TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng (39 tài liệu)

 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Hóc Môn (xét giai đoạn thực hiện đầu tư) / Đinh Văn Ánh ; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng thuộc tổng công ty du lịch Sài Gòn / Nguyễn Hồng Hải Phước; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Dự án đầu tư Lập - Thẩm định hiệu quả tài chính / Đinh Thế Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư / Đỗ Phú Trần Tình... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính  2019
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình thẩm định dự án đầu tư khu vực công / Nguyễn Hồng Thắng (chủ biên), Nguyễn Thị Huyền
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập - thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư / Đinh Thế Hiển.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2006
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lập dự án đầu tư : Giáo trình / Nguyễn Bạch Nguyệt chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập dự án đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa xây mới trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương / Huỳnh Thị Mỹ Xuyên; Lương Toàn Hiệp (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí MInh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập thẩm định và quản trị dự án đầu tư / Phạm Xuân Giang
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng / Lê Minh Thoa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư / Nguyễn Trọng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng / Châu Văn Thưởng, Phùng Khắc Cường
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng / Nguyễn Thống.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của các ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Lê Thị Lan Hương;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM (giai đoạn 2016 - 2020) / Bùi Đức Vinh; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Võ Kỳ Nam; Chu Việt Cường (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan nhà nước sử dụng vốn ngân sách thành phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Bá Thành; Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn quận Bình Tân / Lâm Ngọc Phấn; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình / Bùi Ngọc Toàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích kinh tế dự án đầu tư thành lập công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie / Khổng Đức Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành xây dựng / Nguyễn Văn Chọn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1998
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý các nguồn lực của dự án đầu tư xây dựng công trình / Bùi Mạnh Hùng...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư : Giáo trình / Từ Quang Phương chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án đầu tư công : Sách chuyên khảo / Lê Như Thanh, Lê Văn Hoà (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 332.67252
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng / Trịnh Quốc Thắng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng / Trịnh Quốc Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2008
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án : thiết lập và thẩm định dự án đầu tư / Vũ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án đầu tư / Lê Kinh Vĩnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án đầu tư / Nguyễn Xuân Thuỷ, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh.
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị dự án đầu tư : giáo trình / Đỗ Trọng Hoài.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị dự án đầu tư : Lý thuyết và bài tập / Nguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Ánh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thẩm định dự án đầu tư / Võ Tường Oanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thẩm định dự án đầu tư / Vũ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1999
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thẩm định mặt tài chính dự án đầu tư trung dài hạn tại NHCT chi nhánh 2 Tp.HCM / TRẦN THỊ HỒNG TÂM.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : giáo trình / Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư : lý thuyết và bài tập / Vũ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tính toán dự án đầu tư ; Kinh tế kỹ thuật / Đặng Minh Trang
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2002
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật