of Cranfield, Carl T.F. Ross.
Thông tin xuất bản: London : Arnold,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Stress Intensity Factors - T-Stresses - Weight Functions. Supplement Volume
Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing  2010
Ký hiệu phân loại: 620.1126
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Structural Health Monitoring Damage Detection Systems for Aerospace [electronic resource] / edited by Markus G. R. Sause, Elena Jasiūnienė.
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Structural Integrity and Failure
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 620.110287
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Structural nanocomposites. / Njuguna James
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2013
Ký hiệu phân loại: 620.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Structures Under Crash and Impact [electronic resource] : Continuum Mechanics, Discretization and Experimental Characterization / by Stefan Josef Hiermaier.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer Science+Business Media, LLC,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T.1 / Đặng Việt Cương, Nguyễn Nhật Thăng, Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T.1 / Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T2 / Lê Hoàng Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Thái Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Vũ Đình Lai, Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài giảng thí nghiệm / Khoa Kỹ thuật Công trình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lượng, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1996
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Vũ Đình Lai, Nguyễn Văn Nhậm (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : đề thi-đáp án 1989-2008 bài tập chọn lọc / Phạm Ngọc Khánh (chủ biên), Hoàng Xuân Lượng, Lê Hồng Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : giáo trình / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : giáo trình / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Đỗ Kiến Quốc, Chủ biên…[ Và Những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Đỗ Kiến Quốc, Chủ biên…[ Và Những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,