TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Autocad (108 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản cách trình bày bản vẽ kỹ thuật khi sử dụng phần mềm Autocad. Sinh viên có khả năng thể hiện bản vẽ kết cấu chuyên ngành Xây dựng, cách thao tác các lệnh vẽ và hiệu chỉnh đối tượng để vẽ nhanh các cấu kiện (bê tông, thép, gỗ...) khi thực hiện đồ án thiết kế.
 
Applying AutoCAD 2002 Advanced / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applying AutoCAD 2002 Fundamentals / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: Glencoe : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applying AutoCAD 2006 / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Glencoe/McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD : professional tips and techniques / Allen Lynn, Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Techology Pub,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.0042028536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad : Professional Tips And Techniques / Lynn Allen, Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing, Inc. ,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD : Secrets Every User Should Know / Dan Abbott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind : Wiley Publishing, Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.0042028536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2000 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2002 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: N.Y : Hungry Minds,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 : One Step at a Time, Part 1 / Timothy Sean Sykes.
Thông tin xuất bản: Spring : Forager,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 : One Step at a Time, Part II / Timothy Sean Sykes.
Thông tin xuất bản: Spring : Forager,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autocad 2004 and Autocad LT 2004 : No Experience Required / David Frey
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2004 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: Indianopolis, IN : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.004202855369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2004 Compansion Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling / James A.Leach.
Thông tin xuất bản: kd : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 for dummies / Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: N.Y : Wiley Pub,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 VBA : A Programmer's Reference / Joe Sutphin.
Thông tin xuất bản: N.Y : Apress,  2004
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: San Francisco, [Calif.] : Sybex,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2005 and Autocad LT 2005 : No Experince required / David Frey.
Thông tin xuất bản: San FRancisco : Sybex ,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2005 and Autocad LT 2005 Bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Wiley Publishing, Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2005 for dummies / by Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2005 Update to accompany : AutoCAD 2004 Compansion Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling / James A.Leach.
Thông tin xuất bản: kd : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autocad 2006 and Autocad LT 2006 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2006 companion : essentials of AutoCAD plus solid modeling / James A. Leach.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2006 for dummies / Mark Middlebrook, David Byrnes.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2006 instructor : a student guide to complete coverage of AutoCAD's commands and features / James A. Leach.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2006 VBA / Joe Sutphin.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2007 and Autocad LT 2007 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2007 for Dummies (For Dummies) / David Byrnes, Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.0042029
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2007 for dummies [electronic resource] / David Byrnes, Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Publishing,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2007 instructor : A student guide to complete coverage of autocad's commands and features / James A. Leach.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw-Hill Companies,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2008 3D modeling workbook for dummies / by Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2008 3D modeling workbook for dummies [electronic resource] / Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2008 for dummies [electronic resource] / by David Byrnes.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009 : all-in-one desk reference for dummies / by Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009 [electronic resource] : no experience required / Jon McFarland.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2009 essentials [electronic resource] / Munir M. Hamad.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Infinity Science Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2010 & AutoCAD LT 2010 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2010 essentials / Munir M. Hamad.
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2010 essentials / Munir M. Hamad.
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers,  2010
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011 : no experience required / Donnie Gladfelter.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011 elektronisk ressurs : no experience required / Donnie Gladfelter
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2011 for dummies / David Byrnes ; foreword by Heidi Hewett.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2011 for dummies / by David Byrnes
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2013 for dummies / David Byrnes, Bill Fane.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2017 and AutoCAD LT 2017 : essentials / Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley Brand : Autodesk Official Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
AutoCAD 2017 und AutoCAD LT 2017 : das offizielle Trainingsbuch / Scott Onstott ; Übersetzung aus dem Amerikanischen von Isolde Kommer und Sabine Lambrich.
Thông tin xuất bản: Weinheim Sybex  2017
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 essentials / Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex / Autodesk,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 3D : modélisation et rendu / Jean-Pierre Couwenbergh
Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad and autocad lt : no experience required: autodesk official press / Donnie Gladfelter.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD and AutoCAD LT All-in-one Desk Reference for Dummies (For Dummies) / David Byrnes, Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.0042029
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad civil 3d 2015 essentials : autodesk official press / Eric Chappell.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD for dummies / Bill Fane.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.0042028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCad LT 2005 for dummies / Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 'x' & autocad lt 'x' all-in-one desk reference for dummies(r) / Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 'x' for dummies / David Byrnes, Peter Jaret, Barbara Schenck ; [edited by] Laura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad(r) & autocad lt(r) all-in-one desk reference for dummies(r) / Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beginning AutoCAD / Robert McFarlane.
Thông tin xuất bản: London : Edward Arnold,  1993
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cad và người thiết kế autocad và tiêu chuẩn quốc tế về kỹ nghệ họa và cad / Lê Vi, Nguyên Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán, thiết kế với VB và VBA trong môi trường Autocad / Nguyễn Hồng Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computer-aided graphing and simulation tools for AutoCAD users / P.A. Simionescu, Texas A & M University, Corpus Christi, USA.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press : Taylor & Francis Group,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính autocad 2008-2004-2000 / Nguyễn Lê Châu Thành chủ biên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính Autocad 2011 / Nguyễn Lê Châu Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : hông tin và Truyền thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Học nhanh Autocad 2008 (2D) / Nguyễn Khánh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học AutoCad 2000 toàn tập . Tập 1 / Trung Nguyên, Giang Đô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : [knxb],  2000
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học nhanh và dễ dàng Autocad 2007 / Nguyễn Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri Thức,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn thực hành AutoCAD 2006 : Vẽ các vật thể 3 chiều (3D) các lệnh căn bản / Đức Bình, Lê Trung Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn tự học AutoCAD 2000 toàn tập . Tập 2 / Trung Nguyên, Giang Đô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introducing AutoCAD 2008 / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing AutoCad 2008 [electronic resource] / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009 / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to AutoCAD 2011 [electronic resource] / Alf Yarwood.
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to AutoCAD 2020 : 2D and 3D design / Bernd S. Palm.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Just Enough Autocad 2006 / George Omura.
Thông tin xuất bản: San Francisco : SYBEX,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Just enough AutoCAD 2007 / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autocad 2002 / George Omura
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autocad 2005 and Autocad LT 2005 / George Omura.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autocad 2006 and Autocad LT 2006 / George Omura.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autocad 2007 and Autocad LT 2007 / George Omura
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley ,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008 [electronic resource] / George Omura ; technical editor, Paul Richardson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010 [electronic resource] / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011 [electronic resource] / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub./Sybex,  2010
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016 / George Omura with Brian Benton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Autodesk Official Press/Sybex,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2017 and AutoCAD LT 2017 / George Omura with Brian Benton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Autodesk Official Press/Sybex,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 / George Omura with Brian C. Benton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Autodesk Official Press/Sybex,  2017
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD for the Mac / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Wiley Technology Publishing,  2011
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô hình hoá ba chiều với AutoCAD 2007 & 2008 / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Modelling with AutoCAD 2002 / Bob McFarlane.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.004202855369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practical Autodesk AutoCAD 2021 and AutoCAD LT 2021 : A no-nonsense, beginner's guide to drafting and 3D modeling with Autodesk AutoCAD / Yasser Shoukry, Jaiprakash Pandey
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.686
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Project-Based Autocad / Darren J Manning.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lí lớp, vẽ mặt cắt và nhập văn bản trong AutoCAD 2007 (bản vẽ hai chiều) / Thu Trọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng AutoCAD 2000 lập bản vẽ thiết kế / Nguyễn Văn Hiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng AutoCAD 2002 . Tập 1 - Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều (2D) / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng AutoCAD 2002 . Tập 2 - Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng Autocad thiêt kế các mô hình 3 chiều Release 14 / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1998
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tạo khối và in ấn trong AutoCad 2004 / Lê Bá An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical (Mechanical Desktop) / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành Autocad 2010 bằng hình minh họa / Vl-Comp (tổng hợp và biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tin học chuyên ngành 1 Autocad / Trần Văn Khải, Trương Ngọc Quỳnh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học chuyên ngành 1 Autocad / Trần Văn Khải, Trương Ngọc Quỳnh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Truy cập dữ liệu và mở rộng sang internet trong Autocad 2004 / Lê Bá An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tự Học AutoCAD thiết kế 2D / Lưu Triều Nguyên chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tự học xử lý sự cố thường gặp trên phần mềm đồ họa Corel Draw autocad photoshop / Water Pc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin ,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Up and running with AutoCAD 2011 : 2D drawing and modeling / Elliot Gindis.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Elsevier/Academic Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Using AutoCAD 2011 / Ralph Grabowski.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning ,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ autocad / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ Autocad / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ Kỹ thuật và Autocad 2007 / Trần Nhất Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 604.20285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng