TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng c��ng tr��nh giao th��ng (94 môn)

Môn học

Môn học: Quốc phòng, an ninh 4


Giáo dục quốc phòng-an ninh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo dục quốc phòng-an ninh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Asvab for dummies / by Rod Powers.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., Inc,  2011
Ký hiệu phân loại: 355.0076
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật