TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Công trình nhân tạo trên đường (38 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần gồm những kiến thức về các loại công trình trên đường và tác dụng của chúng trong giao thông. Cấu tạo các bộ phận của công trình, các nội dung tính toán khi thiết kế công trình. Các công nghệ thi công công trình trên đường hiện nay.
 
Bridge engineering handbook /edited by Wai-Fah Chen and Lian Duan.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Bridge Optimization : Inspection and Condition Monitoring
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bridges : the science and art of the world's most inspiring structures / David Blockley.
Thông tin xuất bản: Oxford [England] ; New York [N.Y.] : Oxford University Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Trần Thu Hằng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2019
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các công nghệ thi công cầu / Nguyễn Viết Trung, Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô. Tập 1 : Bài giảng môn học / Lê Văn Việt.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Cầu dây văng / Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp / Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm Duy Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2005
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ lắp ghép phân đoạn trên đà giáo di động trong xây dựng cầu bê tông dự ứng lực / Đặng Gia Nải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình giao thông. Phần 2- Công trình cầu / Lê Văn Nam
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công trình nhân tạo trên đường / Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Minh Thạnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình thiết kế các phương án cầu / Nguyễn Viết Trung...(chủ biên) [và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Handbook of international bridge engineering / Wai-Fah Chen, Lian Duan.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hướng dẫn thiết kế thi công cầu / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hướng dẫn thiết kế thi công cầu / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Mố trụ cầu / Nguyễn Minh Nghĩa, Dương Minh Thu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải  2007
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mỹ học cầu đường / Đào Xuân Lâm, Đỗ Bá Chương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nhập môn và mố trụ cầu : Bài giảng / Trần Nhật Lâm
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những vấn đề chung và mố trụ cầu / Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Minh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Những vấn đề chung và mố trụ cầu / Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Minh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích và quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng cầu / Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Đinh Công Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2011
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Seismic design aids for nonlinear pushover analysis of reinforced concrete and steel bridges / Jeffrey Ger, Franklin Y. Cheng.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sổ tay xây dựng cầu / Phan Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng ,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi Công cầu
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thi công cầu / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thi công cầu / Nguyễn Quốc Hùng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế các phương án cầu : giáo trình / Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Đức Thị Thu Định
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết kế cầu Bà Cua / Vương Vĩ Hòa;Ngô Châu Phương (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu D (70%) và đường đầu cầu (30%) / Nguyễn Công Danh; Nguyễn Quốc Hùng (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu Đa - Dưng (70%) và đường đầu cầu (30%) / .Phạm Duy Khương; Nguyễn Quốc Hùng (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu Rạch Giá / Nguyễn Xuân Dương; Dương Kim Anh (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế cầu Thủ Đức / Huỳnh Thật Nhân; Dương Kim Anh (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết kế đường qua hai điểm I-K / Nguyễn Thế Hải;Nguyễn Xuân Vinh (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu / Phạm Huy Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổng luận và mố trụ cầu / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tổng luận và mố trụ cầu / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Ví dụ tính toán mố trụ cầu : Theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05 / Nguyễn Viết Trung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải ,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xói lở ở công trình cầu / Trần Đình Nghiên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng