TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Qu���n l�� x��y d���ng (97 môn)

Môn: Đại số tuyến tính và Giải tích (235 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Linear Algebra and Calculus
 
1,001 calculus practice problems for dummies / Consumer Dummies.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 515.076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
1,001 pre-calculus practice problems for dummies. / Consumer Consumer Dummies, Mary Jane Sterling
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 515.076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A course in calculus and real analysis / Sudhir R. Ghorpade, Balmohan V. Limaye.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2006
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
A course in commutative algebra / Gregor Kemper.
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 512.44
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced Calculus / Angus E. Taylor/W. Robert Mann
Thông tin xuất bản: Wiley ,  1983
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced calculus / R. Creighton Buck, with the collaboration of Ellen F. Buck.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1978
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced calculus : a differential forms approach / Harold M. Edwards.
Thông tin xuất bản: New York : Birkhäuser,  2014
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced calculus demystified /David Bachman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2007.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Advanced calculus demystified[electronic resource] /David Bachman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced calculus with applications in statistics / André I. Khur.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced Calculus with Applications in Statistics / Andreì I. Khuri
Thông tin xuất bản: Wiley-Interscience ,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Advanced linear algebra / Steven Roman.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Algebra : an approach via module theory / William A. Adkins, Steven H. Weintraub.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1992
Ký hiệu phân loại: 512.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
An invitation to C*-algebras / William Arveson.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1976.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Analyse Combinatoire / Louis Comtet
Thông tin xuất bản: Reidel,  1974
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences / Laurence D. Hoffman, Gerald L. Bradley, Kenneth H. Rosen.
Thông tin xuất bản: N.Y : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Higher Education,  2005
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Artinian modules over group rings /Leonid Kurdachenko, Javier Otal, Igor Ya. Subbotin.
Thông tin xuất bản: Basel ;Boston : Birkhäuser Verlag,  c2007
Ký hiệu phân loại: 512.4
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Bài tập toán cao cấp. Tập 1- Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 512.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp . T.2 - Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2006
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp . T.2 - Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp . T.3 - Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp . T3- Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân / Nguyễn Thủy Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 515.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp . Tập 1- Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp : Tập 1 - Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 512.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp. Tập 1. Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2008
Ký hiệu phân loại: 512.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp. Tập 2 / Nguyễn Viết Đông ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Basic calculus :from Archimedes to Newton to its role in science /Alexander J. Hahn.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  c1998.
Ký hiệu phân loại: 515/.09
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Basic calculus of planetary orbits and interplanetary flight : the missions of the voyagers, Cassini, and Juno / Alexander J Hahn.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Biocalculus : calculus for the life sciences / James Stewart, McMaster University and University of Toronto, Troy Day, Queen's University.
Thông tin xuất bản: Boston, MA, USA : Cengage Learning,  2015
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Business calculus demystified / Rhonda Huettenmueller.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Business calculus demystified [electronic resource] / Rhonda Huettenmueller.
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus - Una Variable. Vol. 1- Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal / T. M Apostol
Thông tin xuất bản: Reverte Editorial ,  2005
Ký hiệu phân loại: 515.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus / Deborah Hughes-Hallett [and eighteen others] ; with the assistance of Otto K. Bretscher, Colby College, David E. Sloane, MD, Harvard Medical School ; coordinated by Elliot J. Marks.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus / James Stewart.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus / Tom M. Apostol
Thông tin xuất bản: Wiley ,  1975
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : based on Schaum's outline of differential and integral calculus elektronisk ressurs / by Frank Ayres, Jr. and Elliot Mendelson ; abridgement editor, George J. Hademenos.
Thông tin xuất bản: New York London : McGraw-Hill ,  2000
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : concepts and applications / Paul A. Foerster.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Key Curriculum Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : Early Transcendental Functions / Robert T Smith, Roland B Minton.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : Early Transcendental Functions Single Variable / Robert T Smith, Roland B Minton.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : early transcendentals / James Stewart.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson Brooks/Cole,  2008.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : early transcendentals / Howard Anton, Irl Bivens, Stephen Davis.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2012.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : early transcendentals / James Stewart.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson Brooks/Cole,  2008
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : Early Transcendentals / James Stewart.
Thông tin xuất bản: Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : early transcendentals.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2009
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : ideas and applications / Alex Himonas, Alan Howard.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : late transcendentals / Howard Anton, Irl Bivens, Stephen Davis.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2002
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus : single and multivariable / produced by the consortium based at Harvard and funded by a National Science Foundation Grant ; Deborah Hughes-Hallett, University of Arizona [and twenty-two others].
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus :graphical, numerical, algebraic /authors, Ross L. Finney ... [and others].
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Calculus demystified / Stephen G. Krantz.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus demystified /Steven Krantz.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Professional,  2010.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Calculus demystified [electronic resource] / Stephen G. Krantz.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus demystified [electronic resource] / Steven G. Krantz.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus essentials for dummies / Mark Ryan, Phillip Beadle, Mary Leete ; [edited by] Laura.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus for business, economics, and the social and life sciences / Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley, Kenneth H. Rosen.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus for business, economics, and the social and life sciences / Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus for business, economics, life sciences, and social sciences /Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler.
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall,  2011
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus for dummies / by Mark Ryan
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus for dummies, 2nd edition / Mark Ryan.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : John Wiley and Sons,  2014
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus for Dummies, Portable Edition / Mark Ryan
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley Pub. ,  2006
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus for the life sciences /Sebastian J. Schreiber, University of California, Davis, Karl J. Smith, Professor Emeritus, Santa Rosa Junior College, Wayne M. Getz, University of California, Berkeley.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Calculus for the utterly confused / Robert M. Oman, Daniel M. Oman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1999
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus for the Utterly Confused / Robert M. Oman/Daniel M. Oman
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  1999
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus II for dummies / by Mark Zegarelli.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus II for dummies / Mark Zegarelli.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc.,  2008
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus know-it-all [electronic resource] : beginner to advanced, and everything in between / Stan Gibilisco.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus of a single variable : early transcendental functions / Ron Larson, Bruce H. Edwards.
Thông tin xuất bản: Australia ; United States : Brooks/Cole, Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus of One Variable [electronic resource] / Keith E.Hirst.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag London Limited,  2006
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus of variations : with applications to physics and engineering / Robert Weinstock
Thông tin xuất bản: New York : Dover Publications ,  1974
Ký hiệu phân loại: 515.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus on Manifolds / Michael Spivak
Thông tin xuất bản: W.A. : Benjamin, Inc. ,  1965
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus with applications : brief version
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson/Addison-Wesley,  2005
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus with Complex Numbers / John B. Reade
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis ,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus Without Limits -- almost / John Sparks
Thông tin xuất bản: India : Authorhouse ,  2004
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus workbook for dummies / by Mark Ryan.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 515.076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus Workbook for Dummies / Mark Ryan
Thông tin xuất bản: Wiley ,  2005
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  c2007.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Calculus.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2002.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus. Volume 1- One-variable calculus, with an introduction to linear algebra / Tom M Apostol
Thông tin xuất bản: John Wiley and Sons (WIE),  1976
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Calculus. VOLUMEN II- Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades / Tom M. Apostol
Thông tin xuất bản: Reverte ,  1992
Ký hiệu phân loại: 515.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Combinatorial commutative algebra / Ezra Miller, Bernd Sturmfels.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 512.44
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Combinatorics of coxeter groups / Anders Björner, Francesco Brent.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Compact Lie groups / Mark R. Sepanski.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 512.482
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Đại số tuyến tính / Đỗ Công Khanh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đại số tuyến tính / Nguyễn Duy Thuận, Phi Mạnh Ban, Nông Quốc Chinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm ,  2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Đại số tuyến tính : dành cho khối kỹ thuật-công nghệ thông tin / Đặng Văn Cường.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đại học Duy Tân  
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Đại số tuyến tính : Dùng cho sinh viên đại học đại cương các chuyên ngành toán, tin, lý, hóa điện tử và kỹ thuật. T.2 / Lê Anh Vũ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Đại số tuyến tính : T1 / Lê Anh Vũ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1997
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Đại số tuyến tính dùng trong kinh tế / Trần Văn Hạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỷ thuật,  1997
Ký hiệu phân loại: 512.502433
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Đại số tuyến tính nâng cao / Đặng Văn Vinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Đại số tuyến tính và giải tích / Đỗ Công Khanh (chủ biên), Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Cao Trí.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Elementary Calculus Michael Corral
Thông tin xuất bản: Livonia, Michigan Michael Corral  2020
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Elementary linear algebra / Howard Anton.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Wiley,  2000
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Feynman's operational calculus and beyond :noncommutativity and time-ordering /Gerald W. Johnson, Michel L. Lapidus and Lance Nielsen.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 515.72
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Foundations of Differential Calculus / Euler; Translated by John D. Blanton
Thông tin xuất bản: Springer ,  2000
Ký hiệu phân loại: 515.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Free probability and operator algebras /Dan-Virgil Voiculescu, Nicolai Stammeier, Moritz Weber, Editors.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Functional Calculus
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 515.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals of calculus / Carla C. Morris, Robert M. Stark.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Geometric algebra : an algebraic system for computer games and animation / John Vince.
Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 512.57
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình toán cao cấp A1 / Nguyễn Quang Huy, Lê Thị Mai Trang, Hoàng Thị Minh Thảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Giáo trình toán cao cấp A3 / Hoàng Nguyên Lý,... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hardy Inequalities on Homogeneous Groups : 100 Years of Hardy Inequalities
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2019
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hardy Inequalities on Homogeneous Groups [electronic resource] : 100 Years of Hardy Inequalities / by Michael Ruzhansky, Durvudkhan Suragan.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Birkhäuser,  2019
Ký hiệu phân loại: 512.482
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
How to Solve Word Problems in Calculus / Eugene Don, Benay Don
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
How to solve word problems in calculus : a solved problem approach / Eugene Don, Benay Don.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hướng dẫn giải bài tập. Phần 1- Đại số tuyến tính / Lê Văn Hốt (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Instructor's solutions manual : to accompany Thomas' calculus, eleventh edition, based on the original work by George B. Thomas, Jr., as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. Part One / Ardis ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Pearson Addison-Wesley,  2005.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introduction to the Calculus of Variations / Bernard Dacorogna
Thông tin xuất bản: Imperial College Press ,  2004
Ký hiệu phân loại: 515.64
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Introductory analysis : a deeper view of calculus / Richard J. Bagby.
Thông tin xuất bản: San Diego : Harcourt/Academic Press,  2001.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Kazhdan's property (T) /Bachir Bekka, Pierre de la Harpe and Alain Valette.
Thông tin xuất bản: Cambridge ;New York : Cambridge University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Lie groups, Lie algebras, and representations : an elementary introduction / Brian C. Hall.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2003
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Lie groups, Lie algebras, and their representations / V.S.Varadarajan.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1984.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear algebra : algorithms, applications, and techniques.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier,  2014
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear algebra and its applications / David C. Lay.
Thông tin xuất bản: Boston : Addison-Wesley,  2012.
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear algebra and its applications / David C. Lay, University of Maryland, College Park, with Steven R. Lay, Lee University, Judith McDonald, Washington State University.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 512
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear algebra and its applications / Gilbert Strang.
Thông tin xuất bản: Fort Worth : Harcourt Brace Jovanovich Publishers,  1988
Ký hiệu phân loại: 512
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear algebra and its applications / Gilbert Strang.
Thông tin xuất bản: San Diego : Harcourt, Brace, Jovanovich, Publishers,  1988
Ký hiệu phân loại: 512
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear Algebra and Smarandache Linear Algebra / W. B. Vasantha Kandasamy
Thông tin xuất bản: Usa : American Research Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear Algebra David Cherney
Thông tin xuất bản: Davis, California University of California, Davis  2016
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Linear algebra demystified / David McMahon.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear algebra demystified elektronisk ressurs / David McMahon.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2006
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear Algebra Done Right / Sheldon Axler
Thông tin xuất bản: Springer ,  1997
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear algebra for dummies / by Mary Jane Sterling.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear Algebra with Applications / W. Keith Nicholson
Thông tin xuất bản: PWS Pub. Co. ,  1995
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear algebra, geometry and transformation / Bruce Solomon, Indiana University, Bloomington, USA.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2015.
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Linear Algebra. A Course for Physicists and Engineers
Thông tin xuất bản: , Berlin ; Boston : De Gruyter,  2017
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Linear algebraic groups / Armand Borel.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1991
Ký hiệu phân loại: 512.482
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Lý thuyết điều khiển tuyến tính / Nguyễn Doãn Phước.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2002
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Master math : pre-calculus and geometry / Debra Ross.
Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, NJ : Career Press,  1996.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Matrices : theory and applications / Denis Serre.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Module theory, extending modules and generalizations /Adnan Tercan, Canan C. Yücel ; with the cooperation of Patrick F. Smith, University of Glasgow.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 512.4
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Modules over discrete valuation domains /by Piotr A. Krylov and Askar A. Tuganbaev.
Thông tin xuất bản: Berlin ;New York : de Gruyter,  c2008.
Ký hiệu phân loại: 512.42
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Monomial ideals / Jürgen Herzog, Takayuki Hibi.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 512.44
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Phép tính vi tích phân : T.2 : Toán cao cấp A2 dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng / Phan Quốc Khánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Precalculus :graphs and models /John W. Coburn, J. D. Herdlick.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  c2012.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Precalculus demystified / Rhonda Huettenmueller.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005.
Ký hiệu phân loại: 515.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Pre-calculus workbook for dummies / Michelle Rose Gilman, Christopher Burger, Karina Neal.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc,  2009.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Projects for calculus : the language of change / Keith D. Stroyan
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press ,  1999
Ký hiệu phân loại: 515.078553
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quantization on Nilpotent Lie Groups [electronic resource] / by Veronique Fischer, Michael Ruzhansky.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Birkhäuser,  2016
Ký hiệu phân loại: 512.482
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quantum groups / Christian Kassel.
Thông tin xuất bản: New York : Springer-Verlag,  1995
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quaternion Algebras
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quaternion Algebras [electronic resource] / by John Voight.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 512.46
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quy hoạch tuyến tính / Nguyễn Cảnh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quy hoạch tuyến tính : Bài tập / Trấn Túc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Quy hoạch tuyến tính : Giáo trình hoàn chỉnh : Lý thuyết cơ bản, Phương pháp đơn hình, Bài toán mạng, Thuật toán điểm trong / Phan Quốc Khánh, Trần Huệ Nương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Representations of *-algebras, locally compact groups, and Banach *-algebraic bundles / J.M.G. Fell, R.S. Doran.
Thông tin xuất bản: Boston : Academic Press,  1988.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum';s Outline of Theory and Problems of Beginning Calculus / Elliott Mendelson
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  1997
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum';s Outline of Theory and Problems of Differential and Integral Calculus / Frank Ayres/Jr.;elliott Mendelson
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill ,  1990
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of 3,000 solved problems in calculus elektronisk ressurs / Elliott Mendelson
Thông tin xuất bản: New York : Schaum ,  1988
Ký hiệu phân loại: 515.15076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's Outline of Advanced Calculus, Third Edition / Robert Wrede, Murray R. Spiegel
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 515.22
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus / Robert Wrede, Murray R. Spiegel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2002.
Ký hiệu phân loại: 515.076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus [electronic resource].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2002
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill,  2002.
Ký hiệu phân loại: 515.076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of beginning calculus / Elliott Mendelson
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  1997
Ký hiệu phân loại: 515.1
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of college mathematics [electronic resource] : algebra, discrete mathematics, precalculus, introduction to calculus / Frank Ayres, Jr., Philip A. Schmidt.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1958.
Ký hiệu phân loại: 515.076
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of differential and integral calculus /Frank Ayres, Jr. and Elliott Mendelson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1990
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of tensor calculus / David C. Kay.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1988.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of understanding calculus concepts / Eli Passow
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  1996
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Schaum's outline of theory and problems of understanding calculus concepts /Eli Passow.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c1996.
Ký hiệu phân loại: 515/.076
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Schaum's outlines calculus /Frank Ayres, Jr., Elliot Mendelson.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  c2009.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Selected chapters in the calculus of variations /Jürgen Moser ; lecture notes by Oliver Knil
Thông tin xuất bản: Basel ;Boston : Birkhäuser,  c20
Ký hiệu phân loại: 515/.64
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Several complex variables and Banach algebras / Herbert Alexander, John Wermer.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  1998.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Smarandache Near-Rings / W.B. Vasantha Kandasamy
Thông tin xuất bản: American Research Press ,  2002
Ký hiệu phân loại: 512.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Smarandache Rings / W.B. Vasantha Kandasamy
Thông tin xuất bản: American Research Press ,  2002
Ký hiệu phân loại: 512.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Smarandache semirings, semifields, and semivector spaces / W.B. Vasantha Kandasamy.
Thông tin xuất bản: Rehoboth, N.M. : American Research Press,  2002.
Ký hiệu phân loại: 512.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Student's Solutions Manual to Accompany Calculus for Business, Economics, and the Social and Life Sciences brief edition / Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley, Devilyna Nichols.
Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill Higher Education ,  2006
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Study guide [to accompany] Linear algebra and its applications, third edition update / David C. Lay.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass ; London : Pearson / Addison Wesley,  2006
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Symmetry, representations, and invariants / Roe Goodman, Nolan R. Wallach.
Thông tin xuất bản: Dordrecht Netherlands ; New York : Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Teaching and Learning of Calculus
Thông tin xuất bản: Cham Springer  2016
Ký hiệu phân loại: 515.071
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The calculus : a genetic approach / Otto Toeplitz ; new foreword by David M. Bressoud.
Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press,  2007.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The calculus gallery : masterpieces from Newton to Lebesgue / William Dunham.
Thông tin xuất bản: Princeton, NJ : Princeton University Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The calculus of variations / Bruce van Brunt.
Thông tin xuất bản: New York : Springer ,  2004
Ký hiệu phân loại: 515.64
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The calculus Tutoring Book / Carol Ash, Robert B. Ash.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons, Inc.,  1993
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The complete idiot's guide to calculus [electronic resource] / W. Michael Kelley.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Alpha ,  2006
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
The Facts on File calculus handbook / Eli Maor.
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File ,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Thomas' calculus.
Thông tin xuất bản: Boston ;London : Pearson Addison Wesley ,  2005
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Tính toán thiết kế hệ thống nước thải cho khu căn hộ cao cấp The ESTELLA công suất 675 m3 ngày/đêm / Nguyễn Vĩnh Lịch; Đặng Viết Hùng(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Dinh I _ TP. Đà Lạt công suất 150m3/ngày đêm / Trương Xuân Sơn; Trần Thị Tường Vân(GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư cao cấp Dragon city xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM công suất 530m3/ngày đêm / Nguyễn Hải Thành; Võ Hồng Thi (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu căn hộ cao cấp The Estella Xa Lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2. TP.HCM công suất 700m3/ ngày đêm. / Lê Thị Bảo Ngọc;Nguyễn Trung Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Toán cao cấp : bài tập. T.1 / Nguyễn Thủy Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2006
Ký hiệu phân loại: 512.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp : bài tập. T.2 / Nguyễn Thủy Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2007
Ký hiệu phân loại: 515.33
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp : T.2 - Đại số tuyến tính / Nguyễn Viết Đông ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp : T.2 - Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2002
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp : T.2 - Phép tính giải tích một biến số : Bài tập / Nguyễn Đình Trí chủ biên, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2002
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp : T.3 : Bài tập / Vũ Thế Hựu.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán cao cấp 1 / Đỗ Công Khanh (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán cao cấp 2 / Đỗ Công Khanh (chủ biên), Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Cao Trí
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán cao cấp 2 / Đỗ Công Khanh (chủ biên), Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Cao Trí.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán cao cấp 3 / Đỗ Công Khanh (chủ biên), Nguyễn Cao Trí.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán cao cấp A1 : giáo trình / Đỗ Văn Nhơn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán cao cấp A2 / Nguyễn Xuân Liêm, Nguyễn Mạnh Quý.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp A2 : giáo trình / Đỗ Văn Nhơn, Nguyễn Mạnh Cường.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2006
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán cao cấp A3 / Nguyễn Xuân Liêm, Nguyễn Văn Đoành, Vũ Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp A3 : giáo trình / Đỗ Văn Nhơn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 515.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Toán cao cấp C / Đậu Thế Cấp ... [et. al].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1996
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh / Nguyễn Quốc Hưng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 330.0151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Toán cao cấp C2 và một số ứng dụng trong kinh doanh / Nguyễn Quốc Hưng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải,  2009
Ký hiệu phân loại: 330.0151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế : P.2 : Giải tích toán học / Lê Đình Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp Chuỗi và phương trình vi phân Toán 4 / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 515.
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp Chuỗi và phương trình vi phân Toán 4 / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 515.
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính / Đỗ Công Khanh (chủ biên), Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính : sách dành cho sinh viên các ngành kinh tế / Lê Sĩ Đồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính : sách dành cho sinh viên các ngành kinh tế / Lê Sĩ Đồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính toán 2 / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2004
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp giải tích / Phan Ngô Tuấn Anh, Phạm Hồng Danh, Đào Bảo Dũng...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Kinh tế,  2007
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp giải tích hàm một biến (toán 1) / Đỗ Công Khanh (chủ biên), Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2002
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp giải tích hàm một biến lý thuyết chuỗi / Đỗ Công Khanh chủ biên, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp giải tích hàm một biến lý thuyết chuỗi / Đỗ Công Khanh chủ biên, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến : Toán 3 / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh  2008
Ký hiệu phân loại: 515.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 515.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 515.3
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến Toán 3 / Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 515.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp phần giải tích : dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng ngành kinh tế - tài chính - ngân hàng / Lê Sĩ Đồng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp. T.1 - Phép tính vi tích phân hàm một biến và lý thuyết chuỗi / Nguyễn Viết Đông ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán cao cấp. T.2 - Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán học cao cấp . Tập 1 - Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2008
Ký hiệu phân loại: 512.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán học cao cấp : T.3 - Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2003
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán học cao cấp. T.2 - Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2010
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán học cao cấp. T.2 - Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  2004
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán học cao cấp. T.3 - Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Toán học cao cấp. Tập 1- Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 512.14
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Tối ưu hóa : Giáo trình / Trần Vũ Thiệu, Võ Văn Tuấn Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tối ưu hóa tổ hợp / Bùi Minh Trí.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Tối ưu hóa tuyến tính / Nguyễn Thành Cả
Thông tin xuất bản: H. : Lao động Xã hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Tối ưu hóa tuyến tính / Nguyễn Thành Cả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Tối ưu hóa ứng dụng / Nguyễn Nhật Lệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Topological Groups / Sidney A. Morris.
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI ,  2019
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Topological Groups. Advances, Surveys, and Open Questions
Thông tin xuất bản: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2019
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Topological methods in group theory / Ross Geoghegan.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Visualizing quaternions / Andrew J. Hanson.
Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : Morgan Kaufmann ,  2006
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên