TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Chuyên đề di truyền vi sinh vật


Antibiotics and Antibiotics Resistance Genes in Soils [electronic resource] : Monitoring, Toxicity, Risk Assessment and Management / edited by Muhammad Zaffar Hashmi, Vladimir Strezov, Ajit Varma.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biogenesis of Hydrocarbons [electronic resource] / edited by Alfons J. M. Stams, Diana Z. Sousa.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biogenesis of Hydrocarbons [electronic resource] / edited by Alfons J.M. Stams, Diana Sousa.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology of Extremophiles : [electronic resource] : Advances and Challenges / edited by Pabulo H Rampelotto.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biotechnology of Yeasts and Filamentous Fungi [electronic resource] / edited by Andriy A. Sibirny.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Comparative Genomics [electronic resource] : Using Fungi as Models / edited by Per Sunnerhagen, Jure Piskur.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Di truyền học vi sinh vật và ứng dụng : giáo trình / Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng.
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Huế ,  2008
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
DNA Traffic in the Environment [electronic resource] / edited by Hiromi Nishida, Taku Oshima.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Forensic DNA Typing: Principles, Applications and Advancements [electronic resource] / edited by Pankaj Shrivastava, Hirak Ranjan Dash, Jose A. Lorente, Jahangir Imam.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Functional Metagenomics: Tools and Applications [electronic resource] / edited by Trevor C. Charles, Mark R. Liles, Angela Sessitsch.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fungal Genomics [electronic resource] / edited by Alistair J.P. Brown.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genome Mapping and Genomics in Animal-Associated Microbes [electronic resource] / edited by Vishvanath Nene, Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomics of Plant-Associated Bacteria [electronic resource] / edited by Dennis C. Gross, Ann Lichens-Park, Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomics of Plant-Associated Fungi and Oomycetes: Dicot Pathogens [electronic resource] / edited by Ralph A. Dean, Ann Lichens-Park, Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomics of Plant-Associated Fungi: Monocot Pathogens [electronic resource] / edited by Ralph A. Dean, Ann Lichens-Park, Chittaranjan Kole.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Genomics of Soil- and Plant-Associated Fungi [electronic resource] / edited by Benjamin A. Horwitz, Prasun K. Mukherjee, Mala Mukherjee, Christian P. Kubicek.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Grand Challenges in Algae Biotechnology [electronic resource] / edited by Armin Hallmann, Pabulo H. Rampelotto.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Grand Challenges in Fungal Biotechnology [electronic resource] / edited by Helena Nevalainen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Grand Challenges in Marine Biotechnology [electronic resource] / edited by Pabulo H. Rampelotto, Antonio Trincone.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of DNA Profiling [electronic resource] / edited by Hirak Ranjan Dash, Pankaj Shrivastava, J. A. Lorente.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of DNA Profiling [electronic resource] / edited by Hirak Ranjan Dash, Pankaj Shrivastava, José Antonio Lorente.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Health Consequences of Microbial Interactions with Hydrocarbons, Oils, and Lipids [electronic resource] / edited by Howard Goldfine.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Health Consequences of Microbial Interactions with Hydrocarbons, Oils, and Lipids [electronic resource] / edited by Howard Goldfine.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hydrocarbons, Oils and Lipids: Diversity, Origin, Chemistry and Fate [electronic resource] / edited by Heinz Wilkes.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hydrocarbons, Oils and Lipids: Diversity, Origin, Chemistry and Fate [electronic resource] / edited by Heinz Wilkes.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lactic Acid Bacteria [electronic resource] : Fundamentals and Practice / edited by Heping Zhang, Yimin Cai.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbial Genomics in Sustainable Agroecosystems [electronic resource] : Volume 1 / edited by Vijay Tripathi, Pradeep Kumar, Pooja Tripathi, Amit Kishore.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbial Genomics in Sustainable Agroecosystems [electronic resource] : Volume 2 / edited by Vijay Tripathi, Pradeep Kumar, Pooja Tripathi, Amit Kishore, Madhu Kamle.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity [electronic resource] : Vol. 1: Research Perspectives / edited by Dhananjaya Pratap Singh, Harikesh Bahadur Singh, Ratna Prabha.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbial Inoculants in Sustainable Agricultural Productivity [electronic resource] : Vol. 2: Functional Applications / edited by Dhananjaya Pratap Singh, Harikesh Bahadur Singh, Ratna Prabha.
Thông tin xuất bản: New Delhi : Springer India : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbial Linear Plasmids [electronic resource] / edited by Friedhelm Meinhardt, Roland Klassen.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbial Production [electronic resource] : From Genome Design to Cell Engineering / edited by Hideharu Anazawa, Sakayu Shimizu.
Thông tin xuất bản: Tokyo : Springer Japan : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microbial Stress Tolerance for Biofuels [electronic resource] : Systems Biology / edited by Zonglin Lewis Liu.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern microbial genetics / Uldis N. Streips, Ronald E. Yasbin.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley-Liss,  2002
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
 
Modern Topics in the Phototrophic Prokaryotes [electronic resource] : Environmental and Applied Aspects / edited by Patrick C. Hallenbeck.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Molecular Biology of the SARS-Coronavirus [electronic resource] / edited by Sunil K. Lal.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2010.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Molecular Mechanisms of Microbial Evolution [electronic resource] / edited by Pabulo H. Rampelotto.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Next Generation Sequencing Based Clinical Molecular Diagnosis of Human Genetic Disorders [electronic resource] / edited by Lee-Jun C. Wong.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application [electronic resource] / edited by Andriy Sibirny.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
One Hundred Years of Chromosome Research and What Remains to be Learned [electronic resource] / by A. Lima-de-Faria.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2003.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Patho-Epigenetics of Infectious Disease [electronic resource] / edited by Janos Minarovits, Hans Helmut Niller.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Population Genomics: Microorganisms [electronic resource] / edited by Martin F. Polz, Om P. Rajora.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Regulatory RNAs in Prokaryotes [electronic resource] / edited by Anita Marchfelder, Wolfgang Hess.
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna : Imprint: Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Seed Endophytes [electronic resource] : Biology and Biotechnology / edited by Satish Kumar Verma, James Francis White, Jr.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stress Response Mechanisms in Fungi [electronic resource] : Theoretical and Practical Aspects / edited by Marek Skoneczny.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Pangenome [electronic resource] : Diversity, Dynamics and Evolution of Genomes / edited by Hervé Tettelin, Duccio Medini.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 579.135
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở