TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng (8 tài liệu)

 
Bài tập và sổ tay phân tích định lượng / Nguyễn Thị Thu Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM,  2019
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Giáo trình hóa học phân tích : Cơ sở phân tích định lượng hóa học / Đào Phương Diệp (chủ biên), Đỗ Văn Huê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2017
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hướng dẫn thực hành phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học / Hồ Thị Yêu Ly.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 543.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hướng dẫn thực hành phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học / Nguyễn Thị Như Mai, Đặng Thị Vĩnh Hòa.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2002
Ký hiệu phân loại: 545
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Phân tích định lượng / Nguyễn Thị Thu Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 545
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Phân tích định lượng : bài tập và sổ tay / Nguyễn Thị Thu Vân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 545
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Phân tích định lượng trong kinh doanh / Trần Tuấn Anh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 650.0151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thí nghiệm phân tích định lượng / Nguyễn Thị Thu Vân chủ biên,..[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 545
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên