TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Cơ học đất và địa chất công trình (56 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn học gồm 9 bài chia thành bốn phần chính: (1) giới thiệu chung về đất, đá, nước trong đất; (2) các phương pháp thí nghiệm để xác định các thông số đất; (3) các tính chất cơ lý của đất đá; (4) một số vấn đề cơ bản trong cơ học đất như lún, sức chịu tải, ổn định mái dốc.
 
100 Years of Prandtl's Wedge
Thông tin xuất bản: Amsterdam : IOS Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bearing Capacity of Soils / ASCE.
Thông tin xuất bản: USA : ASCE,  1994
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Châu Ngọc Ẩn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Dương Hồng Thẩm.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Nguyễn Đình Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Phạm Quang Tạ, Nguyễn Chánh Hoàng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất / Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất : bài giảng / Lê Anh Hoàng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Mở,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học đất : Bài giảng / Trương Quang Thành, Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất : giáo trình / Lê Anh Hoàng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường / Bùi Anh Định.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.1513
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường / Bùi Anh Định.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình / Nguyễn Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở địa chất công trình và địa chất thủy văn công trình / Nguyễn Hồng Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cone Penetration Testing 2022 : Proceedings of the 5th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'22), 8-10 June 2022, Bologna, Italy
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cone Penetration Testing 2022 : Proceedings of the 5th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'22), 8-10 June 2022, Bologna, Italy
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Đất xây dựng - Địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng / Nguyễn Ngọc Bích, Vũ Đình Phụng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Đỗ Tạo
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Đỗ Tạo
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Viết Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình / Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Bá Hưng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa chất công trình / Nguyễn Uyên,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xâu dựng,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Địa chất công trình: Bài giảng / Phạm Quốc Trí
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Địa kỹ thuật quản lý chất lượng trong xây dựng công trình ngầm đô thị / Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam.
Thông tin xuất bản:  2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dynamic soil-structure interaction for sustainable infrastructures.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Fundamentals of Soil Behavior / K. Mitchell James.
Thông tin xuất bản: N.Y : John Wiley,  1993
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Geotechnical Engineering : Advances in Soil Mechanics and Foundation Engineering
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Geotechnical engineering for the preservation of monuments and historic sites /editors, Emilio Bilotta [and others].
Thông tin xuất bản: Leiden, Netherlands : CRC Press/Balkema,  ©2013.
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites III
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites III
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ground Improvement by Deep Vibratory Methods
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2017
Ký hiệu phân loại: 624.151363
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Landslides in Practice : Investigation, Analysis, And Remedial/Prevention Options in Soils / Derek H Cornforth
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.151363
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Model Tests and Numerical Simulations of Liquefaction and Lateral Spreading : LEAP-UCD-2017
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phương pháp cố kết hút chân không : xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình / Nguyễn Chiến (chủ biên), Tô Hữu Đức, Phạm Huy Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reinforced soil engineering : advances in research and practice / edited by Hoe I. Ling, Dov Leshchinsky, and Fumio Tatsuoka.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rock slope engineering : civil and mining / Duncan C. Wyllie and Christopher W. Mah.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Spon Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.151363
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Seepage in soils : principles and applications / Lakshmi N. Reddi.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Slope Engineering
Thông tin xuất bản: London : IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 624.151363
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sổ tay địa chất công trình . Tập II / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay địa chất công trình. Tập I / Nguyễn Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Soil dynamics and soil-structure interaction for resilient infrastructure : Proceeding of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures / Tarek Abdoun, Sherif Elfass.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Soil dynamics and soil-structure interaction for resilient infrastructure.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2017.
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Sử dụng đất tại chổ trong xây dựng công trình / Phạm Văn Cơ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp ,  1987
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm cơ học đất
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm cơ học đất / Dương Kim Anh, Nguyễn Thành Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực tập địa chất công trình / Võ Phán, Bùi Trường Sơn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 624.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng giếng cát để xử lý nền nhà xưởng, khu công công nghiệp / Bùi Hà Nam; Võ Phán (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn / Trần Quang Hộ.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng