TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Vẽ kỹ thuật và AutoCad (153 tài liệu)

 
Accessing AutoCAD Architecture 2011 / William G. Wyatt.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning : Autodesk Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 720.2840285536
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Applying AutoCAD 2002 Advanced / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applying AutoCAD 2002 Advanced, Student Edition / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: USA : Glencoe/McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 670
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applying AutoCAD 2002 Fundamentals / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: Glencoe : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Applying AutoCAD 2004 / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 670
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applying AutoCAD 2006 / Terry T. Wohlers.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Glencoe/McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD : professional tips and techniques / Allen Lynn, Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Techology Pub,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.0042028536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad : Professional Tips And Techniques / Lynn Allen, Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing, Inc. ,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD : Secrets Every User Should Know / Dan Abbott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind : Wiley Publishing, Inc,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.0042028536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2000 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex,  1999
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2002 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: N.Y : Hungry Minds,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 : One Step at a Time, Part 1 / Timothy Sean Sykes.
Thông tin xuất bản: Spring : Forager,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 : One Step at a Time, Part II / Timothy Sean Sykes.
Thông tin xuất bản: Spring : Forager,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autocad 2004 and Autocad LT 2004 : No Experience Required / David Frey
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2004 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: Indianopolis, IN : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 620.004202855369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2004 Compansion Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling / James A.Leach.
Thông tin xuất bản: kd : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 for dummies / Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: N.Y : Wiley Pub,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2004 VBA : A Programmer's Reference / Joe Sutphin.
Thông tin xuất bản: N.Y : Apress,  2004
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: San Francisco, [Calif.] : Sybex,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2005 and Autocad LT 2005 : No Experince required / David Frey.
Thông tin xuất bản: San FRancisco : Sybex ,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2005 and Autocad LT 2005 Bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Wiley Publishing, Inc,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2005 for dummies / by Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2005 Update to accompany : AutoCAD 2004 Compansion Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling / James A.Leach.
Thông tin xuất bản: kd : McGraw-Hill Companies,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCad 2005 Update to accompany AutoCad 2004 Companion / Leach James A.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 670
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2006 and Autocad LT 2006 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2006 companion : essentials of AutoCAD plus solid modeling / James A. Leach.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2006 for dummies / Mark Middlebrook, David Byrnes.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2006 instructor : a student guide to complete coverage of AutoCAD's commands and features / James A. Leach.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2006 VBA / Joe Sutphin.
Thông tin xuất bản: New York : Apress,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2007 and Autocad LT 2007 : no experience required / David Frey.
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Publishing, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2007 for Dummies (For Dummies) / David Byrnes, Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.0042029
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2007 for dummies [electronic resource] / David Byrnes, Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Publishing,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2007 instructor : A student guide to complete coverage of autocad's commands and features / James A. Leach.
Thông tin xuất bản: Dubuque, IA : McGraw-Hill Companies,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 2008 3D modeling workbook for dummies / by Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2008 3D modeling workbook for dummies [electronic resource] / Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2008 for dummies [electronic resource] / by David Byrnes.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009 : all-in-one desk reference for dummies / by Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009 [electronic resource] : no experience required / Jon McFarland.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2009 essentials [electronic resource] / Munir M. Hamad.
Thông tin xuất bản: Hingham, Mass. : Infinity Science Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2010 & AutoCAD LT 2010 bible / Ellen Finkelstein.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2010 essentials / Munir M. Hamad.
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers,  2010
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2010 essentials / Munir M. Hamad.
Thông tin xuất bản: Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011 : no experience required / Donnie Gladfelter.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011 elektronisk ressurs : no experience required / Donnie Gladfelter
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Wiley ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2011 for dummies / David Byrnes ; foreword by Heidi Hewett.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD 2011 for dummies / by David Byrnes
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2013 for dummies / David Byrnes, Bill Fane.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2012
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 2014 for dummies / by Bill Fane and David Byrnes.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : For Dummies, a Wiley Brand,  2013
Ký hiệu phân loại: 005.36
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Autocad 2015 and Autocad LT 2015 : essentials / Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : John Wiley & Sons, Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
AutoCAD 2017 and AutoCAD LT 2017 : essentials / Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex, a Wiley Brand : Autodesk Official Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
AutoCAD 2017 und AutoCAD LT 2017 : das offizielle Trainingsbuch / Scott Onstott ; Übersetzung aus dem Amerikanischen von Isolde Kommer und Sabine Lambrich.
Thông tin xuất bản: Weinheim Sybex  2017
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 essentials / Scott Onstott.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Sybex / Autodesk,  2017
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD 3D : modélisation et rendu / Jean-Pierre Couwenbergh
Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad and autocad lt : no experience required: autodesk official press / Donnie Gladfelter.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 006.6869
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
AutoCAD and AutoCAD LT All-in-one Desk Reference for Dummies (For Dummies) / David Byrnes, Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: [kđ] : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.0042029
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad civil 3d 2015 essentials : autodesk official press / Eric Chappell.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD for dummies / Bill Fane.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.0042028553
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCad LT 2005 for dummies / Mark Middlebrook.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2004
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 'x' & autocad lt 'x' all-in-one desk reference for dummies(r) / Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad 'x' for dummies / David Byrnes, Peter Jaret, Barbara Schenck ; [edited by] Laura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Autocad(r) & autocad lt(r) all-in-one desk reference for dummies(r) / Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
AutoCAD® 2015 and AutoCAD LT® Bible 2015 / Ellen Finkelstein and Lee Ambrosius.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
AutoCAD® 2016 and AutoCAD LT® 2016 :no experience required /Donnie Gladfelte
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng / Nguyễn Quang Cự ,Đoàn Như Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bản vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beginning AutoCAD / Robert McFarlane.
Thông tin xuất bản: London : Edward Arnold,  1993
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Beginning AutoCAD 2002 / Bob McFarlane.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth Heinemann,  2002
Ký hiệu phân loại: 005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Cad và người thiết kế autocad và tiêu chuẩn quốc tế về kỹ nghệ họa và cad / Lê Vi, Nguyên Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán, thiết kế với VB và VBA trong môi trường Autocad / Nguyễn Hồng Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computer-aided graphing and simulation tools for AutoCAD users / P.A. Simionescu, Texas A & M University, Corpus Christi, USA.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press : Taylor & Francis Group,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình hình hoạ - vẽ kỹ thuật : Giáo trình dùng cho sinh viên các ngành kỹ thuật / Hồ Ngọc Bốn, Nguyễn Văn Đoàn.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính autocad 2008-2004-2000 / Nguyễn Lê Châu Thành chủ biên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính Autocad 2011 / Nguyễn Lê Châu Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : hông tin và Truyền thông,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng / Phạm Thị Lan, Trần Thanh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2016
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hình họa - vẽ kỹ thuật ngành may / Nguyễn Thành Hậu.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hình họa & vẽ kỹ thuật xây dựng / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hình họa vẽ kỹ thuật ngành may / Võ Phước Tấn , Hà Tú Vân, Thái Châu Á.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Học nhanh Autocad 2008 (2D) / Nguyễn Khánh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học AutoCad 2000 toàn tập . Tập 1 / Trung Nguyên, Giang Đô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : [knxb],  2000
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn học nhanh và dễ dàng Autocad 2007 / Nguyễn Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri Thức,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn thực hành AutoCAD 2006 : Vẽ các vật thể 3 chiều (3D) các lệnh căn bản / Đức Bình, Lê Trung Tín.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên,  2005
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn thực hành Pro/Engineer 2001 . Phần 1 - Tạo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế sản phẩm / Lê Trung Thực, Hoàng Phương, Thái Sơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Hướng dẫn tự học AutoCAD 2000 toàn tập . Tập 2 / Trung Nguyên, Giang Đô.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Introducing AutoCAD 2008 / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing AutoCad 2008 [electronic resource] / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing AutoCAD 2009 and AutoCAD LT 2009 / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing Autocad Civil 3D 2010 / James Wedding, Richard Graham.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Technology Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introducing AutoCad Civil 3D 2010 / James Wedding, Rick Graham.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to Autocad 2010 [electronic resource] : 2D and 3D design / Alf Yarwood.
Thông tin xuất bản: Oxford, UK ; Burlington, MA : Newnes/Elsevier,  2009
Ký hiệu phân loại: 670
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to AutoCAD 2011 [electronic resource] / Alf Yarwood.
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes,  2010
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to AutoCAD 2020 : 2D and 3D design / Bernd S. Palm.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  2020
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Just Enough Autocad 2006 / George Omura.
Thông tin xuất bản: San Francisco : SYBEX,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Just enough AutoCAD 2007 / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autocad 2002 / George Omura
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2001
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autocad 2005 and Autocad LT 2005 / George Omura.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autocad 2006 and Autocad LT 2006 / George Omura.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex ,  2005
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering Autocad 2007 and Autocad LT 2007 / George Omura
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley ,  2006
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008 [electronic resource] / George Omura ; technical editor, Paul Richardson.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010 [electronic resource] / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011 [electronic resource] / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub./Sybex,  2010
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2015 and AutoCAD LT 2015 / George Omura with Brian Benton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Autodesk Official Press : Sybex, a Wiley Brand,  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016 / George Omura with Brian Benton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Autodesk Official Press/Sybex,  2015
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2017 and AutoCAD LT 2017 / George Omura with Brian Benton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Autodesk Official Press/Sybex,  2016
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD 2018 and AutoCAD LT 2018 / George Omura with Brian C. Benton.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Autodesk Official Press/Sybex,  2017
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2008 [electronic resource] / Dana Probert ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub.,  2007
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2009 / James Wedding, Dana Probert.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2010 / James Wedding, Scott McEachron
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Publ. ,  2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD Civil 3D 2011 / James Wedding, Scott McEachron.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Technology Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 624.0285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mastering AutoCAD for the Mac / George Omura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Indiana : Wiley Technology Publishing,  2011
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô hình hoá ba chiều với AutoCAD 2007 & 2008 / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Modelling with AutoCAD 2002 / Bob McFarlane.
Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann,  2002
Ký hiệu phân loại: 620.004202855369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MP AutoCAD 2004 Companion : Essentials of AutoCAD Plus Solid Modeling / A James Leach.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 670
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP. T.1- Lập trình thiết kế trên AutoCAD 14,2000 / Nguyễn Thanh Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP. T.2 - Lập trình thiết kế trên AutoCAD 14,2000 / Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Thanh Trung.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Practical Autodesk AutoCAD 2021 and AutoCAD LT 2021 : A no-nonsense, beginner's guide to drafting and 3D modeling with Autodesk AutoCAD / Yasser Shoukry, Jaiprakash Pandey
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing,  2020
Ký hiệu phân loại: 006.686
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Project-Based Autocad / Darren J Manning.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2004
Ký hiệu phân loại: 620.0042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lí lớp, vẽ mặt cắt và nhập văn bản trong AutoCAD 2007 (bản vẽ hai chiều) / Thu Trọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng AutoCAD 2000 lập bản vẽ thiết kế / Nguyễn Văn Hiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng AutoCAD 2002 . Tập 1 - Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều (2D) / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng AutoCAD 2002 . Tập 2 - Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Sử dụng Autocad thiêt kế các mô hình 3 chiều Release 14 / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1998
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tạo khối và in ấn trong AutoCad 2004 / Lê Bá An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical (Mechanical Desktop) / Nguyễn Hữu Lộc.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thực hành AutoCAD 2010 bằng hình minh họa / Vl-Comp (tổng hợp và biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tiếng Anh tin học đồ họa và vẽ thiết kế (Corel Draw & AutoCAD) / Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 428.024006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
 
Tin học chuyên ngành 1 Autocad / Trần Văn Khải, Trương Ngọc Quỳnh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tin học chuyên ngành 1 Autocad / Trần Văn Khải, Trương Ngọc Quỳnh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Truy cập dữ liệu và mở rộng sang internet trong Autocad 2004 / Lê Bá An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tự Học AutoCAD : Thiết kế 2D / Lưu Triều Nguyên chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Tự học xử lý sự cố thường gặp trên phần mềm đồ họa CorelDRAW Autocad photoshop / Water Pc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin ,  2010
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Up and running with AutoCAD 2011 : 2D drawing and modeling / Elliot Gindis.
Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Elsevier/Academic Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 620
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Using AutoCAD 2011 / Ralph Grabowski.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning ,  2011
Ký hiệu phân loại: 620.00420285536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ autocad / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ Autocad / Dương Kim Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật / Đinh Công Sắt.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 604.2223
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật / Hoàng Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật : Giáo trình / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật 1 / Trương Ngọc Quỳnh Châu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật 2 / Trần Thị Minh Côi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí . T.2 / Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí . T.2 / Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí / Bùi Thanh Luân.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí / Lê Khánh Điền
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí : T.1 / Trần Hữu Quế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật kiến trúc / Trần Văn Khải, Huỳnh Văn Khang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 720.284
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế / Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2006
Ký hiệu phân loại: 604.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ Kỹ thuật và Autocad 2007 / Trần Nhất Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 604.20285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vẽ kỹ thuật xây dựng : Bài tập / Nguyễn Quang Cự, Đặng Văn Cứ, Đoàn Như Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 692.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng mô hình mặt cong trong AutoCad 2007 : Mô hình 3 chiều / Thu Trọng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin