TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn học

Môn: Pháp luật về xây dựng (53 tài liệu)

 
250 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ xây dựng : quy định mới về suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình / Bích Phương (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2021
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực xây dựng / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1998
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các văn bản pháp luật về xây dựng. quyển A / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1999
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu / Nguyễn Thanh Huyền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1998
Ký hiệu phân loại: 342
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu / Nguyễn Thanh Tuyền (st).
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí minh : Thành phố Hồ Chí Minh  1998
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang tìm hiểu các quy định về đấu thầu và đầu tư trong xây dựng cơ bản / Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hà (st)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Điều kiện Hợp đồng FIDIC : Điều kiện hợp đồng nhà máy và thiết kế xây dựng, Điều kiện hợp đồng dự án EPC chìa khóa trao tay / Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu : văn bản pháp quy mới
Thông tin xuất bản: H : Xây dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 343.07869
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng / Bộ xây dựng dịch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2002
Ký hiệu phân loại: 343.0725
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực TPHCM 2008.
Thông tin xuất bản: tp.HCM : Hồng Đức,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.043
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật xây dựng / Lương Xuân Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình luật xây dựng / Lương Xuân Hùng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình pháp luật về xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Lê Kiều.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hối phiếu và sự cần thiết xây dựng luật hối phiếu tại Việt Nam. / Phan Anh Hải, Lê Văn Tề giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  1999
Ký hiệu phân loại: 346.096
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Hướng dẫn thi hành luật xây dựng tư vấn giám sát, quản lý dự án, nghiệp vụ đáu thầu, phương pháp xác định ca máy, thiết bị thi công, định giá xây dựng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và các mẫu thông dụng nhất năm 2010 / Nguyễn Văn Nam (sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nha nước ba năm 2018 - 2020 / Tường Vy (hệ thống)
Thông tin xuất bản: TPHCM : Kinh tế,  2017
Ký hiệu phân loại: 343.034
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu và xây dựng / Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu : Được sửa đổi, bổ sung bởi luật sử đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản / Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đầu tư và xây dựng : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2001
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật xây dựng (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia Sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật xây dựng : Bài giảng / Khoa Kỹ thuật Công trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật xây dựng : được sửa đổi, bổ sung bởi luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản / Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư Pháp ,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật xây dựng luật kiến trúc / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2021
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật xây dựng mới nhất / Dương Phong (tuyển chọn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức ,  2016
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật xây dựng và luật đấu thầu / Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật về đầu tư xây dựng / Nguyễn Thành Đức.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp luật về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng / Nguyễn Trọng Trang; Dương Tấn Lộc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật Việt Nam về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng và chuyển giao (BT) / Phan Hữu Phước; Đoàn Trọng Chỉnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.092
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật xây dựng / Nguyễn Thanh Hòa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng và bộ tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống quản lý môi trường / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1999
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy chế bảo vệ môi trường ngành xây dựng và bộ tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống quản lý môi trường / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2001
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy nổ cho nhà và công trình : QCVN 06:2010/BXD=Vietnam building code on fire safety of buildings / Bộ Xây Dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2010
Ký hiệu phân loại: 344.0537
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy nổ cho nhà ở và công trình và những quy định mới nhất về quản lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ quy hoạch đô thị, mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng / Bộ Xây Dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2010
Ký hiệu phân loại: 344.0537
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do công trình xây dựng gây ra / Nguyễn Phương Thanh; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng & an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình / Vũ Thị Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2019
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật,  2016
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật xây dựng / Nguyễn Thành Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật xây dựng / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu những quy định về định mức dự toán và đơn giá trong xây dựng cơ bản / Lê Thành Châu (sưu tầm và hệ thống hóa).
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Thành phố Hồ Chí Minh  1995
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản hướng dẫn thực hiện Bảo vệ môi trường trong quản lý phát triển đô thị nông thôn và đầu tư xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 344.046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp luật về xây dựng. quyển B / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  1999
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập V / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng - nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập IX / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. tập 6 / Bộ Xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập 1 / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng. Tập X / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng . Tập VIII / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng. Tập II / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng. Tập III / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị-quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng. Tập IV / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị quản lí doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập VII / Bộ xây dựng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  1997
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vi phạm trong đầu tư xây dựng công trình nhà ở thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam - lý luận và thực tiễn / Hà Hải Yến; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng Asean thành cộng đồng các quốc gia phát triển bền vững, đồng đều và hợp tác : Kỷ yếu hội thảo quốc tế tại Hà Nội tháng 11 - 1998 / Trung tâm KHXH & NV.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa Học Xã Hội Nhân Văn,  1999
Ký hiệu phân loại: 341.2473
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật