TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Giáo dục quốc phòng - an ninh 1


Bách khoa tri thức quốc phòng toàn dân / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 355.00903
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh / Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Đào Huy Hiệp...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2018
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Trần Linh, Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Trần Linh, Nguyễn Hữu Giảng, Nguyễn Đức Kim.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 2 / Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng, Hoàng Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 2 / Trần Linh, Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 3 / Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 4 / Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng, Nguyễn Tiến Sỹ.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng . Tập 1 / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục quốc phòng . Tập 2 / Tác giả tập thể.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo dục quốc phòng-an ninh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo dục quốc phòng-an ninh / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh . Tập 2 / Đào Huy Hiệp,...(Và những người khác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1 / Đào Huy Hiệp...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2019
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình giáo dục quốc phòng-an ninh . Tập 1 / Đào Huy Hiệp,...(và những người khác).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Giáo dục quốc phòng-an ninh. T.2 / Nguyễn Đức Đăng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2017
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình