TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Marketing xây dựng (19 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Marketing là môn khoa học kinh tế nghiên cứu các quy luật; hình thành nhu cầu trên thị trường và hệ thống các chính sách, phương pháp nghệ thuật làm cho quá trình sản xuất phù hợp với nhu cầu xã hội; thỏa mãn nhu cầu ở mức tối đa, đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao. Marketing là khoa học nghiên cứu và giải quyết các nhu cầu, các mong muốn của con người thông qua trao đổi trên thị trường, nó là hệ thống phương pháp sử dụng đồng bộ tất cả sức mạnh của một đơn vị, một tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu đã định.
 
Applications in Basic Marketing : Clippings from the Popular Business Press / William D. Perreault.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applications in basic marketing Clippings from the popular nusiness press / E. Jerome McCarthy, Jr. William D. Perreault.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a global-managerial approach / William D. Perreault.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic marketing : a marketing strategy planning approach / William D. Perreault, Joseph P. Cannon, E. Jerome McCarthy.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic Marketing : Marketing căn bản / Vũ Thế Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình marketing căn bản / Đinh Tiên Minh (chủ biên), Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Văn Trưng, Đào Hoài Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Marketing căn bản / Trần Minh Đạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Kinh tế quốc dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Quách Bửu Châu...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Huỳnh Đinh Thái Linh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo (biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản / Nguyễn Thượng Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Nguyễn Văn Thi
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại Học Mở TP.HCM ,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản / Quách Thị Hữu Châu, Đinh Tiên Minh.
Thông tin xuất bản: Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing căn bản : giáo trình / Minh Cách Ngô chủ biên, Thị Minh Thanh Đào.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản : Giáo trình / Phạm Thị Huyền, Vũ Huy Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Marketing căn bản tất cả các thông tin và chiến lược cần thiết để marketing thành công sản phẩm hoặc dịch vụ = : Trump University marketing 101how to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them / Don Sexton; Hà Minh Hoàng, Huyền Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng