TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Đồ án định giá xây dựng công trình (8 tài liệu)

 
Định giá sản phẩm xây dựng / Phạm Thị Trang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Định giá sản phẩm xây dựng : giáo trình / Trần Thị Bạch Điệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Định mức xây dựng và định giá sản phẩm xây dựng / Phan Bá Vỵ.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng / Trần Thị Bạch Điệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 692.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thi hành luật xây dựng tư vấn giám sát, quản lý dự án, nghiệp vụ đáu thầu, phương pháp xác định ca máy, thiết bị thi công, định giá xây dựng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và các mẫu thông dụng nhất năm 2010 / Nguyễn Văn Nam (sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Khảo sát hiện trạng và định giá tác động môi trường cho dự án xây dựng chợ Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai / Đinh Xuân Thắng giáo viên hướng dẫn, Lâm Vĩnh Sơn giáo viên hướng dẫn, Lê Đỗ Diệu Trang.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phương pháp định giá sản phẩm xây dựng / Bùi Văn Yêm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 690
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng