TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn: Thí nghiệm sức bền vật liệu (48 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Thí nghiệm là msức bền vật liệu là môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về cách xác định khả năng chịu lực của vật liệu, xác định modun đàn hồi của vật liệu từ thí nghiệm kéo nén đúng tâm. Môn học giúp sinh viên đo chuyển vị của dầm thực tế bằng cách sử dụng đồng hồ đo biến dạng, từ đó kiểm tra lại công thức tính toán chuyển vị của dầm theo lý thuyết. Kết quả thí nghiệm làm cơ sở cho việc tính toán kiểm tra độ bền của dầm trong thực tế.
 
Bài giảng thí nghiệm Sức bền vật liệu
Thông tin xuất bản:  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập Sức bền vật liệu / Trần Chương,Tô Văn Tấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập sức bền vật liệu : tóm tắt lý thuyết, bài giải, bài tập / Nguyễn Văn Quảng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu / Nguyễn Vũ Việt Nga, Lều Mộc Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : [Đại học Thủy lợi Hà Nội],  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình sức bền vật liệu : dùng cho sinh viên các trường cao đẳng / Bộ Xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu . T.1 / Đặng Việt Cương, Nguyễn Nhật Thăng, Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T.1 / Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu . T2 / Lê Hoàng Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Nguyễn Bá Đường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Thái Thế Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu / Vũ Đình Lai, Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài giảng thí nghiệm / Khoa Kỹ thuật Công trình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lượng, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1996
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Bài tập / Vũ Đình Lai, Nguyễn Văn Nhậm (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : đề thi-đáp án 1989-2008 bài tập chọn lọc / Phạm Ngọc Khánh (chủ biên), Hoàng Xuân Lượng, Lê Hồng Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : giáo trình / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : giáo trình / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Đỗ Kiến Quốc, Chủ biên…[ Và Những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Đỗ Kiến Quốc, Chủ biên…[ Và Những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng / Nguyễn Văn Liên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu : T.1 / Lê quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : T.2 / Đặng Việt Cương, Nguyễn Nhật Thăng, Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : T.2 / Lê quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu : T3 / Lê quang Minh, Nguyễn Quang Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 1 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 1 : bài giảng / Võ Minh Thiện
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 2 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 2 / Võ Minh Thiện, Trần Hữu Huy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu 2 : Bài giảng / Võ Minh Thiện
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Sức bền vật liệu lý thuyết và bài tập / Nhữ Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu- T.1 / Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  1996
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu toàn tập / Đặng Việt Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu. T1 / Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu. T2 / Phan Kỳ Phùng, Thái Hoàng Phong.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sức bền vật liệu. Tập 2 / Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu / Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa, Nguyễn Ngọc Quảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu / Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu / Võ Minh Thiện, Phạm Nhân Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tĩnh học và sức bền vật liệu / Fa-Hwa Cheng; Lưu Văn Hy (biên dịch); Võ Văn Lộc (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập các bài giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 2 / Đặng Viết Cương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tuyển tập các bài toán giải sẵn môn sức bền vật liệu. Tập 1 / Đặng Viết Cương
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng