TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (12 tài liệu)

 
Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông / Nguyễn Viết Trung, Lê Thanh Liêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cọc khoan nhồi trong xây dựng công trình giao thông / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình giao thông. Phần 2- Công trình cầu / Lê Văn Nam
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình kết hợp giao thông-thủy lợi nông thôn / Nguyễn Duy Thiện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình ngầm giao thông đô thị / L. V Makôpski; Nguyễn Đức Nguôn (dịch); Nguyễn Văn Quảng (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình ngầm giao thông đô thị / L. V. Makốpski; Nguyễn Đức Nguôn, Nguyễn Văn Quảng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông Long An / Nguyễn Thị Bích Hạnh; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Lập trình và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông / Bùi Ngọc Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 388.0684
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Rọ đá trong các công trình thủy lợi - Giao thông xây dựng / Nguyễn Khánh Tường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.1832
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình giao thông đường bộ / Bộ Giao thông Vận tải, Experco - International Canada (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2000
Ký hiệu phân loại: 696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế - thi công giám sát công trình hầm giao thông / Nguyễn Viết Trung, Trần Thu Hằng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.193
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức sản xuất trong xây dựng công trình giao thông : giáo trình / Phạm Văn Vạng, Chu Xuân Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 625.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình