TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực Vật Dược

Mô tả chi tiết: Học phần gồm hai phần: Hình thái – Giải phẫu thực vật và Phân loại thực vật được trình bày trong 10 chương. Phần 1: Hình thái – Giải phẫu thực vật gồm các nội dung liên quan đến cấu trúc của tế bào thực vật, các khái niệm về mô, cấu tạo và phân loại các mô thực vật. Phần 2: Phân loại thực vật trình bày các đặc điểm đặc trưng ở bậc ngành, lớp, phân lớp, bộ, đặc biệt ở bậc họ của 9 ngành Thực vật bậc cao.
A Monograph of Paris (Melanthiaceae) [electronic resource] : Morphology, Biology, Systematics and Taxonomy / by Yunheng Ji.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Abiotic Stress Adaptation in Plants [electronic resource] : Physiological, Molecular and Genomic Foundation / edited by Ashwani Pareek, S.K. Sopory, Hans J. Bohnert, Govindjee.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Abiotic Stress Responses in Plants [electronic resource] : Metabolism, Productivity and Sustainability / edited by Parvaiz Ahmad, M.N.V. Prasad.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Abiotic Stress Tolerance in Plants [electronic resource] : Toward the Improvement of Global Environment and Food / edited by Ashwani K. Rai, Teruhiro Takabe.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Actin: A Dynamic Framework for Multiple Plant Cell Functions [electronic resource] / edited by Christopher J. Staiger, Frantisek Baluska, D. Volkmann, P. Barlow.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adulteration in Herbal Drugs: A Burning Issue [electronic resource] / by Shabnum Shaheen, Sehrish Ramzan, Farah Khan, Mushtaq Ahmad.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advance in Barley Sciences [electronic resource] : Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium / edited by Guoping Zhang, Chengdao Li, Xu Liu.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Microbial Toxin Research and Its Biotechnological Exploitation [electronic resource] / edited by Rajeev K. Upadhyay.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Plant and Animal Boron Nutrition [electronic resource] : Proceedings of the 3rd International Symposium on all Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition / edited by Fangsen Xu, Heiner E. Goldbach, Patrick H. Brown, Richard W. Bell, Toru Fujiwara, Curtiss D. Hunt, Sabine Goldberg, Lei Shi.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Plant Biopesticides [electronic resource] / edited by Dwijendra Singh.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Advances in Plant Ethylene Research [electronic resource] : Proceedings of the 7th International Symposium on the Plant Hormone Ethylene / edited by Angelo Ramina, Caren Chang, Jim Giovannoni, Harry Klee, Pierdomenico Perata, Ernst Woltering.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
African Ethnobotany in the Americas [electronic resource] / edited by Robert Voeks, John Rashford.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Agrobacterium: From Biology to Biotechnology [electronic resource] / edited by Tzvi Tzfira, Vitaly Citovsky.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Agrochemicals in Soil and Environment [electronic resource] : Impacts and Remediation / edited by M. Naeem, Juan Francisco Jimenez Bremont, Abid Ali Ansari, Sarvajeet Singh Gill.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Air Pollution and Plant Biotechnology [electronic resource] : Prospects for Phytomonitoring and Phytoremediation / edited by K. Omasa, H. Saji, S. Youssefian, N. Kondo.
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments [electronic resource] / edited by Joseph Seckbach.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Algae and their Biotechnological Potential [electronic resource] / edited by Feng Chen, Yue Jiang.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Algal Adaptation to Environmental Stresses [electronic resource] : Physiological, Biochemical and Molecular Mechanisms / edited by L.C. Rai, J.P. Gaur.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Algal Chemical Ecology [electronic resource] / edited by Charles D. Amsler.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Algal Toxins: Nature, Occurrence, Effect and Detection [electronic resource] / edited by Valtere Evangelista, Laura Barsanti, Anna Maria Frassanito, Vincenzo Passarelli, Paolo Gualtieri.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Alice in the Land of Plants [electronic resource] : Biology of Plants and Their Importance for Planet Earth / by Yiannis Manetas.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Alien Gene Transfer in Crop Plants, Volume 1 [electronic resource] : Innovations, Methods and Risk Assessment / edited by Aditya Pratap, Jitendra Kumar.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Alkaloids : biochemistry, ecology, and medicinal applications / Margaret F. Roberts, Michael Hink.
Thông tin xuất bản: New Yor : Springer,  1998
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Allelopathy in Ecological Agriculture and Forestry [electronic resource] : Proceedings of the III International Congress on Allelopathy in Ecological Agriculture and Forestry, Dharwad, India, 18-21 August 1998 / edited by S.S. Narwal, R.E. Hoagland, R.H. Dilday, M. J. Reigosa Roger.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An Introduction to Phytoplanktons: Diversity and Ecology [electronic resource] / by Ruma Pal, Avik Kumar Choudhury.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Animal diversity / National Geographic.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Anthocyanins [electronic resource] : Biosynthesis, Functions, and Applications / edited by Kevin Gould, Kevin M Davies, Chris Winefield.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applied Genetics of Leguminosae Biotechnology [electronic resource] / edited by Pawan K. Jaiwal, Rana P. Singh.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applied Weed and Herbicide Science [electronic resource] / edited by Kassio Ferreira Mendes, Antonio Alberto da Silva.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Approaches to Plant Stress and their Management [electronic resource] / edited by R.K. Gaur, Pradeep Sharma.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Arbuscular Mycorrhizas and Stress Tolerance of Plants [electronic resource] / edited by Qiang-Sheng Wu.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function [electronic resource] / edited by Hinanit Koltai, Yoram Kapulnik.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ascorbic Acid in Plants [electronic resource] : Biosynthesis, Regulation and Enhancement / by Yuyang Zhang.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Asian Pacific Phycology in the 21st Century: Prospects and Challenges [electronic resource] : Proceeding of The Second Asian Pacific Phycological Forum, held in Hong Kong, China, 21-25 June 1999 / edited by Put O. Ang Jr.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Aspects of Brazilian Floristic Diversity [electronic resource] : From Botany to Traditional Communities / edited by Maria Franco Trindade Medeiros, Bárbara de Sá Haiad.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Associative and Endophytic Nitrogen-fixing Bacteria and Cyanobacterial Associations [electronic resource] / edited by Claudine Elmerich, William E. Newton.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Atlas of Rangeland Plants in Hulun Buir [electronic resource] / by Xiaohui Yang, Yuanjun Zhu, Baizhu Wang, Yanshu Liu.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora [electronic resource] : The Carpathian Mountains Region / by Vít Bojnanský, Agáta Fargašová.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Atlas of Woody Plant Stems [electronic resource] : Evolution, Structure, and Environmental Modifications / by Fritz Hans Schweingruber, Annett Börner, Ernst-Detlef Schulze.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Auxin Molecular Biology [electronic resource] / edited by Cathérine Perrot-Rechenmann, Gretchen Hagen.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Auxins, Cytokinins and Gibberellins Signaling in Plants [electronic resource] / edited by Tariq Aftab.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Baccharis [electronic resource] : From Evolutionary and Ecological Aspects to Social Uses and Medicinal Applications / edited by Geraldo Wilson Fernandes, Yumi Oki, Milton Barbosa.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bacilli in Agrobiotechnology [electronic resource] : Plant Stress Tolerance, Bioremediation, and Bioprospecting / edited by M. Tofazzal Islam, Mahfuz Rahman, Piyush Pandey.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bamboo - Current and Future Prospects
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bayesian Networks and Decision Graphs [electronic resource] / by Thomas Dyhre Nielsen, FINN VERNER JENSEN.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beta maritima [electronic resource] : The Origin of Beets / by Enrico Biancardi, Leonard W. Panella, Robert T. Lewellen.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beyond IPM: Introduction to the Theory of Holistic Pest Management [electronic resource] / by Juan F. Barrera.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biocontrol Potential and its Exploitation in Sustainable Agriculture [electronic resource] : Crop Diseases, Weeds, and Nematodes / edited by Rajeev K. Upadhyay, K.G. Mukerji, B.P. Chamola.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bio-crude transcriptomics [electronic resource] : Gene discovery and metabolic network reconstruction for the biosynthesis of the terpenome of the hydrocarbon oil-producing green alga, <i>Botryococcus braunii</i> race B (Showa)*
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2012
Ký hiệu phân loại: 580.2
Bộ sưu tập: Metadata
 
Biodiesel from Flowering Plants [electronic resource] / by Samuel Paul Raj, Pravin Raj Solomon, Baskar Thangaraj.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biofuels [electronic resource] : Global Impact on Renewable Energy, Production Agriculture, and Technological Advancements / edited by Dwight Tomes, Prakash Lakshmanan, David Songstad.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biointensive Integrated Pest Management in Horticultural Ecosystems [electronic resource] / by P. Parvatha Reddy.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biomass and Bioenergy [electronic resource] : Applications / edited by Khalid Rehman Hakeem, Mohammad Jawaid, Umer Rashid.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biomass and Bioenergy [electronic resource] : Processing and Properties / edited by Khalid Rehman Hakeem, Mohammad Jawaid, Umer Rashid.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biosaline Agriculture and Salinity Tolerance in Plants [electronic resource] / edited by Münir Öztürk, Yoav Waisel, M. Ajman Khan, Güven Görk.
Thông tin xuất bản: Basel : Birkhäuser Basel : Imprint: Birkhäuser,  2006.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnological Advances in Bamboo [electronic resource] : The "Green Gold" on the Earth / edited by Zishan Ahmad, Yulong Ding, Anwar Shahzad.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnological strategies for the conservation of medicinal and ornamental climbers [electronic resource] / edited by Anwar Shahzad, Shiwali Sharma, Saeed A. Siddiqui.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology and Sustainable Agriculture 2006 and Beyond [electronic resource] : Proceedings of the 11th IAPTC&B Congress, August 13-18, 2006 Beijing, China / edited by Zhihong Xu, Jiayang Li, Yongbiao Xue, Weicai Yang.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Black cumin (Nigella sativa) seeds: Chemistry, Technology, Functionality, and Applications [electronic resource] / edited by Mohamed Fawzy Ramadan.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Botany : Recent Advances and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Botany for dummies / Rene Fester Kratz, Chris Hardy, John J Croft.
Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pubishing, Inc.,  2011
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Botany Illustrated [electronic resource] : Introduction to Plants, Major Groups, Flowering Plant Families / Janice Glimn-Lacy, Peter B. Kaufman
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Janice Glimn-Lacy and Peter B. Kaufman ,  2006
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Brazilian Paleofloras [electronic resource] : From Paleozoic to Holocene / edited by Roberto Iannuzzi, Ronny Rößler, Lutz Kunzmann.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Breeding and Biotechnology of Tea and its Wild Species [electronic resource] / by Tapan Kumar Mondal.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Breeding Plantation Tree Crops: Temperate Species [electronic resource] / edited by Shri Mohan Jain, P.M. Priyadarshan.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Breeding Plantation Tree Crops: Tropical Species [electronic resource] / edited by Shri Mohan Jain, P.M. Priyadarshan.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Broadening the Genetic Base of Grain Legumes [electronic resource] / edited by Mohar Singh, Ishwari Singh Bisht, Manoranjan Dutta.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
C4 Photosynthesis and Related CO2 Concentrating Mechanisms [electronic resource] / edited by Agepati S. Raghavendra, Rowan F. Sage.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các phương pháp nghiên cứu thực vật / Nguyễn Nghĩa Thìn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 580.7
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Cannabis sativa L. - Botany and Biotechnology [electronic resource] / edited by Suman Chandra, Hemant Lata, Mahmoud A. ElSohly.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cell and Developmental Biology of Arabinogalactan-Proteins [electronic resource] / edited by Eugene A. Nothnagel, Antony Bacic, A.E. Clarke.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cell Division Control in Plants [electronic resource] / edited by Desh Pal S. Verma, Zonglie Hong.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chemical Ecology of Plants: Allelopathy in Aquatic and Terrestrial Ecosystems [electronic resource] / edited by Inderjit, Azim U. Mallik.
Thông tin xuất bản: Basel : Birkhäuser Basel : Imprint: Birkhäuser,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chemical Research on Plant Growth [electronic resource] : A translation of Théodore de Saussure's Recherches chimiques sur la Végétation by Jane F. Hill / by Théodore de Saussure.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chlorophylls and Bacteriochlorophylls [electronic resource] : Biochemistry, Biophysics, Functions and Applications / edited by Bernhard Grimm, Robert J. Porra, Wolfhart Rüdiger, Hugo Scheer.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chloroplast Biogenesis [electronic resource] : From Proplastid to Gerontoplast / by Udaya C. Biswal, M.K. Raval.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chromosome Painting [electronic resource] : Principles, Strategies and Scope / edited by Arun Kumar Sharma, Archana Sharma.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Climate Change and Management of Cool Season Grain Legume Crops [electronic resource] / edited by Shyam Singh Yadav, David L. McNeil, Robert Redden, Sharanagouda A. Patil.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Clusia [electronic resource] : A Woody Neotropical Genus of Remarkable Plasticity and Diversity / edited by Ulrich Lüttge.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Coffee Biotechnology and Quality [electronic resource] : Proceedings of the 3rd International Seminar on Biotechnology in the Coffee Agro-Industry, Londrina, Brazil / edited by T. Sera, C.R. Soccol, A. Pandey, S. Roussos.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Colour atlas of woody plants and trees / Bryan G. Bowes
Thông tin xuất bản: New Jersey : CRC Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Community Action for Conservation [electronic resource] : Mexican Experiences / edited by Luciana Porter-Bolland, Isabel Ruiz-Mallén, Claudia Camacho-Benavides, Susannah R. McCandless.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Comparative cell-specific transcriptomics reveals differentiation of C <sub>4</sub> photosynthesis pathways in switchgrass and other C <sub>4</sub> lineages [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge, Tenn. : Oak Ridge National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2016
Ký hiệu phân loại: 580.7
Bộ sưu tập: Metadata
 
Conservation and Reintroduction of Rare and Endangered Plants in China [electronic resource] / edited by Hai Ren.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Constitution of Organs of the Higher Plants [electronic resource] : The multiple secondary axis theory / by Chi Yen.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Copper-cobalt flora of Upper Katanga and Copperbelt. Field guide. Over 400 plants, 1,000 photographs and 500 drawings
Thông tin xuất bản: Presses agronomiques de Gembloux (Liege University),  2016
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Coryphantha [electronic resource] : Cacti of Mexico and Southern USA / by Reto Dicht, Adrian Lüthy.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cotton Fiber: Physics, Chemistry and Biology [electronic resource] / edited by David D. Fang.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Crop Improvement Under Adverse Conditions [electronic resource] / edited by Narendra Tuteja, Sarvajeet Singh Gill.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cryopreservation of Plant Germplasm II [electronic resource] / edited by L.E. Towill, Y.P.S. Bajaj.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cultivated vegetables of the world: a multilingual onomasticon [electronic resource] / by Stanley J. Kays.
Thông tin xuất bản: Wageningen : Wageningen Academic Publishers : Imprint: Wageningen Academic Publishers,  2011.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cyanobacteria in Symbiosis [electronic resource] / edited by A.N. Rai, B. Bergman, Ulla Rasmussen.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Defensive (anti-herbivory) Coloration in Land Plants [electronic resource] / by Simcha Lev-Yadun.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Development of Plant-Based Medicines: Conservation, Efficacy and Safety [electronic resource] / edited by Praveen K. Saxena.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Dietary Phytochemicals [electronic resource] : A Source of Novel Bioactive Compounds for the Treatment of Obesity, Cancer and Diabetes / edited by Chukwuebuka Egbuna, Sadia Hassan.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Diversity and Integration in Mycorrhizas [electronic resource] : Proceedings of the 3rd International Conference on Mycorrhizas (ICOM3) Adelaide, Australia, 8-13 July 2001 / edited by Sally E. Smith, F. Andrew Smith.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
DNA-Based Markers in Plants [electronic resource] / edited by R.L. Phillips, Indra K. Vasil.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Doubled Haploid Production in Crop Plants [electronic resource] : A Manual / edited by M. Maluszynski, Kenneth Kasha, B.P. Forster, I. Szarejko.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ecophysiology and Responses of Plants under Salt Stress [electronic resource] / edited by Parvaiz Ahmad, M.M. Azooz, M.N.V. Prasad.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal And Non Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 3, Fruits / by Lim T. K.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal and Non Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 8, Flowers / by T. K. Lim.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal and Non Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 9, Modified Stems, Roots, Bulbs / by T. K. Lim.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 10, Modified Stems, Roots, Bulbs / by T. K. Lim.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 11 Modified Stems, Roots, Bulbs / by T. K. Lim.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 12 Modified Stems, Roots, Bulbs / by T. K. Lim.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 2, Fruits / by Lim T. K.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 4, Fruits / by T. K. Lim.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 5, Fruits / by T. K. Lim.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 6, Fruits / by T. K. Lim.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants [electronic resource] : Volume 7, Flowers / by T. K. Lim.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Effect of proteoglycans at interfaces as related to location, architecture, and mechanical cues [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Science ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2015
Ký hiệu phân loại: 580.1
Bộ sưu tập: Metadata
 
Eighteenth International Seaweed Symposium [electronic resource] : Proceedings of the Eighteenth International Seaweed Symposium held in Bergen, Norway, 20 - 25 June 2004 / edited by Robert J. Anderson, Juliet A. Brodie, Edvar Onsøyen, Alan T. Critchley.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Endoribonuclease-Based Two-Component Repressor Systems for Tight Gene Expression Control in Plants [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Science ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2017
Ký hiệu phân loại: 580.7
Bộ sưu tập: Metadata
 
Environmental Challenges and Medicinal Plants [electronic resource] : Sustainable Production Solutions under Adverse Conditions / edited by Tariq Aftab.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans [electronic resource] : Perspectives on Sustainable Rural Development and Reconciliation / edited by Andrea Pieroni, Cassandra L. Quave.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethnobotany of the Himalayas [electronic resource] / edited by Ripu M. Kunwar, Hassan Sher, Rainer W. Bussmann.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethnobotany of the Mountain Regions of Brazil [electronic resource] / edited by Reinaldo Farias Paiva de Lucena, Denise Dias da Cruz.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethnoveterinary Medicine [electronic resource] : Present and Future Concepts / edited by Lyndy J. McGaw, Muna Ali Abdalla.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ethylene [electronic resource] : Agricultural Sources and Applications / by Muhammad Arshad, William T. Frankenberger Jr.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Farming for Health [electronic resource] : Green-Care Farming Across Europe and the United States of America / edited by Jan Hassink, Majken Dijk, van.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Flavonoids of the Sunflower Family (Asteraceae) [electronic resource] / by Bruce A. Bohm, Tod F. Stuessy.
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Flower Breeding and Genetics [electronic resource] : Issues, Challenges and Opportunities for the 21st Century / edited by Neil O. Anderson.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Flowering plants / Armen Takhtajan.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Flowering Plants [electronic resource] / by Armen Takhtajan.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Flowering Plants. Eudicots [electronic resource] : Asterales / edited by Joachim W. Kadereit, Charles Jeffrey.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Flowering Plants. Eudicots [electronic resource] : Berberidopsidales, Buxales, Crossosomatales, Fabales p.p., Geraniales, Gunnerales, Myrtales p.p., Proteales, Saxifragales, Vitales, Zygophyllales, Clusiaceae Alliance, Passifloraceae Alliance, Dilleniaceae, Huaceae, Picramniaceae, Sabiaceae / edited by Klaus Kubitzki.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Flowers in Amber [electronic resource] / by George Poinar.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fodder Crops and Amenity Grasses [electronic resource] / edited by Beat Boller, Ulrich K. Posselt, Fabio Veronesi.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Food and Potential Industrial Applications of Bambara Groundnut [electronic resource] / edited by Samson A. Oyeyinka, Beatrice I. O. Ade-Omowaye.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Food Security in Nutrient-Stressed Environments: Exploiting Plants' Genetic Capabilities [electronic resource] / edited by J.J. Adu-Gyamfi.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Forest Vegetation of Northeast Asia [electronic resource] / edited by Jirí Kolbek, M. Srutek, Elgene E. O. Box.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
French Botany in the Enlightenment [electronic resource] : The Ill-fated Voyages of La Pérouse and His Rescuers / by R.L. Williams.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Freshwater Red Algae [electronic resource] : Phylogeny, Taxonomy and Biogeography / by Morgan L Vis, Orlando Necchi Jr.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
FRET Response of a Modified Ribose Receptor Expressed in the Diatom Thalassiosira pseudonana [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Richland, Wash. : Oak Ridge, Tenn. : Pacific Northwest National Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2011
Ký hiệu phân loại: 580.1
Bộ sưu tập: Metadata
 
Fruits of the Brazilian Cerrado [electronic resource] : Composition and Functional Benefits / edited by Fernando Freitas de Lima, Caroline Honaiser Lescano, Ivan Pires de Oliveira.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Functional Genomics [electronic resource] / edited by Chris Town.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Functional Importance of the Plant Microbiome [electronic resource] : Implications for Agriculture, Forestry and Bioenergy / edited by Sharon Lafferty Doty.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Functional Surfaces in Biology III [electronic resource] : Diversity of the Physical Phenomena / edited by Stanislav N. Gorb, Elena V. Gorb.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals of Field Crop Breeding [electronic resource] / edited by Devendra Kumar Yadava, Harsh Kumar Dikshit, Gyan Prakash Mishra, Shailesh Tripathi.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fungal Pathology [electronic resource] / edited by J.W. Kronstad.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fungal Strategies of Wood Decay in Trees [electronic resource] / by Francis W.M.R. Schwarze, Julia Engels, Claus Mattheck.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Future Challenges in Crop Protection Against Fungal Pathogens [electronic resource] / edited by Aakash Goyal, Chakravarthula Manoharachary.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Garden Learning: A Study on European Botanic Gardens' Collaborative Learning Processes
Thông tin xuất bản: London : Ubiquity Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
General Concepts in Integrated Pest and Disease Management [electronic resource] / edited by A. Ciancio, K.G. Mukerji.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetic Mapping and Marker Assisted Selection [electronic resource] : Basics, Practice and Benefits / by N Manikanda Boopathi.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetic preservation of plant cells in vitro [electronic resource] / B. Grout (ed.)
Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer,  1995
Ký hiệu phân loại: 580.724
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Genetics and Genomics of Cotton [electronic resource] / edited by Andrew H. Paterson.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetics and Genomics of Papaya [electronic resource] / edited by Ray Ming, Paul H. Moore.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetics and Genomics of Rice [electronic resource] / edited by Qifa Zhang, Rod A. Wing.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetics and Genomics of Rosaceae [electronic resource] / edited by Kevin M. Folta, Susan E. Gardiner.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetics and Genomics of Soybean [electronic resource] / edited by Gary Stacey.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetics and Genomics of the Triticeae [electronic resource] / edited by Catherine Feuillet, Gary J. Muehlbauer.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genetics and Improvement of Barley Malt Quality [electronic resource] / edited by Guoping Zhang, Chengdao Li.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genome Engineering for Crop Improvement [electronic resource] / edited by Bidyut Kumar Sarmah, Basanta Kumar Borah.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Abiotic Stress Resistant Cereal Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Abiotic Stress Resistant Fruit Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Abiotic Stress Resistant Oilseed Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Abiotic Stress Resistant Pulse Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Abiotic Stress Resistant Technical Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Abiotic Stress Resistant Vegetable Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Cereal Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Oilseed Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Pulse Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Technical Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Vegetable Crops [electronic resource] / edited by Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomics of Chloroplasts and Mitochondria [electronic resource] / edited by Ralph Bock, Volker Knoop.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomics of Tree Crops [electronic resource] / edited by R.J. Schnell, P.M. Priyadarshan.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomics of Tropical Crop Plants [electronic resource] / edited by Paul H. Moore, Ray Ming.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình Thực vật học / Nguyễn Bá.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2007
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Grape Rootstocks and Related Species [electronic resource] / by Alireza Rahemi, Jean C. Dodson Peterson, Karl True Lund.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of Maize: Its Biology [electronic resource] / edited by Jeff L. Bennetzen, Sarah C. Hake.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of Poisonous and Injurious Plants [electronic resource] / by Lewis S. Nelson, Michael J. Balick.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of Techniques in Plant Histopathology [electronic resource] / by João Paulo Rodrigues Marques, Marli Kasue Misaki Soares.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hệ thống học thực vật / Nguyễn Nghĩa Thìn, Đặng Thị Sy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Hệ thực vật và đa dạng loài = Flora and species diversity / Nguyễn Nghĩa Thìn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Heat Shock Proteins and Plants [electronic resource] / edited by Alexzander A. A. Asea, Stuart K. Calderwood, Punit Kaur.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Herbal and Acidulant Tree Spices [electronic resource] : Their Global Commercial Potential / by Kodoth Prabhakaran Nair.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
High-resolution genetic mapping of allelic variants associated with cell wall chemistry in Populus [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Science ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2015
Ký hiệu phân loại: 580.7
Bộ sưu tập: Metadata
 
Hormones and Plant Response [electronic resource] / edited by Dharmendra K. Gupta, Francisco J. Corpas.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hydrogen Sulfide and Plant Acclimation to Abiotic Stresses [electronic resource] / edited by M. Nasir Khan, Manzer H. Siddiqui, Saud Alamri, Francisco J. Corpas.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Illustrated Handbook of Succulent Plants: Aizoaceae A-E [electronic resource] / edited by Heidrun E.K. Hartmann.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Illustrated Handbook of Succulent Plants: Monocotyledons [electronic resource] / edited by Urs Eggli.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Immuno and Affinity Cytochemical Analysis of Cell Wall Composition in the Moss Physcomitrella patens [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy. Office of Science ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2016
Ký hiệu phân loại: 580.
Bộ sưu tập: Metadata
 
Improvement of Crop Plants for Industrial End Uses [electronic resource] / edited by P. Ranalli.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Improvement of Crops in the Era of Climatic Changes [electronic resource] : Volume 1 / edited by Parvaiz Ahmad, Mohd Rafiq Wani, Mohamed Mahgoub Azooz, Lam-Son Phan Tran.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Improvement of Crops in the Era of Climatic Changes [electronic resource] : Volume 2 / edited by Parvaiz Ahmad, Mohd Rafiq Wani, Mohamed Mahgoub Azooz, Lam-Son Phan Tran.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Improvement Strategies of Leguminosae Biotechnology [electronic resource] / edited by Pawan K. Jaiwal, Rana P. Singh.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
In Vitro Culture of Mycorrhizas [electronic resource] / edited by Stéphane Declerck, Désiré-Georges Strullu, André Fortin.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Incompatibility and Incongruity in Wild and Cultivated Plants [electronic resource] / by Dreux de Nettancourt.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2001.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Increasing plant growth by modulating omega-amidase expression in plants [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Los Alamos, N.M. : Oak Ridge, Tenn. : Los Alamos National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2015
Ký hiệu phân loại: 580.1
Bộ sưu tập: Metadata
 
Indian Herbal Remedies [electronic resource] : Rational Western Therapy, Ayurvedic and Other Traditional Usage, Botany / edited by C.P. Khare.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Induced Plant Resistance to Herbivory [electronic resource] / edited by Andreas Schaller.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Influence of Translation Initiation on Organellar Protein Targeting in Arabidopsis [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2011
Ký hiệu phân loại: 580.
Bộ sưu tập: Metadata
 
Innovative Strategies for Teaching in the Plant Sciences [electronic resource] / edited by Cassandra L. Quave.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Institutional Integrity in Health Care [electronic resource] / edited by Ana Smith Iltis.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Interactions in the Root Environment - An Integrated Approach [electronic resource] : Proceedings of the Millenium Conference on Rhizosphere Interactions, IACR-Rothamsted, United Kingdom 10- April, 2001 / edited by David S. Powlson, Geoff L. Bateman, Keith G. Davies, John L. Gaunt, Penny R. Hirsch, Peter W. Barlow.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2002.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intertwined Histories : Plants in their Social Contexts
Thông tin xuất bản: Calgary University of Calgary Press  2019
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intertwined Histories: Plants in their Social Contexts
Thông tin xuất bản: Calgary, Alberta : University of Calgary Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introductory plant biology / Kingsley R. Stern, James E. Bidlack, Shelley H. Jansky.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Invasive Forest Insects, Introduced Forest Trees, and Altered Ecosystems [electronic resource] : Ecological Pest Management in Global Forests of a Changing World / edited by Timothy D. Paine.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Isoprenoid Synthesis in Plants and Microorganisms [electronic resource] : New Concepts and Experimental Approaches / edited by Thomas J. Bach, Michel Rohmer.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Jasmonates and Salicylates Signaling in Plants [electronic resource] / edited by Tariq Aftab, Mohammad Yusuf.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Jatropha, Challenges for a New Energy Crop [electronic resource] : Volume 1: Farming, Economics and Biofuel / edited by Nicolas Carels, Mulpuri Sujatha, Bir Bahadur.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Jatropha, Challenges for a New Energy Crop [electronic resource] : Volume 2: Genetic Improvement and Biotechnology / edited by Bir Bahadur, Mulpuri Sujatha, Nicolas Carels.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Justus Ludewig von Uslar, and the First Book on Allelopathy [electronic resource] / by R.J. Willis.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2004.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Laboratory Protocols in Fungal Biology [electronic resource] : Current Methods in Fungal Biology / edited by Vijai Kumar Gupta, Maria G. Tuohy, Manimaran Ayyachamy, Kevin M. Turner, Anthonia O'Donovan.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Legumes in the Omic Era [electronic resource] / edited by Sanjeev Gupta, Nagasamy Nadarajan, Debjyoti Sen Gupta.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Linking Research and Marketing Opportunities for Pulses in the 21st Century [electronic resource] : Proceedings of the Third International Food Legumes Research Conference / edited by R. Knight.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Liquid Culture Systems for in vitro Plant Propagation [electronic resource] / edited by A.K. Hvoslef-Eide, W. Preil.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Local Food Plants of Brazil [electronic resource] / edited by Michelle Cristine Medeiros Jacob, Ulysses Paulino Albuquerque.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lotus japonicus Handbook [electronic resource] / edited by Antonio J. Márquez.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
LysM receptor-like kinases to improve plant defense response against fungal pathogens [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2013
Ký hiệu phân loại: 580.
Bộ sưu tập: Metadata
 
Magill's encyclopedia of science : plant life / editor, Bryan D. Ness.
Thông tin xuất bản: Pasadena, Calif. : Salem Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Managing and Breeding Wheat for Organic Systems [electronic resource] : Enhancing Competitiveness Against Weeds / by Muhammad Asif, Muhammad Iqbal, Harpinder Randhawa, Dean Spaner.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mangroves and Halophytes [electronic resource] : Restoration and Utilisation / edited by Helmut Lieth, Maxímo García Sucre, Brigitte Herzog.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2008.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mangroves: Ecology, Biodiversity and Management [electronic resource] / edited by Rajesh P. Rastogi, Mahendra Phulwaria, Dharmendra K. Gupta.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
MAP Kinases in Plant Signal Transduction [electronic resource] / edited by Heribert Hirt.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Marine Hard Bottom Communities [electronic resource] : Patterns, Dynamics, Diversity, and Change / edited by Martin Wahl.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mathematical Modelling in Plant Biology [electronic resource] / edited by Richard J. Morris.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mechanisms of Gene Regulation [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. Dept. of Energy ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2012
Ký hiệu phân loại: 580.
Bộ sưu tập: Metadata
 
Mechanisms of Resistance to Plant Diseases [electronic resource] / edited by A.J. Slusarenko, R.S. Fraser, L.C. van Loon.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2000.
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Medicinal and Aromatic Plants of India Vol. 1 [electronic resource] / edited by Ákos Máthé, Irfan Ali Khan.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 580