TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Cơ học kết cấu 2 (61 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Cơ học kết cấu 2 được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên biết cách xác định nội lực và chuyển vị của hệ kết cấu siêu tĩnh bằng phương pháp lực và hệ siêu động bằng phương pháp chuyển vị.
 
Advanced structural dynamics and active control of structures / Wodek K. Gawronski.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập cơ học kết cấu. T.1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập cơ học kết cấu. T.1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập cơ học kết cấu. T.2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các phương pháp số trong động lực học kết cấu = Numerical Methods in Structural Dynamics / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên), Nguyễn Trọng Phước.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu . T.2 - Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu . T.2 - Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu / Đặng Việt Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu / Lê Đình Tuân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu / Lê Trung Cương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu / Lý Trường Thành, Lều Mộc Lan, Hoàng Đình Trí.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu / Trần Công Nghị
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu : Bài tập / Nguyễn Tài Trung (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu : Bài tập / Nguyễn Tài Trung chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu : T.1- Hệ tĩnh định : Bài tập / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học kết cấu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học kết cấu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học kết cấu 2 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học kết cấu 2 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học kết cấu. T.1- Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học kết cấu. T.1- Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học và kết cấu công trình / Vũ Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ học xây dựng / Võ Minh Thiện... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học xây dựng / Võ Minh Thiện... [và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học xây dựng / Võ Minh Thiện... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ học xây dựng : giáo trình / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cơ kết cấu nâng cao / Bùi Công Thành.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2014
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học công trình / Phạm Đình Ba (chủ biên), Nguyễn Tài Trung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2014
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học công trình / Văn Phượng Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học công trình : bài giảng / Võ Minh Thiện
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động lực học công trình : Bài tập / Phạm Đình Ba.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học công trình biển / Nguyễn Xuân Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dynamics of coupled structures. Volume 4 : proceedings of the 36th IMAC, a Conference and Exposition on Structural Dynamics 2018 / Andreas Linderholt, Matthew S. Allen, Randall L. Mayes, Daniel Rixen, editors
Thông tin xuất bản: Cham : Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dynamics of Coupled Structures. Volume 4, proceedings of the 36th IMAC, a conference and exposition on structural dynamics 2018 / Andreas Linderholt, Matthew S. Allen, Randall L. Mayes, Daniel Rixen.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dynamics of structures / Ray W. Clough, Joseph Penzien.
Thông tin xuất bản: Berkeley : Computers and Structures,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Failure Analysis
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fluid-structure interactions : slender structures and axial flow / Michael P. Païdoussis
Thông tin xuất bản: San Diego, CA : Academic Press, Inc.,  1998
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Forensic structural engineering handbook / Robert T. Ratay.
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill,  2000.
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
From materials to structures :advancement through innovation : proceedings of the 22nd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, ACMSM 22, Sydney, Australia, 11-14 December 2012 /editors, Bijan Samali, Mario M. Attard, Chongmin Song.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Fundamentals of structural analysis / Kenneth M. Leet, Chia-Ming Uang, Anne M. Gilbert
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn giải bài tập cơ học kết cấu / Lê Đình Tuân, Trần Công Nghị.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn giải bài tập cơ học kết cấu / Lê Đình Tuân, Trần Công Nghị.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Matrix structural Analysis / P. Felton Lewis, Richard B. Nelson.
Thông tin xuất bản: N.Y : John Wiley,  1997
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu ổn định đàn hồi của kết cấu hệ thanh có xét đến biến dạng trượt ngang / Đoàn Văn Duẩn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2016
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Numerical structural analysis / Steven E. O'Hara, Carisa H. Ramming.
Thông tin xuất bản: New York, [New York] (222 East 46th Street, New York, NY 10017) : Momentum Press, LLC,  2015
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ổn định công trình / Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ổn định công trình / Đỗ Văn Bình, Lều Thọ Trình chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : kh,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ổn định và động lực học công trình / Nguyễn Trọng Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích kết cấu / Trương Tích Thiện, Nguyễn Thanh Nhã.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp số trong cơ học kết cấu / Nguyễn Mạnh Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Reanalysis of Structures [electronic resource] : A Unified Approach for Linear, Nonlinear, Static and Dynamic Systems / by Uri Kirsch.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V,  2008.
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay thực hành kết cấu công trình / Vũ Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Special topics in structural dynamics : proceedings of the 36th IMAC, a Conference and Exposition on Structural Dynamics 2018. volume 5 / Nikolaos Dervilis.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science,  2018.
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Structural analysis [electronic resource] : in theory and practice / by Alan Williams.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; London : Butterworth-Heinemann,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Structural Condition Assessmen / edited by Robert T.Ratay
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated ,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Structural health monitoring and integrity management / editors, Keqin Ding, Shenfang Yuan, Zhishen Wu.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Florida : CRC Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán kết cấu theo lý thuyết tối ưu / Lê Xuân Huỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2006
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tony Hunt's structures notebook / Tony Hunt.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Architectural Press,  2003.
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu / Nguyễn Hoài Sơn chủ biên, Lê Thanh Phong, Mai Đức Đãi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xác định phản lực đầu cột trong các liên kết ngang nhà công nghiệp một tầng lắp ghép / Lâm Hoàng Lam.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học