TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn học

Môn: Quản lý và khai thác đường ô tô (32 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Đánh giá chất lượng và mức độ hư hỏng của các hạng mục công trình : nền, mặt đường và các công trình trên đường và đánh giá chất lượng của đường. - Tổ chức quản lý, sửa chữa, khai thác đường ô tô.
 
Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ô tô / Trần Tuấn Hiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 713
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 1 : Bài giảng môn học / Lê Văn Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đường ô tô yêu cầu thiết kế : TCVN 4054 : 1998 : Tiêu chuẩn Việt Nam / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2004
Ký hiệu phân loại: 690.0218
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn đồ án xây dựng đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế hình học đường ô tô / Vũ Ngọc Trụ (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2017
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mặt đường bê tông xi măng cho đường ô tô - sân bay / Dương Học Hải, Hoàng Tùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 625.84
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nút giao thông trên đường ô tô : T.1 / Đỗ Bá Chương, Nguyễn Quang Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 690.523
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp thiết kế tuyến Clothoid cho đường ô tô / Nguyễn Xuân Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý và khai thác đường ô tô / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thi công đường ô tô / Doãn Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế cảnh quan, môi trường đường ô tô / Bùi Xuân Cậy, Đặng Minh Tân
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 713
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Thiết kế đường ô tô . Tập 4. Khảo sát thiết kế đường ô tô / Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô . Tập II / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thôn g vận tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô / Lê Hoàng Khởi, Vũ Thế Sơn giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế đường ô tô / Nguyễn Phú Hoài, Vũ Thế Sơn giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế đường ô tô / Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Xuân Vinh giáo viên hướng dẫn, Vũ Thế Sơn giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế đường ô tô : Đường ngoài đô thị và đường đô thị. T.2. Đường đô thị / Doãn Hoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô : Sổ tay. T.3 / Nguyễn Xuân Trục, Nguyễn Quang Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 1 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô 2 / Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế đường ô tô. T.2. Nền mặt đường và công trình thoát nước / Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2003
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế mặt đường ô tô theo hướng dẫn AASHTO & ứng dụng ở Việt Nam / Dương Ngọc Hải, Phạm Huy Khang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Giao Thông Vận Tải,  2000
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô / Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán thiết kế mặt đường sân bay và đường ô tô / Phạm Cao Thăng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức thi công đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Ngọc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2000
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng đường ô tô - sân bay / Đỗ Minh Thạnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 625.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xây dựng mặt đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu, Phạm Huy Khang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  1998
Ký hiệu phân loại: 625.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng nền đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2008
Ký hiệu phân loại: 625.733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng nền đường ô tô đắp trên đất yếu / Dương Học Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 625.733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng